Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 30. december 1996 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer.

I medfør af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri § 10 stk. l nr. 4, §§ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 stk. 2 og 34 stk. 3 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, som drives på Grønlands fiskeriterritorium af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. Fiskerilovens § 6, der er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for følgende fartøjer med kaldesignalet:
1) OZJO, OUHK og OUUC samt
2) OZTZ, OULB, OVXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ.
Stk. 3. Med mindre andet er bestemt ved anden bekendtgørelse eller vedtægt 1.h.t. Fiskerilovens § 23 stk. 2, udgør kysten som østgrænsen (i Østgrønland: vestgrænsen) for fiskeri på licens udstedt efter denne bekendtgørelse. For de i stk.2. nr. 2) nævnte fartøjer gælder endvidere Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 1. januar 1995 om fiskeri i "rejekasserne".

§ 2. Fiskeri efter rejer er betinget af, at der til fartøjsejeren er udstedt en licens til fiskeri med et bestemt fartøj. Licensen er ikke tidsbegrænset.
Stk. 2. Licensen er betinget af, at ansøgeren opfylder Fiskerilovens regler om ejerskab. I licensen kan fastsættes begrænsning i retten til
1) produktion ombord,
2) fiskeriområde og
3) fisketid.

§ 3. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetoder, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

§ 4. Udtrykket losning eller indhandling omfatter i denne bekendtgørelse enhver overførsel af rejer og rejeprodukter fra fiskefartøjet til land eller til et andet fartøj, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller kun en del af lasten, og uanset om overførslen sker ved kaj eller i rum sø.

 

Logbogsskema

§ 5. Personer eller selskaber med licens til fiskeri efter rejer med fiskerfartøjer under 75 BRT/BT 120 samt de i § l, stk 2 nr. l nævnte fartøjer skal for hver fisketogt føre logbog. I logbogen skal indføres oplysninger om:
1) fartøjsførerens navn,
2) nummeret på den eller de fiskerilicenser fartøjet fisker på,
3) fartøjets navn,
4) fartøjets registerings nr.,
5) fartøjets radiokaldesignal,
6) år, dato, tidspunkt, position og dybde for fiskeriet,
7) fangstmængder opdelt på arter herunder bifangster i kilo,
8) anvendte redskabstyper og mindste maskestørrelse i redskabet og
Stk. 2. For fartøjer med tilladelse til egenproduktion eller sortering gælder tillige:
1) Anvendelsen af fangsten, herunder eventuelle bifangster, for hvert træk, dvs. hvilke produkter den er forarbejdet til,
2) fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe,
3) udsmid, herunder kvalitetsudsmid, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres på arter,
4) De i stk 2 nævnte fartøjer skal anvende den gældende logbog for havfiskeri.
Stk. 3. Til føringen af logbog anvendes et af Grønlands Fiskerilicens Kontrol (GFLK) udarbejdet logbogsskema.
Stk. 4. Det anvendte logbogsskema skal være trykt og fortløbende nummereret og skal anvendes i den rækkefølge, der følger af den påtrykte nummerering. Skemaer, som annulleres, må ikke bortkastes, men skal indsendes og opbevares sammen med de benyttede skemaer, således at nummerrækken altid er ubrudt.
Stk. 5. Eventuelle rettelser af skrivefejl i et logbogsskema skal være entydige. Der må til en rettelse ikke benyttes lak eller andet, som dækker fejlskrivningen, men alene overstregning.
Stk. 6. Ved opbevaring af rejer i kasser eller andre beholdere opgives det nøjagtige antal anvendte kasser eller beholdere samt den gennemsnitlige levende vægt i kilo af indholdet i de anvendte kasser eller beholdere.

Stuvning

§ 6. Fartøjer med egenproduktion skal stuve forarbejdede fangster således, at hver art og produktgruppe kan identificeres i forbindelse med inspektion. Samme art/produktgruppe skal tydeligt være adskilt fra andre arter/produktgrupper. Bifangst jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster skal stuves hver art for sig og mærkes bifangst.
Stk. 2. Fartøjer som nævnt i stk. l skal føre en stuveplan, der viser produkternes placering i lastrummene og produktmængden ombord angivet i kilo. Stuveplanen skal opbevares ombord indtil fartøjet er helt losset.
Stk. 3. Stuveplanen skal føres hver dag for den forudgående dag regnet fra klokken 0000 til klokken 2400 vestgrønlandsk tid.

 

Kvoteforbrug

§ 7. To eksemplarer af logbogsskemaet inkl. eventuelle annullerede eksemplarer skal, for hver losning eller indhandling, jf. § 4 afleveres til indhand-lingsstedet.
Stk. 2. På logbogsskemaerne herunder licensindehaverens kopi af logbogsskemaet påstempler indhandlingsstedet indhandlingsstedets navn samt indhandlingstidspunktet.
Stk. 3. Kopi af samtlige logbogsskemaer for indeværende og foregående år med indhandlingsbekræftende stempel fra indhandlingsstedet skal opbevares af licensindehaveren.
Stk. 4. For personer eller selskaber med egenproduktion er kvoteforbruget for hver art den i logbogen registrerede fangst.
Stk. 5. For fangst, som indhandles til et landanlæg eller indhandlings skib i Grønland er kvoteforbruget den mængde (antal kilo), som indhandlingsstedet opgør som købte rejer. Indhandlingssedlen/indhandlingsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: Total leveret mængde, købte mængde rejer, vragrejer opdelt efter art, montagui rejer, andre urenheder såsom tang, fisk, sten m.v.
Stk. 6. Grønlands Fiskerilicens Kontrol (GFLK) foretager kvotetræk på baggrund af oplysninger fra indhandlingssedler/indhandlingsrapporter.
Stk. 7. Indhandlingsstedet skal for hver uge fremsende de indsamlede logbogsskemaer og kopi af indhandlingssedler/indhandlingsrapporter til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk. Indhandlingssedlerne/indhandlingsrapporterne skal indeholde oplysninger om turnummer eller reference til logbogsbladsnummer. Når licensindehaveren har opfisket 80% af sin årskvote kan GFLK anmode indhandlings stederne om at fremsende disse pr. fax umiddelbart efter landing.

 

Kontrol

§ 8. Fartøjer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal samarbejde med GFLK, Grønlands Kommando (GLK) og politiet under disse institutioners udøvelse af deres opgaver jf. Fiskerilovens §§ 26-31
Stk. 2. Fartøjerne skal sikre at GFLK's, GLK's og politiets medarbejdere har uhindret adgang til alle afdelinger ombord af relevans for kontrollen, herunder holde fartøjets lodslejder i overensstemmelse de forskrifter, som Søfartsstyrelsen i Danmark har udstedt herom.

 

Dispensationer

§ 9. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af licens dispensere for kravet om logbogsføring.

 

Foranstaltninger

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan medføre bøde, konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed, og/eller inddragelse af retten til at udnytte en licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov om fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 22. august 1996 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 1996
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch