Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 17. december 1996 om betingelser for modtagelse af uddannelsesstøtte til videregående uddannelser uden for Grønland.

I medfør af § 9 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om udannelsesstøtte, samt efter forud indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessøgendes organisationer, fastsættes:

 

Videregående uddannelser i Danmark

§ 1. For at være støtteberettiget til en videregående uddannelse i Danmark, hvor Grønlands Gymnasiale Uddannelse, HF- eller tilsvarende eksamen er adgangsbetingelse fra uddannelsesinstitutionens side, skal ansøgeren indstilles til optagelse gennem Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke. Indstillingen sker såfremt ansøgeren opfylder de til enhver tid gældende regler for modtagelse af uddannelsesstøtte, og desuden har
1) gennemført og bestået en af de ovennævnte adgangsgivende eksamener,
2) opnået et samlet karaktergennemsnit på mindst 8,
3) opnået en gennemsnitskarakter på mindst 8 i hvert af de særlige valgfag på tilvalgsniveau, der kræves ved den ansøgte uddannelse, jf. bilag l,
4) opnået mindst 6 i de enkelte karakterer, der indgår i beregningen af gennemsnitskarakteren i de i nr. 4 nævnte fag, og
5) gode sproglige forudsætninger i dansk og engelsk.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke afgør på baggrund af prøve- og eksamenskarakterer samt en eventuel udtalelse, jf. § 3, om ansøgeren er tilstrækkeligt kvalificeret.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra et eller flere af kravene i stk. l, nr. 2-4.

§ 2. En ansøger kan, når det er nødvendigt for optagelse på en videregående uddannelse, anses som støtteberettiget til supplerende undervisning på gymnasialt niveau i Danmark, såfremt de i § l nævnte krav er opfyldt, og
1) de krævede fag på bestemt niveau, jf. bilag l, ikke udbydes ved den uddannelsesinstitution i Grønland, hvor den pågældende er tilmeldt eller
2) tilrettelæggelsen af det videre uddannelsesforløb taler derfor.

§ 3. Ud over de i § l nævnte eksamenskrav kan en udtalelse fra den institution, hvor den adgangsgivende uddannelse gennemføres, eller fra en arbejdsgiver indgå i bedømmelsen af ansøgerens studiefaglige kvalifikationer.

§ 4. Det fremgår af bilag l, hvilke valgfag der på tilvalgsniveau er Grønlands Hjemmestyres krav til de enkelte uddannelser, samt hvilke yderligere betingelser der skal være opfyldt.

§ 5. For at være støtteberettiget til uddannelse i Danmark, hvortil der ikke kræves en gymnasial uddannelse for at blive optaget, skal ansøgeren indstilles gennem Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke. Ansøgeren skal opfylde de til enhver tid gældende regler for modtagelse af uddannelsesstøtte, og desuden
1) have opnået karakteren 8 i bestemte fag og på bestemt niveau, jf. bilag l, og
2) opfylde de yderligere fastsatte betingelser til de enkelte uddannelser, jf. bilag 1.

 

Videregående uddannelser i andre lande end Danmark og Grønland

§ 6. For at være støtteberettiget til videregående uddannelser i de øvrige nordiske lande, skal ansøgeren indstilles gennem Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke og opfylde de samme kriterier som til uddannelser i Danmark.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dispensere fra stk. l, når særlige forhold taler derfor.

§ 7. For at være støtteberettiget til videregående uddannelser uden for Norden og Grønland, skal ansøgeren indstilles gennem Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke og opfylde de til enhver tid gældende regler for modtagelse af uddannelsesstøtte. Øvrige krav fastsættes ud fra, hvad der i den konkrete situation skønnes nødvendigt for, at den enkelte uddannelsessøgende kan gennemføre uddannelsen. Denne vurdering foretages af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder ikraft den 1. januar 1997. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr 51. af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, 17. december 1996
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen


Bilag 1 (pdf-format)