Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 21. november 1996 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. juni 1986 om skattemæssige afskrivninger m.v.

 

§ 1

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. juni 1986 om skattemæssige afskrivninger m.v., foretages følgende ændringer:

 

1. I § 2 indsættes som nyt stk. 2:
"For kommanditister kan anskaffelsessummen kun fradrages i den udstrækning fradraget modsvares af en positiv saldo på kommanditistens fradragskonto efter fradrag af årets eventuelle driftsunderskud."

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 15, stk. 2, 1. pkt. indsættes efter "erhvervsstøtte": "og landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet."

 

§ 2

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft 1. december 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. november 1996
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann