Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 17. december 1996 om erhvervsjagtbeviser.

I medfør af § 3, stk. 5 og 6, § 5, stk.l, nr. 7, § 7, § 8, stk. l og § 11 i landstingslov nr. 17 af 31. oktober 1996 om fangst og jagt fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.

 

Tilladelse til erhvervsmæssigt fangst og jagt

§ 2. Erhvervsmæssig fangst og jagt må kun drives af personer med tilladelse hertil.
Stk. 2. Tilladelsen gives i form af et erhvervsjagtbevis.

§ 3. Erhvervsjagtbevis udstedes efter ansøgning til personer der:
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) er tilmeldt folkeregister i Grønland og har været tilmeldt folkeregister i Grønland i de seneste 2 år,
3) er fuldt skattepligtig til Grønland og har været fuldt skattepligtig til Grønland i de seneste 2 år, og som
4) har en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50 % af pågældendes samlede bruttoindkomst. Honorarer fra borgerligt ombud indgår ikke i opgørelsen af bruttoindkomsten i denne forbindelse. Bruttoindkomst fra fiskeri fra fartøjer over 75 BRT/120 BT regnes ikke med i denne forbindelse.
Stk. 2. I forbindelse med fangst af store hvaler kan der efter dispensation gives erhvervsjagtbevis til personer med bruttoindkomst fra fiskeri, fangst og jagt erhvervet på fartøjer over 75 BRT/120 BT.
Stk. 3. For personer, der opfylder stk. l, nr. l, 2 og 3, kan der efter indstilling fra den lokale fisker- og fangerforening dispenseres fra kravet i stk. l, nr. 4, hvis ansøger fremover agter at opfylde kravet i stk. l, nr. 4 som erhvervsjæger.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. l, nr. 2 og 3 kan fraviges, når det skønnes rimeligt ud fra ansøgerens tilknytning til Grønland, og når ansøgeren har opholdt sig uden for Grønland af uddannelsesmæssige eller tilsvarende årsager. Skolesøgende børn og studerende kan ikke løse erhvervsjagtbevis.
Stk. 5. Personer med pensionsindkomst kan ikke løse erhvervsjagtbevis. Personer, der ved modtagelsen af pension driver erhvervsjagt, kan fortsat løse erhvervsjagtbevis ved dispensation efter forudgående høring af den lokale fisker-og fangerforening.

§ 4. Erhvervsjagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.

 

Ansøgning om erhvervsjagtbevis

§ 5. Ansøgning om erhvervsjagtbevis indgives til landsstyret på det af landsstyret udformede ansøgningsskema.
Stk. 2. Inden fremsendelsen af ansøgningen skal den forelægges den lokale fisker- og fangerforening til høring med påtegning fra foreningen. Ansøgningen attesteres herefter af bopælskommunen, som påser, at betingelserne efter § 3 er opfyldt.
Stk. 3. Hvis bopælskommunen ikke finder, at ansøgeren opfylder kravene i § 3, og derfor ikke attesterer ansøgningen, og ikke fremsender den til landsstyret, skal kommunen skriftligt meddele ansøgeren dette. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Ansøgeren kan på dette grundlag inden for 4 uger påklage kommunens afgørelse til landsstyret.

 

Gyldighed af erhvervsjagtbeviset

§ 6. Erhvervsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af landsstyret udstedt giro-indbetalingskort.
Stk. 2. For udstedelse af erhvervsjagtbeviset opkræves kr. 30 i gebyr.
Stk. 3. Erhvervsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering for betalingen og gælder til udgangen af det kalenderår, som erhvervsjagtbeviset vedrører.
Stk. 4. Landsstyret kan annullere udstedte erhvervsjagtbeviser, hvis betingelserne for erhvervsjagtbeviset ved udstedelsen ikke var tilstede, eller hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er til stede.

§ 7. Såfremt indehaveren af et erhvervsjagtbevis får fast arbejde og således ikke opfylder bestemmelserne i § 3, stk. l eller på anden vis ophører med at drive erhvervsmæssig fangst og jagt, skal dette inden 30 dage meddeles bopælskommunen. Oplysning om ændringen videresendes til landsstyret, der tilbyder vedkommende jagtbevis efter Hjemmestyrets bekendtgørelse om fritidsjagtbeviser.
Stk. 2. Såfremt en kommune efter høring hos den lokale fisker- og fanger-forening ikke finder, at en person fortsat opfylder kravene til erhvervsjagtbevis efter § 3, skal kommunen skriftligt meddele personen den ændrede status. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Ansøgeren kan på dette grundlag inden for 4 uger påklage kommunens afgørelse til landsstyret. Fritidsjagtbevis vil efterfølgende blive tilbudt personen automatisk.

§ 8. Erhvervsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges eller udlånes.
Stk. 2. Børn under 12 år kan ikke løse erhvervsjagtbevis.
Stk. 3. Erhvervsjagtbeviset skal medbringes under jagt og forevises på forlangende af politiet, jagtbetjentene, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

 

Fangstrapportering

§ 9. Enhver indehaver af et erhvervsjagtbevis har pligt til at føre fangstregistrering. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 3, overføres til et fangstregistreringsskema, udarbejdet af landsstyret, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Fangstregistreringsperioden er 1. oktober til 30. september.
Stk. 3. Fornyelse af erhvervsjagtbevis sker automatisk på betingelse af, at fangstregistreringsskemaet for forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt i udfyldt stand og, at personens status som erhvervsjæger ikke er bortfaldet, jf. § 7, stk. 2.

 

Dispensation

§ 10. Landsstyret kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser tilsiger det.

 

Foranstaltninger

§ 11. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, § 7, stk. l og § 8, stk. l og 3.
Stk. 2. Fangsten eller værdien heraf kan ved overtrædelse af § 2 og § 8, stk. 3 konfiskeres til fordel for statskassen.

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. juli 1993 om tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt (erhvervsjægere).
Stk. 3. Jagtbeviser, der i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, er udstedt for kalenderåret 1996 bortfalder dog først, uanset jagtbevisets gyldighedsperiode, den 28. februar 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1996
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch