Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. december 1996 om uddannelsesstøtte.

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 3, § 9, og § 25 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte, samt efter forud indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessøgendes organisationer, fastsættes:

 


Kapitel 1:
Definitioner.

 

§§ 1-3
Kapitel 2:
Støtteberettigende uddannelser.

 

§§ 4-10
Kapitel 3 : Støttebetingelser.
Tilknytningsbestemmelser §§ 11-13
Uddannelser uden for Grønland § 14
Antal uddannelser §§ 15-17
Antal afbrydelser § 18
Studieaktivitet § 19
Løn,vederlag eller anden støtte § 20
Oplysningspligt

 

§ 21
Kapitel 4:
Støtteformer og støttebeløb.
Fællesbestemmelser §§ 22-27
Forrentning og tilbagebetaling af uberettiget modtaget uddannelsesstøtte §28
Stipendium §§ 29-30
Børnetillæg §§ 31-32
Kost og logi §§ 33-35
Frirejser §§ 36-47
Godstransport §§ 48-52
Undervisningsafgift,depositum og ekstraundervisning §§ 53-54
Bogudgifter § 55
Behandlingsudgifter § 56
Bus- og togkort § 57
Landskassefinansierede studielån

 

§§ 58-61
Kapitel 5:
Administration og klage.

 

§§ 62-63
Kapitel 6:
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

 

§ 64-65
Bilag 1:
Vejledende liste over uddannelsesniveauer samt uddannelser, der ikke giver ret til studielån.

 

Bilag 2:
Satser for stipendium, særydelser og studielån.

 

Kapitel 1.
Definitioner

§ 1. Ved vejleder forstås i denne bekendtgørelse studievejlederen, fagkoordinatoren eller lignende ved en grønlandsk uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejlederen ved et af De Grønlandske Huse i Danmark. Desuden kan Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke fungere som vejleder.

§ 2. Samliv, der dokumenteret ved bopælsattest har varet i mindst l år efter det fyldte 18 år, sidestilles i denne bekendtgørelse med ægteskab.

§ 3. Ved studieforberedende uddannelser forstås
1) uddannelsesforløb, der styrker den uddannelsessøgendes kvalifikationer for at påbegynde en kompetencegivende uddannelse, og
2) enkeltfagsundervisning.

Kapitel 2.
Støtteberettigende uddannelser

§ 4. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan godkende en uddannelse i Grønland som støtteberettigende, såfremt
1) den er offentlig anerkendt,
2) den foregår ved en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution eller godkendt praktiksted og
3) den er tilrettelagt som heltidsundervisning og af mindst 3 måneders sammenhængende varighed.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan godkende en uddannelse i Danmark som Støtteberettigende, såfremt
1) uddannelsen opfylder de i stk. l, nr. 1-3 nævnte betingelser,
2) uddannelsen kan påregne at give beskæftigelse i Grønland, og
3) en lignende uddannelse ikke kan fås i Grønland.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan, når særlige forhold taler derfor, godkende en uddannelse uden for Grønland og Danmark som Støtteberettigende, såfremt
1) uddannelsen opfylder de i stk. l, nr. 1-3 nævnte betingelser,
2) uddannelsen kan påregne at give beskæftigelse i Grønland, og
3) en lignende uddannelse ikke kan fås i Grønland eller Danmark.

§ 5. De uddannelser, der er nævnt i de gældende udgaver af Sunngorlangatoq (Uddannelsesnøglen) og Periarfissat (Uddannelser i Danmark), er godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke som støtte-berettigende uddannelser, medmindre der ydes løn under hele uddannelsen.

§ 6. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan godkende studieforberedende uddannelser og studieophold som støtteberettigende, jf. bilag 1.

§ 7. Enkeltfagsundervisning er støtteberettigende, såfremt følgende betingelser er opfyldt,
1) den samlede undervisningtid mindst er på 21 undervisningstimer ugentligt, jf. dog § 9,
2) den uddannelsessøgende er vejledt af vejlederen til at følge enkeltfagsundervisning,
3) den uddannelsessøgende er fyldt 19 år inden 1. september i det undervisningsår, undervisningen starter og
4) undervisningen fortrinsvis foregår i dagtimerne.
Stk. 2. Enkeltfagsundervisning er dog ikke støtteberettigende i fag, hvor den uddannelsessøgende allerede har opnået prøve- eller eksamenskarakteren 6 eller derover, medmindre en højere karakter er en betingelse for optagelse på den ønskede uddannelse. Karakterkravet gælder dog ikke prøver, der er mere end 8 år gamle.

§ 8. Enkeltfagsundervisning, der fører frem til folkeskolens afgangsprøve (FSA) og folkeskolens udvidede afgangsprøve (FSUA) er støtteberettigende, når der foreligger en skriftlig erklæring om, at den uddannelsessøgende vejledes til at gennemgå denne undervisning. Erklæringen skal være udfærdiget af en vejleder eller en kommunes afdeling for uddannelsesvejledning, og skal være vedlagt en udtalelse fra vejlederen på den ønskede uddannelse. Til uddannelser uden for Grønland fungerer Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke som vejleder på den ønskede uddannelse.

§ 9. Når det for optagelse på en videregående uddannelse er nødvendigt at supplere enkelte fag fra gymnasial uddannelse (GU) , højere forberedelseseksamen (HF) eller anden tilsvarende uddannelse til et højere niveau, kan Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke dispensere fra 21 timers kravet i § 7, stk. l, nr. 1.

§ 10. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dispensere fra betingelserne i § 4 og § 7-8, når særlige personlige forhold taler derfor, herunder
1) at den uddannelsessøgende er godkendt som eliteidrætsudøver af Team Grønland efter indstilling fra Grønlands Idrætsforbund og et specialforbund,
2) at den uddannelsessøgende er udøvende inden for kunst, musik og anden kulturel virksomhed,
3) den uddannelsessøgendes helbredsforhold eller
4) at den uddannelsessøgendes ægtefælle er optaget på en uddannelse gennem Grønlands Hjemmestyre.

 

Kapitel 3.
Støttebetingelser


Tilknytningsbestemmelser

§ 11. For at få uddannelsesstøtte kræves dansk statsborgerskab.
Stk. 2. Udlændinge kan få uddannelsesstøtte, hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, har ret til uddannelsesstøtte på lige fod med danske statsborgere.

§ 12. Til uddannelser i Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der har fast bopæl i Grønland.

 

Uddannelser uden for Grønland

§ 13. Til uddannelser uden for Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der
1) har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har haft det i mindst 5 år umiddelbart forud herfor eller
2) har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højest har haft bopæl uden for Grønland i 3 år.
Stk. 2. Som bopæl uden for Grønland, jf. stk. l, regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelses-eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.

§ 14. Til uddannelser uden for Grønland ydes uddannelsesstøtte, såfremt den uddannelsessøgende søger optagelse på uddannelsen gennem Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke og opfylder Hjemmestyrets adgangskrav.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dispensere fra stk. l, når særlige forhold taler derfor.

 

Antal uddannelser

§ 15. Til enkeltfagsundervisning, jf. § 7-9, kan der inden for en 8 årig periode ydes uddannelsesstøtte, jf. stk. 2-4.
Stk. 2. Der kan ydes uddannelsesstøtte i op til to år til undervisning, der fører frem til enten FSA eller FSUA, til uddannelsessøgende, der har afsluttet 9. klassetrin eller på anden måde har erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer.
Stk. 3. Der kan ydes uddannelsesstøtte i op til et år til undervisning, der fører frem til enten FSA eller FSUA, til uddannelsessøgende, der har afsluttet 10. klassetrin eller på anden måde har erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer.
Stk. 4. Der kan ydes uddannelsesstøtte i op til to år til HF-enkeltfag og derpå yderligere i op til et år til suppleringskursus.

§ 16. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til mere end to afsluttede uddannelser under faglært niveau.
Stk. 2. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til mere end én afsluttet uddannelse på faglært niveau eller derover. Der kan dog ydes uddannelsesstøtte til yderligere én uddannelse på faglært niveau eller derover, såfremt
1) adgangskravet til uddannelsen er betinget af faglært niveau,
2) uddannelsen er en naturlig forlængelse af den tidligere uddannelse og ligger på et højere niveau inden for samme fagområde, eller
3) uddannelsen er en nødvendig omskoling på grund af erhvervsudygtighed.
Stk. 3. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, der har afsluttet en uddannelse på kandidatniveau.

§ 17. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dispensere fra §§ 15-16, når særlige forhold taler derfor. Ved afgørelsen skal det særligt tillægges vægt,
1) hvilke beskæftigelsesmuligheder den uddannelsessøgende allerede har og
2) samfundets behov for den ansøgte uddannelse.

 

Antal afbrydelser

§ 18. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende, der inden for de sidste 5 år har afbrudt uddannelse mere end én gang, eller studiefor-beredende uddannelser mere end én gang. Afbrydelse på studieforberedende uddannelser medregnes alene, når støtteberettigelsen til studieforberedende uddannelser vurderes.
Stk. 2. Som afbrydelse efter stk. l regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og fravær på grund af dokumenteret sygdom.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dispensere fra stk. l, når særlige forhold taler derfor.

 

Studieaktivitet

§ 19. Det er en betingelse for ydelse af uddannelsesstøtte, at den uddannelsessøgende er studieaktiv, dvs. at
1) den uddannelsessøgende går til eksamen kontinuerligt og i henhold til studieplanen, eller afmelding eller udeblivelse fra eksamen sker efter skriftlig aftale med vejlederen, og dette meddeles til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke og
2) bestemmelser om mødepligt overholdes.
Stk. 2. På længerevarende uddannelser uden mødepligt har den uddannelsessøgende dog ret til uddannelsesstøtte, så længe den normerede studieplan, jf. stk. l, nr. l, eller større dele heraf ikke overskrides med mere end l år.
Stk. 3. Uddannelsessøgende på uddannelser uden for Grønland skal efter hver eksamenstermin indsende udskrift af eksamensprotokol eller lignende til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.
Stk. 4. Når uddannelsesøgende har fået børn, mens de har modtaget uddannelsesstøtte, forlænges den periode, hvor de har ret til uddannelsesstøtte med op til l år pr. barn. Dette gælder kun, når den uddannelsessøgende lever sammen med barnet og overholder bestemmelsen i stk. 1.
Stk. 5. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dispensere fra stk. 1-4, når særlige forhold taler derfor, herunder de i § 10, stk. l, nr. 1-3 nævnte.

 

Løn, vederlag eller anden støtte

§ 20. Uddannelsessøgende, der vedvarende modtager anden offentlig støtte, som tilsigter at dække leveomkostninger, kan udelukkes fra at modtage uddannelsesstøtte .
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der under uddannelsen modtager uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag, der tilsigter at dække samme formål som uddannelsesstøtten, er ikke berettiget til uddannelsesstøtte.

 

Oplysningspligt

§ 21. Uddannelsessøgende skal meddele Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke alle oplysninger om deres forhold, som er af betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte, og skal straks meddele Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke oplysninger om senere ændringer i disse forhold.

Kapitel 4.
Støtteformer og støttebeløb


Fællesbestenmelser

§ 22. Uddannelsesstøtte ydes efter reglerne i dette kapitel som stipendium, jf. §§ 29-30, som særydelser, jf. §§ 31-57, og som landskassefinansierede lån, jf. §§ 58-61.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der modtager uddannelsesstøtte til enkeltfagsundervisning, er ikke berettiget til ydelser efter §§ 33-55 og §§ 58-61.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra stk. 2, når der ydes uddannelsesstøtte til studieforberedende eller grundlæggende uddannelser.

§ 23. Uddannelsessøgende har ikke ret til stipendium, jf. §§ 29-30, i de perioder, hvor de modtager praktikløn fra arbejdsgiveren.

§ 24. Til støtteberettigende studieophold, der er arrangeret af internationale studenterudvekslingsorgani-sationer, herunder AFS, ydes der kun støtte efter bestemmelsen i § 46, jf. § 37.

§ 25. Uddannelsessøgende på orlov, herunder barselsorlov, har ikke ret til uddannelsesstøtte.

§ 26. I forbindelse med afbrydelse af uddannelsen skal vejlederen meddele Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, om afbrydelsen er sket efter skriftlig aftale med vejlederen. I modsat fald kan ydelser udbetalt efter bestemmelserne om frirejser og godstransport, j f. §§ 36-52, kræves tilbagebetalt.

§ 27. Stipendium og børnetillæg bevilges for op til et år ad gangen. Beregning og udbetaling sker månedsvis bagud.
Stk. 2. Ved start, afslutning, afbrydelse og midlertidig afbrydelse af uddannelse samt skift mellem skole- og praktikophold beregnes stipendium pr. studiedag. Ved beregningen af skæringsdagen kan der tages højde for nødvendig rejse- og opholdstid.
Stk. 3. Ved start, afslutning, afbrydelse og midlertidig afbrydelse af uddannelse beregnes børnetillæg pr. studiedag.
Stk. 4. For uddannelsessøgende uden for Grønland og Danmark kan udbetalingen ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

 

Forrentning og tilbagebetaling af uberettiget modtaget uddannelsesstøtte

§ 28. Uberettiget modtaget uddannelsesstøtte forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 6 i Landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

 

Stipendium

§ 29. Det månedlige stipendium tildeles afhængig af, hvilken af følgende kategorier, den uddannelsessøgende tilhører:
1) Udeboende.
2) Udeboende, der modtager fri kost og logi.
3) Hjemmeboende GU-, FSA- og FSUA-elever.
4) Øvrige hjemmeboende, herunder STI-elever.
5) Studerende uden for Grønland og Danmark.
Stk. 2. Stipendiesatserne fastsættes på finansloven og fremgår af bilag 2.

§ 30. En uddannelsessøgende er udeboende, når pågældende har etableret og opretholder en selvstændig husstand. Uddannelsessøgende skal ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt eller ejerforhold dokumentere at være udeboende.
Stk. 2. Hjemmeboende uddannelsessøgende anses som udeboende, når
1) de har egne børn hos sig, eller
2) de er på skoleophold i en anden by end der, hvor de har fast bopæl.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, der i de sidste to år umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse har haft en indkomst i hvert af de 2 år på mindst 1/3 af husstandens bruttoindkomst, kan tildeles stipendium som udeboende. Ved husstanden forstås samtlige personer, der er tilmeldt folkeregisteret på bopælen.
Stk. 4. Stipendium som udeboende ydes fra ansøgnings-tidspunktet. De uddannelsessøgende der er nævnt i stk. 2, nr. 2, modtager dog stipendium som udeboende uden ansøgning.

 

Børnetillæg

§ 31. Har den uddannelsessøgende forsørgelsespligten over børn under 18 år, ydes der et tillæg pr. barn (børntillæg). Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Grønland. Tillægget udgør det danske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Danmark. Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet hverken opholder sig i Grønland eller Danmark. Satserne fremgår af bilag 2.
Stk. 2. Bor den uddannelsessøgende ikke sammen med barnet, udbetales børnetillægget til den, der faktisk forestår forsørgelsen.
Stk. 3. Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende, når den uddannelsessøgendes børn fuldt ud forsørges af det offentlige.

§ 32. Børnetillæg ydes først fra den dag, ansøgningen herom er modtaget.

 

Stk. 2. Når barnet bliver født i støtteperioden, ydes børnetillægget dog fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg.

 

Kost og logi

§ 33. Uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen har fri logi, kan få refunderet udgiften til indkvartering på et af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke udpeget sted, når der i korte perioder ikke er mulighed for fri logi ved uddannelsesstedet.

§ 34. Uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost, tildeles kostpenge pr. dag, jf. bilag 2, når de i korte perioder ikke kan få fri kost. Kostpengene kan betales forud.

§ 35. Uddannelsessøgende, som er på skoleophold i Grønland, tildeles fuld dækning af indkvarteringsudgif-ten, når
1) skoleopholdet varer mindre end 6 måneder,
2) de indkvarteres på kollegium eller et af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke anvist indkvarteringssted og
3) de er udeboende, jf. § 30, stk. l, og bevarer boligen under skoleopholdet.

 

Frirejser

 

§ 36. Der kan ydes frirejser, jf. § 37, i forbindelse med
1) uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning, jf. §§ 38-41,
2) sommerferie, jf. §§ 42-43,
3) juleferie, jf. §§ 44,
4) studierelevant ophold, jf. § 45,
5) international studenterudveksling, jf. § 46 og
6) sygdom og dødsfald, jf. § 47.
Stk. 2. Der ydes ikke frirejse, når den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til en arbejdsgiverbetalt frirejse.

§ 37. Frirejsen omfatter fuld dækning af billet- og nødvendige opholdsudgifter under rejsen.
Stk. 2. Der skal benyttes billigst mulige offentlige transportmulighed.

§ 38. Der ydes frirejse mellem den faste bopæl og uddannelsesbyen i forbindelse med uddannelsens start. Ved afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse til den faste bopæl inden påbegyndelsen af uddannelse.
Stk. 2. Der ydes frirejse til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette, og skiftet er skriftligt godkendt af en vejleder.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra stk. 1.

§ 39. Når der ydes frirejse til den uddannelsessøgende, kan der ydes frirejse til børn under 18 år, såfremt
1) den uddannelsessøgende har forsørgelsespligten,
2) den uddannelsessøgende bor sammen med barnet,
3) uddannelsen eller skoleopholdet varer mere end 10 måneder, og
4) det kan dokumenteres, at der er skaffet rimelig indkvartering til familien og pasningsmulighed for barnet.
Stk. 2. Varer uddannelsen eller skoleopholdet mindre end 10 måneder, kan der ydes frirejse, jf. stk. l, nr. 1-2 og 4 til uddannelsessøgendes børn fra O til 6 år. Når uddannelsen eller skoleopholdet varer mindre end 10 måneder, kræver frirejsen til børn fra 6 til 18 år desuden en godkendelse fra vejlederen på den optagende uddannelsesinstitution.
Stk. 3. Der ydes frirejse til den uddannelsessøgendes ægtefælle, når der er bevilget frirejse til den uddannelsessøgendes barn, jf. stk. 1.

§ 40. Ved orlov, herunder barselsorlov, fra uddannelsen ydes der frirejse, jf. § 38-39, når orloven er skriftligt godkendt af vejlederen, og den er af mere end 3 måneders varighed.

§ 41. Frirejse fra uddannelsesbyen til den faste bopæl inden påbegyndelse af uddannelse, jf. §§ 38-40, ydes inden for l måned efter uddannelsens afbrydelse eller afslutning.
Stk. 2. Inden fristens udløb, jf. stk. l, kan der efter ansøgning bevilges udsættelse af hjemrejsen i op til et år.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dispensere fra stk. l og 2, når særlige forhold taler derfor.

§ 42. Der ydes en tur-returrejse i forbindelse med sommerferien. Dette gælder dog ikke, når uddannelsen afsluttes inden 1. december i sammme kalenderår, eller ferien er af mindre end 2 ugers varighed.
Stk. 2. Frirejse ydes mellem uddannelsesbyen og
1) forældrenes faste bopæl,
2) ægtefællens faste bopæl,
3) egne børns faste bopæl eller
4) den uddannelsessøgendes sidste faste bopæl.
Stk. 3. Der kan ydes frirejse til et andet bestemmelsessted i Grønland, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen, jf. stk. 2, nr. 4.
Stk. 4. Uddannelsessøgende, der i medfør af stk. 2 er berettiget til frirejse til et bestemmelsessted uden for Grønland, ydes kun dækning af den del af billetudgiften, der vedrører rejsen internt i Grønland.
Stk. 5. Der ydes en tur-returrejse efter stk. 1-4 til børn under 18 år, der bor hos den uddannelsessøgende og som den uddannelsessøgende har forsørgelsespligten overfor.
Stk. 6. I stedet for en rejse efter stk. l kan der ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen og dennes hjemmeboende børn under 18 år samt børn, som den uddannelsessøgende har forsørgelsespligten overfor, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen, jf. stk. 2, nr. 2 eller 3.

§ 43. Tur-returrejse, jf. § 42, kan udskydes til den efterfølgende juleperiode, når vejlederen skriftligt godkender dette. Udskydelse må dog ikke medføre en fordyrelse af den rejse, der kunne ydes i forbindelse med sommerferien.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, uddannelse og Kirke kan dispensere fra 2 ugers kravet i § 42, stk. 1.

§ 44. Der ydes en tur-returrejse i forbindelse med julen, når den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over børn, og børnene ikke er medtaget til uddannelsesbyen. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesbyen og et af børnenes faste bopæl. Dette gælder dog ikke når den uddannelsessøgende afslutter uddannelsen inden den 1. marts i det efterfølgende kalenderår.
Stk. 2. Medtages børnene, men ikke ægtefællen, til uddannelsesbyen, ydes en tur-returrejse til den uddannelsessøgende og børnene, når ægtefællen også har forældremyndigheden over et af børnene. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesbyen og ægtefællens faste bopæl.
Stk. 3. I stedet for en rejse efter stk. 2 kan der ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over. Rejsen må dog ikke medføre en fordyrelse i forhold til rejsen efter stk. 2.
Stk. 4. Når opholdet i uddannelsesbyen varer mindre end 10 måneder, kan der ikke ydes frirejse efter stk. 1-3.

§ 45. Efter indstilling fra en vejleder og godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan der til den uddannelsessøgende ydes fuld eller delvis dækning af nødvendige rejseudgifter såvel i som uden for Grønland i forbindelse med
1) udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser,
2) studierelevante praktikophold af mere end l måneds varighed og
3) studierelevante ophold ved en anden uddannelsesinstituation.
Stk. 2. Rejsen bør om muligt lægges i forbindelse med en sommer- eller juleferiefrirejse.

§ 46. I forbindelse med studieophold uden for Grønland og Danmark af mere end 6 måneders varighed, som ikke er knyttet til en uddannelse, og som er arrangeret af internationale studenterudvekslingsorganisationer, AFS med flere, ydes der en tur-returrejse mellem den faste bopæl i Grønland og bestemmelsesstedet i udlandet.
Stk. 2. Rejsen fra København til bestemmelsesstedet i udlandet refunderes mod forevisning af dokumentation for de afholdte udgifter.
Stk. 3. Ved alvorlig sygdom eller død i den uddannelsessøgendes nærmeste familie kan der, i det omfang rejsen ikke dækkes af andre, ydes en tur-returrejse i henhold til de i § 47 fastsatte regler, dog kun fra København til pågældende nærmeste families opholdssted.

§ 47. Ved alvorlig sygdom eller død i den uddannelsessøgendes nærmeste familie ydes der en frirejse til den uddannelsessøgende og dennes børn, der bor hos den uddannelsessøgende. Frirejsen ydes som en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og pågældende nærmeste families opholdssted.
Stk. 2. Ved nærmeste familie forståes den uddannelsessøgendes forældre, bedsteforældre, søskende, børn og ægtefælle.
Stk. 3. Det skal inden afrejse dokumenteres ved lægeerklæring, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes. Dødsfald dokumenteres ved kopi af dødsattest eller lignende.
Stk. 4. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dispensere fra stk. 2, når særlige forhold taler derfor.

 

Godstransport

§ 48. Når der er bevilget frirejse, j f. § 38, kan der ydes godstransport, jf. stk. 2-5.
Stk. 2. Der kan ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal på skole- eller praktikophold af over 6 måneders varighed, når der er bevilget frirejse til børn.
Stk. 3. Der kan ydes godstransport til uddannelsessøgende ægtefæller, der rejser sammen, når den normerede studietid for en af de uddannelsessøgende er mere end 24 måneder.
Stk. 4. Der kan ydes godstransport til uddannelsessøgende i forbindelse med hjemrejse efter en studietid af mere end 24 måneders varighed.
Stk. 5. Der ydes altid godstransport i forbindelse med hjemrejse når der er ydet godstransport, jf. stk. I og 2.
Stk. 6. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra stk. 2 og 3.

§ 49. Godstransport ydes som transport af container på enten 7,32 m3, 6 m3 eller som stykgods op til 6 m3 inklusive forsikring, med en forsikringssum op til 100.000,-kr. pr. ydet godstransport.
Stk. 2. Når der ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal til eller fra Grønland, omfatter bevillingen desuden ud- og indpakning.
Stk. 3. Uddannelsessøgende ægtefæller, der rejser samme strækning, kan maksimalt bevilges én container eller stykgods op til 6 m3.

§ 50. Når der er bevilget godstransport, men skibstransport ikke er mulig, kan der pr. bevilget frirejse, mod behørig dokumentation, ydes refusion af udgifterne til op til 10 kg. luftfragtsovervægt i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse og afslutning. Retten til godstransport bibeholdes indtil 6 måneder før uddannelsens afslutning.

§ 51. Der ydes ikke godstransport, såfremt den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til arbejdsgiverbetalt godstransport.

§ 52. Når der ikke ydes godstransport, kan der pr. bevilget frirejse, mod behørig dokumentation, ydes refusion af udgifterne til op til 10 kg. luftfragtsovervægt .

 

Undervisningsafgifter, depositum og ekstraundervisning

§ 53. For uddannelser uden for Grønland ydes der fuld dækning af udgifter til undervisningsafgift og depositum for undervisning, når en lignende uddannelse ikke kan følges uden betaling af disse udgifter, og udgifterne ikke kan afholdes af andre offentlige myndigheder.

§ 54. For uddannelser uden for Grønland ydes der fuld dækning af deltagerudgifter i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning. Behovet for ekstraundervisning skal dokumenteres ved indstilling fra en vejleder.

 

Bogudgifter

§ 55. Til uddannelsessøgende uden for Grønland og til uddannelsessøgende ved Ilisimatusarfik ydes der tilskud til anskaffelse af nødvendige bøger, materialesamlinger, kompendier og lignende. Tilskudet udgør 60% af udgiften.

 

Behandlingsudgifter

§ 56. Der ydes dækning af lægeordinerede medicinudgifter til uddannelsessøgende uden for Grønland, der lider af en lægelig dokumenteret kronisk sygdom.
Stk. 2. Der ydes dækning af udgifter til lægeordineret behandling til uddannelsessøgende uden for Grønland.
Stk. 3. Der ydes dækning af udgifter til nødvendig, akut tandbehandling, når behandlingen er godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.
Stk. 4. Der ydes kun dækning af udgifterne efter stk. 1-3, for den del af udgiften, som ikke afholdes af andre offentlige myndigheder.

 

Bus- og togkort

§ 57. Der ydes tilskud til bus- og togkort til uddannelsessøgende uden for Grønland, når afstanden mellem bopæl og uddannelsessted er 5 km. eller derover. Tilsku-det udgør det beløb, der ligger ud over prisen for et 3-zoners kort i københavnsområdet. Det maksimale tilskud fremgår af bilag 2.

 

Landskassefinanslerede studielån

§ 58. Der kan kun ydes studielån til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i kapitel 2 og 3 og som er fyldt 18 år. Studielånet ydes som engangslån under uddannelse og som årlige lån, jf. dog § 59-60, satserne for engangslån og årligt lånemaksimum fremgår af bilag 2.
Stk. 2. Årlige lån, der ikke er udnyttet, kan ikke opspares eller overføres fra en bevillingsperiode til en anden.
Stk. 3. Når ganske særlige forhold taler derfor, kan der ydes yderligere et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse. Ved denne vurdering indgår følgende forhold
1) flytteomkostninger,
2) indskud til ny bolig og
3) andre relevante dokumenterede udgifter.
Stk. 4. Studielånet stiftes på en gældsbrevsformular, som er godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

§ 59. Når der er bevilget stipendium for en periode mellem 3 og 8 måneder, nedsættes det årlige lån til halvdelen. Bevilling af stipendium på under 3 måneder medfører ikke ret til lån.

§ 60. Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studie-forberedende eller en grundlæggende uddannelse, jf. bilag l, ydes der ikke studielån, jf. dog § 22, stk. 3.
Stk. 2. Studielån kan ikke ydes til uddannelsessøgende, der har uddannelsesgæld af en sådan størrelse, at tilbagebetaling efter endt uddannelse ikke skønnes mulig. Ved udøvelsen af skønnet skal der blandt andet tages hensyn til
1) gældens størrelse sammenholdt med det forventelige indkomstniveau efter endt uddannelse,
2) hvor lang tid det må forventes at tage for den uddannelsessøgende at afdrage studielånet, og
3) om den uddannelsessøgende tidligere groft har misligholdt en afdragsordning vedrørende studielån.

§ 61. Studielån forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 4 og 5 i Landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 5.
Administration og klage

§ 62. Afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte kan skriftligt indbringes for Klagenævnet for Uddannelsesstøtte inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagenævnets afgørelse kan ikke indbringes for andre administrative myndigheder. Dispensationsafgørelser kan ikke indbringes for Klagenævnet.

§ 63. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan foretage tilbageholdelse og modregning i uddannelsesstøtten efter reglerne i kapitel 7 i Landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 6.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 64. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 3. juli 1995 om uddannelsesstøtte.

§ 65. Garantiforpligtelser ydet efter de hidtil gældende bestemmelser, fortsætter på uændrede vilkår indtil udløb.
Stk. 2. Garantiforpligtelser, der er indfriet før 1. januar 1997, forrentes efter de hidtil gældende bestemmelser.
Stk. 3. Garantiforpligtelser, der indfries efter 1. januar 1997, forrentes med virkning fra dagen efter indfrielsen. Den til enhver tid værende gæld forrentes med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 5%. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende indfrier gælden.
Grønlands Hjemmestyre, 17. december 1996
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen


Bilag 1

Bilag 2