Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 28. november 1996 om A-indkomst.

I henhold til § 31, stk. 3, § 37, stk. 2 og stk. 4, § 38, stk. l og § 91 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest ændret ved landstingslov nr. 2 af 2. maj 1996, fastsættes:

 

A-indkomst

§ 1. Ud over indkomst som nævnt i indkomstskattelovens § 37, stk. l henregnes til A-indkomst:
1) Pension, ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold,
2) pensionsgrundbeløb i henhold til landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner,
3) indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger som nævnt i indkomstskattelovens §§ 17 b og c,
4) dagpenge der udbetales i henhold til landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,
5) godtgørelse for tab af indtægter eller mistede arbejdsmuligheder,
6) vederlag for virksomhed som solist, artist, musiker, forfatter, udøvende kunstner iøvrigt, idrætsmand, kronikør, dommer, domsmand, bisidder og free-lance oversætter og
7) følgende ydelser efter anordning for Grønland om forsikring mod følge af arbejdsskade, jf. anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring:
a) dagpenge, der ydes lønarbejdere i medfør af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring,
b) erstatning for tab af erhvervsevne og varigt men og erstatning til efterladte, når erstatningen ydes som en årlig rente,
8) indhandlingsbeløb, der erhverves ved indhandling til produktionssteder i Grønland af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt, fare- og rensdyravl, medmindre indhandlingen sker af selskaber, foreninger eller lignende.

 

Indkomst som ikke anses for A-indkomst

§ 2. Følgende indkomstarter anses ikke for A-indkomst:
1) Drikkepenge og
2) løn til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrække nogen del af den løn, der udbetales til den pågældende.

 

Feriepenge og søgnehellligdagsbetaling

§ 3. Om tidspunktet for indeholdelse af A-skat i feriepenge og søgnehelligdagsbetaling samt for beskatning af disse ydelser gælder følgende:
1) Hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under lønmodtagerens ferie, foretages indeholdelse i denne løn og i det særlige ferietillæg efter samme regler som for anden A-indkomst, jf. indkomstskattelovens § 38, stk. l, 1. pkt. I feriegodtgørelse, derved ansættelsesforholdets ophør tilfalder lønmodtagere, som under ansættelsen har været berettiget til løn under ferie, foretages indeholdelse efter reglerne nedenfor under 2), 1. pkt.
2) Hvor arbejdsgiveren ikke yder den ansatte løn under ferie, men feriegodtgørelse, der hensættes til udbetaling i det efter indtjeningsåret følgende ferieår, foretages indeholdelsen, når feriegodtgørelsen godskrives lønmodtageren ved udskrivning af feriekort m.v. Indeholdelsen skal dog senest foretages den 31. december i indtjeningsåret. Det samme gælder for tilgodehavende søgnehelligsdagsbetaling, der ikke er kommet til udbetaling i løbet af indtjeningsåret.
3) Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling beskattes i det kalenderår, hvori indeholdelsen skal finde sted efter reglerne foran under 1) og 2). Oplysningerne til brug ved ligningen og skatteberegningen efter indkomstskattelovens § 88, stk. l gives for samme indkomstår.

§ 4. Ophører indkomstmodtagerens skattepligt, er den i § 3 nævnte A-indkomst, herunder løn under ferie optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomst skattepligtig på tidspunktet for skattepligtens ophør. Indeholdelse af A-skat skal senest foretages pr. dette tidspunkt.

§ 5. For personer bosat i udlandet, der modtager pension i henhold til landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner, jf. § l, nr. 2, opgøres skalaindkomsten på denne indkomst på samme måde som for skattepligtige personer omfattet af indkomstskattelovens § 31, stk. l (indrømmes personfradrag).

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1996.
Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1997.
Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 45 af 1. november 1990 om A-indkomst.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. november 1996
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann