Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 28. november 1996 om mandtal.

I henhold til § 117 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest ændret ved landstingslov nr. 2 af 2. maj 1996, fastsættes:

 

Forskudsmandtal for personer

§ 1. Som grundlag for forskudsregistreringen for det følgende år udskrives på grundlag af registreringer i KIA (Kalaallit Nunaanni Inuit Allattorsimaffiat - Det regionale Personregister i Grønland) en totalmandtalsliste og en mandtalsliste for hver kommune (lokalmandtal) over personer, der er tilmeldt kommunerne den l. september. Endvidere udskrives en lokalmandtalsliste over personer, der er tilmeldt et område, som ikke omfattes af den kommunale inddeling. Børn medtages kun, såfremt de den 1. januar i indkomståret vil være fyldt 15 år.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan bestemme, at skattepligtige personer, der ikke er registreret i KIA, kan medtages på mandtalslisterne.
Stk. 3. Ved mandtalslisternes udskrivning efter stk. l opføres de skattepligtige i personnummerorden. For personer, som skal sambeskattes, anføres tillige ægtefællens personnummer som et henvisningsnummer.
Stk. 4. Skattedirektoratet drager omsorg for udfærdigelsen og udsendelsen af mandtalslister.

§ 2. Lokalmandtalslisten gennemgås af vedkommende kommune med henblik på ajourføring af de for kommunen foreliggende oplysninger om personer, der har den pågældende kommune som skattekommune. Skattedirektoratet gennemgår på samme måde den i § l, stk. l, 2. pkt. anførte lokalmandtalsliste for så vidt angår oplysninger om personer for hvem Skattedirektoratet er skattekommune, jf. indkomstskattelovens § 33, stk. 2. Derefter ajourføres lokalmandtalslisten løbende ved optagelse af skattepligtige, der skal forskudsregistreres i kommunen henholdsvis Skattedirektoratet.

 

Slutmandtal for personer

§ 3. Forud for den årlige ligning udskrives og udsendes på samme måde som anført i § l til hver kommune og Skattedirektoratet ajourførte lokal- og totalmandtalslister over personer, der har den pågældende kommune henholdsvis Skattedirektoratet som skattekommune ifølge KIA's udvisende.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan bestemme, at skattepligtige personer, der ikke er registreret i KIA, kan medtages på mandtalslisterne.

§ 4. Lokalmandtalslisten skal ajourføres på grundlag af de for kommunen og Skattedirektoratet foreliggende oplysninger om skattepligtige, der har den pågældende kommune henholdsvis Skattedirektoratet som skattekommune uden at være optaget på mandtalslisten.

 

Mandtal for selskaber, foreninger m.v.

§ 5. Skattedirektoratet udfærdiger i januar året efter indkomståret en lokalmandtalsliste over alle selskaber, foreninger m.v., som har den pågældende kommune henholdsvis Skattedirektoratet som skattekommune i indkomståret. Der udfærdiges endvidere en totalmandtalsliste.

§ 6. Lokalmandtalslisten skal ajourføres på grundlag af de for kommunen og Skattedirektoratet foreliggende oplysninger om selskaber, foreninger m.v., der har den pågældende kommune henholdsvis Skattedirektoratet som skattekommune uden at være optaget på lokalmandtalslisten.

 

Andre bestemmelser

§ 7. De i §§ 3 - 6 nævnte mandtalslister danner grundlag for kommunens henholdsvis Skattedirektoratets udsendelse af selvangivelser til de skattepligtige og for den fortegnelse over de foretagne ansættelser, som ligningsmyndigheden tilsender Skatterådet efter afslutningen af ansættelsen, jf. indkomstskattelovens § 56, stk. 1.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1996.
Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1997.
Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. l af 26. juni 1979 om mandtal.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. november 1996
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann