Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 25. oktober 1996 om ind- og udførsel af varer og indførselsafgifter.

I henhold til § 2, stk. l, § 3, § 11, stk. 2, § 16, § 18, § 19, stk. 2, § 20, § 22, stk. 2, § 35, § 39, § 40 og § 46, stk. 5 i landstingslov nr. 18. af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som senest ændret ved landstinglov nr. 16 af 3. november 1994, fastsættes:

 

Kapitel l
Fælles bestemmelser

§ 1. Ved indførsel fra og udførsel til Danmark, Færøerne eller udlandet skal varemodtagere og vareafsendere meddele de oplysninger om ind- og udførte varers værdi, art, mængde, købsland, oprindelsesland, salgsland, forbrugsland, transportmåde m.m. som fastsat af Toldfunktionen.
Stk. 2. Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.v. finder de af det danske toldvæsen fulgte regler tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 2
Vareindførsel

§ 2. Ved afgivelse af godsdeklarationer, afgiftsanmeldelser og indførselsangivelser benyttes de af Toldfunktionen autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
Stk. 2. Blanketterne udleveres af Toldfunktionen.
Stk. 3. Blanketterne skal ledsages af de af Toldfunktionen forlangte bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter, eventuelle indførselstilladelser m.m.

§ 3. Ved levering af cigaretter fra Danmark, Færøerne eller udlandet påhviler det leverandøren at banderolere pakningerne med grønlandsk banderole.

§ 4. For varer, der leveres direkte eller i transit via Danmark fra Færøerne eller udlandet, skal der afgives indførselsangivelse til Toldfunktionen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Er de i stk. l nævnte varer afgiftspligtige i Grønland, skal der i stedet afgives af-giftsanmeldelse.
Stk. 3. Indførselsangivelsen henholdsvis afgiftsanmeldelsen skal være ledsaget af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelle andre for afgifts- og statistikbehandlingen m.m. nødvendige dokumenter.

§ 5. For varer indkøbt i Danmark, som er afgiftspligtige i Grønland, skal der afgives afgiftsanmeldelse til Toldfunktionen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Fremsendes de i stk. l nævnte varer via Grønlandshavnen i Aalborg med skib, skal afgiftsanmeldelsen afgives til Toldfunktionen i Aalborg ved varernes indlevering.
Stk. 3. Afgiftsanmeldelsen skal være ledsaget af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelle andre for afgifts- og statistikbehandlingen m.m. nødvendige dokumenter.

§ 6. Indførselsangivelse kræves ikke for paller, tomme containere, garneringsmateriale, tomme og brugte emballagegenstande, kister og urner samt rejseudstyr, rejseproviant og lignende.
Stk. 2. Indførselsangivelse skal heller ikke afgives, når Toldfunktionen har frigivet forsendelsen. Indeholder forsendelsen hverken afgiftspligtige eller indførselsforbudte varer og lignende, kan Toldfunktionen frigive en forsendelse, som indeholder:
1) Gaver fra en privat person til en privat person.
2) Genstande til brug ved aktuelle og større rednings- eller bjergningsoperationer.
3) Velfærdsmateriel for søfarende til besætningsbrug under skibes ophold i havn.
4) Velfærdsmateriel for søfarende, der ilandbringes til reparation fra udenlandsk skib i international fart.
5) Reservedele og udstyr m.v. til danske og færøske skibe og fly i udenrigsfart og til udenlandske skibe og fly, når reservedelene henholdsvis udstyret er afleveret til vedkommende skibe eller fly.
6) Varer, der genindføres fra reparation eller anden midlertidig anvendelse i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, såfremt varemodtager fremlægger genpart af vedkommende udførselsangivelse eller anden nødvendig dokumentation.
7) Bohave og lignende løsøregenstande, der bærer præg af at være brugt, og som indføres til personer, der tager bopæl i Grønland.
8) Varer og materiel, der indføres til USAs styrker i forsvarsområderne i forbindelse med den virksomhed, der er omfattet af traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.

§ 7. Bortset fra varer som nævnt i § 6 stk. l, der ved indførslen er bestemt til genudførsel, skal der ske godsregistrering af varer, der ankommer med skib direkte fra Færøerne eller udlandet samt varer, der ankommer fra Danmark, Færøerne eller udlandet med fly.
Stk. 2. Godsregistrering sker ved afgivelse af godsdeklaration for hver forsendelse for sig.
Stk. 3. Godsdeklarationen udfærdiges af ekspeditøren (speditøren) eller transportøren, eller dennes agent, og skal sammen med kopi af leverandørfaktura samt kopi af ladningsdokument (skibs- eller flymanifest) indsendes eller afgives til Toldfunktionen straks efter forsendelsens ankomst til første havn eller lufthavn i Grønland.
Stk. 4. For forsendelser, der indeholder konsolideret gods, skal der fremsendes kopi af specificeret manifest for godsets indhold til Toldfunktionen.

§ 8. Pligten til afgivelse af godsdeklaration omfatter også fisk og fiskeprodukter ilandbragt fra danske, færøske og udenlandske fiskefartøjer. Godsdeklarationen udfærdiges af skibets fører eller skibets stedlige agent eller lignende.
Stk. 2. I forbindelse med køb af skib eller fly i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, som kommer til Grønland på egen køl eller ved egen kraft, skal der afgives godsdeklaration til Toldfunktionen. Godsdeklarationen udfærdiges af fartøjets fører, dets indehaver eller en repræsentant for indehaveren.
Stk. 3. Godsdeklarationen indsendes eller afgives til Toldfunktionen straks efter ankomsten til Grønland.

§ 9. Senest 10 hverdage efter forsendelsens ankomst til det endelige bestemmelsessted (lørdage sidestilles med søn- og helligdage), skal varemodtageren enten genudføre varerne eller til Toldfunktionen afgive en indførselsangivelse eller afgiftsanmeldelse.
Stk. 2. Det påhviler vedkommende transportør at give oplysning om godsregistrerede forsendelsers ankomst til det endelige bestemmelsessted.
Stk. 3. Varer, der er bestemt til eller ønskes genudført, skal henligge i uåbnet emballage.
Stk. 4. Toldfunktionen i Nuuk kan forlænge fristen for afgivelse af indførselsangivelse og afgiftsanmeldelse, når særlige forhold gør sig gældende.

§ 10. Uanset bestemmelsen i § 9, stk. l og 3 gælder dog en udvidet genudførselsfrist på op til 8 måneder for følgende varer, som allerede ved indførslen var bestemt til genudførsel:
1) Videnskabeligt udstyr samt ekspeditionsudstyr, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig anvendelse.
2) Radio-, video- og fjernsynsudstyr samt udstyr til filmoptagelse, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug ved optagelse af radio- og fjernsynsudsendelser eller filmoptagelser.
3) Fagligt udstyr, såsom værktøj, redskaber, apparater, instrumenter og maskiner, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug.
Stk. 2. Opnåelse af den udvidede genudførselsfrist er betinget af, at specificeret vareangivelse afleveres til Toldfunktionen sammen med godsdeklarationen inden forsendelsens udlevering.

§ 11. Overdrages varer, der er under godsregistrering, til anden varemodtager, påhviler det ekspeditøren eller overdrageren straks at anmelde ejerskiftet til Toldfunktionen med angivelse af den nye ejers fulde navn og adresse.

§ 12. Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er bosiddende i Grønland, anses den, der udfærdiger godsdeklarationen, for varemodtager og hæfter derfor bl.a. for betaling af skyldig indførselsafgift og ekspeditionsgebyr.

§ 13. Godsregistrerede varer er til fri disposition for den angivne varemodtager, når indførselsangivelse er modtaget af Toldfunktionen og på betingelse af, at varemodtageren har opfyldt eventuelle særlige indførselsbetingelser for de pågældende varer.

§ 14. Indgives indførselsangivelse ikke inden udløbet af den herfor fastsatte frist, sender Toldfunktionen den angivelsespligtige et skriftligt påkrav, hvorved der sættes en endelig frist på 3 dage til berigtigelse af forholdet.
Stk. 2. Anførte påkrav udløser en pligt for den angivelsespligtige til betaling af et ekspeditionsgebyr på 500 kr.

 

Post

§ 15. Post, der ankommer til Grønland direkte fra Færøerne eller udlandet, godsregistreres af Grønlands Postvæsen i ankomstbyen.

§ 16. Pakkepost fra Færøerne og udlandet, som sendes til Grønland via Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, eventuel indførselstilladelse og anden dokumentation, der er nødvendig for udfærdigelse af indførselsangivelse samt for beregning af afgiftsbeløb af de i forsendelsen eventuelt indeholdte afgiftspligtige varer.
Stk. 2. Grønlands Postvæsen skal afgive indførselsangivelse til Toldfunktionen samt beregne eventuelle afgiftsbeløb og foranledige det beregnede afgiftbeløb betalt inden forsendelsen udleveres.

§ 17. Afsendere i Danmark af erhvervsmæssige pakkepostforsendelser, der indeholder afgiftspligtige varer købt i Danmark, skal afgive afgiftsanmeldelse vedlagt adressekort, leverandørfaktura, eventuel indførselstilladelse m.v. til Grønlands Postvæsen.
Stk. 2. Øvrige pakkepostforsendelser, der indeholder afgiftspligtige varer købt i Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, og anden dokumentation, der er nødvendig for beregning af afgiftsbeløbet.
Stk. 3. Grønlands Postvæsen skal beregne afgiftsbeløbet for forsendelser omfattet af stk. 2, samt foranledige afgiftsbeløb for forsendelser omfattet af stk. l og 2 betalt inden forsendelserne udleveres.

§ 18. Toldfunktionens instruks foreskriver Grønlands Postvæsens adgang til at videreekspedere mindre postforsendelser uden statistikbehandling m.m.

 

Vareindførsel til forsvarsområderne

§ 19. Indførsel af varer til danske statsborgere og virksomheder i forsvarsområdet i Pituffik skal med hensyn til afgivelse af handelsstatistiske oplysninger ske i overensstemmelse med de regler, som gælder for vareindførsel til det øvrige Grønland.

 

Kapitel 3
Indførselsafgifter

§ 20. Udgør varens fakturaværdi grundlaget for afgiftsberegningen, er den fakturapris, der danner grundlag for værdiansættelsen, varens nettopris, d.v.s. den pris, der faktisk er betalt forud for indførselstidspunktet, eller som skulle betales hvis afregningen fandt sted på indførselstidspunktet. Dette indebærer, at enhver rabat (eller anden prisnedsættelse) kan fradrages ved fastsættelsen af værdien, såfremt rabatten bringer prisen i overensstemmelse med det beløb, der er betalt eller skal betales. Det er en betingelse, at rabatten vedrører de varer, der skal værdiansættes. Tilbagevirkende rabatter kan ikke fradrages.
Stk. 2. Ved omregning af fremmed valuta i forbindelse med fastsættelse af fakturabeløbet anvendes den af et grønlandsk pengeinstitut senest offentliggjorte kursliste.
Stk. 3. Toldfunktionens afgørelser ved skønsmæssige ansættelser kan indbringes for Skattedirektoratet inden 14 dage fra modtagelse af meddelelse om denne.

§ 21. Afgifter beregnes efter den afgiftssats, som er gældende den dag, hvor varerne indføres til afgiftsområdet.
Stk. 2. For varer omfattet af § 5, stk. 2 er gældende satsdag dog den dag, hvor afgiftsanmeldelsen modtages af Toldfunktionen i Aalborg.

§ 22. Afgifter forfalder til betaling ved varernes indførsel til afgiftsområdet.
Stk. 2. Når varer som nævnt i § 7 og § 8 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind-og udførsel af varer indføres med henblik på erhvervsmæssigt videresalg i emballage, der anvendes i den grønlandske returflaskeordning, forfalder afgiften til betaling, når varerne overdrages til tredjemand.

§ 23. For varer, der ankommer med skib direkte fra Færøerne eller udlandet, eller der ankommer med fly fra Danmark, Færøerne eller udlandet, er sidste rettidige betalingsdag for forfaldne afgifter 14 dage fra fremsendelse af påkrav.

§ 24. For varer, der ankommer med skib fra Danmark, er sidste rettidig betalingsdag for forfaldne afgifter den dag, hvor varerne udleveres til varemodtageren.
Stk. 2. For erhvervsmæssige forsendelser omfattet af stk. l kan Toldfunktionen i Nuuk efter ansøgning forlænge den i stk. l angivne betalingsfrist for erhvervsmæssige virksomheder med hjemsted i Grønland. Toldfunktionen kan samtidig bestemme, at tilladelsen alene gælder for forsendelser, hvor et af Toldfunktionen tildelt tilladelsesnummer er angivet.
Stk. 3. En betingelse for meddelelse af tilladelse efter stk. 2 er, at virksomheden sammen med ansøgningen fremsender kopi af gyldigt næringsbrev, samt anfordringsgaranti på 200.000 kr. fra pengeinstitut eller forsikringsselskab til sikkerhed for afgifternes betaling. Endvidere skal virksomhedens SE-nr., eller såfremt et sådant ikke haves indehavernes cpr. nummer angives i ansøgningen sammen med oplysning om virksomhedens art.
Stk. 4. Tilladelser meddelt efter stk. 2 kan tilbagekaldes ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af betalingsfristen, eller ved nærliggende risiko herfor.
Stk. 5. På grundlag af ansøgerens faste driftssted kan den af Toldfunktionen forlængede betalingsfrist efter stk. 2 ikke forlænges udover følgende frister regnet fra afsejlingsdagen fra Aalborg:
1) Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommuner med tilhørende bygder ............. udgangen af måneden efter forløbet af 2 måneder.
2) Aasiaat, Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Ilulissat kommuner med tilhørende bygder ....... den 15. i måneden efter udgangen af måneden efter forløbet af 2 måneder.
3) Uummannaq og Upernavik kommuner med tilhørende bygder ........... den 15. i måneden efter udgangen af måneden efter forløbet af 3 måneder.
4) Tasiilaq Kommune med tilhørende bygder .............................. udgangen af måneden efter forløbet af 4 måneder.
5) Ittoqqortoormiit og Avanersuaq kommuner med tilhørende bygder ............ den 15. i måneden efter udgangen af måneden efter forløbet af 5 måneder.

§ 25. Indbetaling af afgifter skal ske til den, som Skattedirektoratet anviser til at forestå modtagelse af indbetalinger.
Stk. 2. Den, der forestår modtagelse af indbetalinger, afregner senest den 15. i måneden forudgående måneds forfaldne afgifter til Skattedirektoratet.

§ 26. For private gaveforsendelser opkræves afgiftsbeløb på under 50 kr. pr. forsendelse ikke.

§ 27. Flytte- og rejsegods, som har været ejet og benyttet af tilflytteren i mindst 6 måneder på det tidligere opholdssted uden for Grønland, kan i forbindelse med tilflytningen til Grønland indføres afgiftsfrit i henhold til § 3, nr. 5 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter. Ved efterfølgende indførsel af flyttegods, svares afgift efter gældende satser.

§ 28. Skattedirektoratet meddeler forretninger i lufthavne tilladelse til afgiftsfri indførsel og salg af varer.
Stk. 2. Uden for forretningernes åbningstider skal afgiftsfrie varer opbevares i et aflåst rum.
Stk. 3. Toldfunktionen træffer nærmere bestemmelse om opbevaring og kontrol med varers tilførsel og afgang fra afgiftsfrie lagre m. m.

§ 29. Skibe og luftfartøjer, der forlader det grønlandske afgiftsområde med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination, kan proviantere afgiftsfrit.
Stk. 2. For nedenstående varer må proviantering af skibe ikke overskride de anførte mængder pr. person pr. forventet rejsedøgn:
1) 40 g tobak,
2) 0,25 liter spiritus,
3) 0,25 liter vin og
4) 2 liter øl.
Stk. 3. Toldfunktionen i Nuuk kan meddele tilladelse til, at udenlandske passagerskibe kan proviantere afgiftsfrit i en tidligere havn end sidste afgangshavn i Grønland, såfremt omstændighederne taler derfor.
Stk. 4. Varer provianteret efter stk. 3 skal hensættes til opbevaring på et af Toldfunktionen plomberet aflåst afgiftsfrit lager ombord, indtil skibet forlader afgiftsområdet.
Stk. 5. Proviantering af skibe som nævnt i stk. 3 og fly skal ske under hensyn til antallet af passagerer og besætningsmedlemmer samt det forventede forbrug og salg ombord.
Stk. 6. Medbringer fly ved indrejse i afgiftsområdet varer indkøbt i henhold stk. l skal disse umiddelbart efter flyets ankomst hensættes til opbevaring på aflåst afgiftsfrit lager. Toldfunk-tionen træffer nærmere bestemmelse om opbevaring og kontrol med varers tilførsel og afgang fra afgiftsfrie lagre m. m.

§ 30. Ved afgiftsfri proviantering skal der til den erhvervsdrivende afgives kvittering for modtaget proviantmængde på den af Toldfunktionen godkendte proviantbegæring, når skibet eller luftfartøjet provianterer til udrejse fra afgiftsområdet med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination.
Stk. 2. Erhvervsdrivende, der har provianteret skibe og luftfartøjer med afgiftsfrie varer, skal, med henblik på refusion af afgiften, fremsende den i stk. l nævnte proviantbegæring til Toldfunktionen vedlagt kopi af faktura.

§ 31. Betalt afgift kan efter ansøgning refunderes for varer, der
1) under et transportselskabs varetægt er rapporteret bortkommet eller beskadiget,
2) i forbindelse med erhvervsmæssigt videresalg udføres til Danmark, Færøerne eller udlandet,
3) i en erhvervsdrivendes næring videresælges til privatpersoner eller virksomheder, der har fast ophold eller bopæl i Kangerlussuaq eller forsvarsområdet i Pituffik,
4) er indført af privatpersoner, når varen på grund af mangler eller fejl føres tilbage fra afgiftsområdet,
5) er fejlagtig afgiftsanmeldt af leverandøren, eller
6) er fejlagtig afgiftsberegnet.
Stk. 2. For varer nævnt i stk. l, nr. 1-3 refunderes afgiften ikke, når afgiftsbeløbet andrager mindre end kr. 300.
Stk. 3. Ansøgninger om refusion af afgift skal, bilagt afgiftsnota, faktura og forsendelsesdo-kument, samt fornøden dokumentation for varens eventuelle bortkomst, beskadigelse, genudførsel m.v. indsendes til Toldfunktionen i Aalborg eller Nuuk sammen med afgiftskvitterin-gen for den pågældende varesending.

§ 32. For følgende motorkøretøjer kan Toldfunktionen efter ansøgning nedsætte afgiftstilsvaret, hvis afgiftspligten indtræder efterfølgende:
1) motorkøretøjer, der har været indført afgiftsfrit til afgiftsområdet i henhold til lovgivningens bestemmelser om afgiftsfrihed for køretøjer anvendt til brandsluknings- og redningsopgaver, ambulance- og rustvognskørsel samt motorkøretøjer, der tilhører fremmede staters diplomatiske og udsendte konsulære repræsentationer, og
2) motorkøretøjer indført til forsvarsområder eller til afgiftsfrie områder, jf. § 19, stk. 2 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer. Stk. 2. Afgiftsnedsættelse kan kun finde sted, hvis motorkøretøjet i mere end 4 år har været anvendt til de i stk. l, nr. l nævnte formål eller har været registreret i mere end 4 år i de i stk. l, nr. 2 nævnte områder. Der svares afgift efter følgende skala:

Benzindrevne:
5. år ...................................... kr. 30.000,
6. år ...................................... kr. 25.000,
7. år ...................................... kr. 20.000,
8. år ...................................... kr. 15.000,
over 8 år ............................... kr. 10.000.

Dieseldrevne:
5. år ...................................... kr. 21.000,
6. år ...................................... kr. 17.500,
7. år ...................................... kr. 14.000,
8. år ...................................... kr. 10.500,
over 8 år ............................... kr. 7.000.

§ 33. Ved indførsel af mindre terrængående motorkøretøjer med 4 hjul eller mere (All-Terrain-Vehicle eller lignende), der i henhold til færdselslovens § 2, stk. l, nr. 3 er motorkøretøjer, svares afgift med kr. 5.000.

 

Kapitel 4
Udførsel

§ 34. Ved udførsel af varer direkte eller via Danmark til Færøerne eller udlandet skal eksportøren/afsenderen afgive udførselsangivelse.
Stk. 2. For varer som henhører under brugstariffens kapitler 2, 3, 5, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og 51, der fra Grønland transporteres til Danmark med skib, skal eksportøren/afsenderen til Toldfunktionen afgive en udførselsangivelse.
Stk. 3. Udførselsangivelse kræves tillige i tilfælde, hvor udenlandske skibe, herunder danske og færøske, bunkrer olie og brændstof under midlertidigt ophold i Grønland. Det samme gælder, hvor fly, der ikke er hjemmehørende i Grønland, i afgiftsområdet tanker brændstof under midlertidigt ophold.

§ 35. Undtaget fra kravet om udførselsangivelse er:
1) Gaveforsendelser til en værdi af højst 950 kr. (detailpris i Grønland), der afsendes af en privat person i ikke-erhvervsmæssigt øjemed. Forsendelsespapirerne skal være påtegnet: "Gaveforsendelse".
2) Vareprøver i forretningsøjemed til en værdi af højst 500 kr. Emballage og forsendelsespapirer skal være påtegnet: "Vareprøve".
3) Forsendelser i transit via Danmark mellem Vest- og Østgrønland.
4) Fisk og fiskeprodukter hidrørende fra udenlandske fiskefartøjer, herunder danske og færøske, medmindre disse produkter er blevet behandlet på landanlæg i Grønland.
Stk. 2. Fritaget for afgivelse af udførselsangivelse er endvidere :
1) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.
2) Rejseudstyr, rejseproviant og andre varer, der medføres i rejsetrafikken, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.
3) Værktøj, instrumenter, redskaber og lignende, som rejsende håndværkere eller kunstnere benytter til udøvelsen af deres håndværk eller kunst, og som medbringes ved udrejsen.
4) Kranse og blomster, der forsendes eller medbringes til udlandet i anledning af begravelse eller udsmykning af grave, samt blomsterbuketter og lignende, der forsendes eller medbringes til udlandet som gave ved festligheder.
5) I udlandet indregistrerede luftfartøjer og motorkøretøjer, der midlertidigt har været indført til Grønland.
6) Skibe, både og fartøjer, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Skibsregistret.
7) I Grønland hjemmehørende luftfartøjer, der ikke er genstand for salg. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Luftfartsdirektoratet.
8) Bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave.
9) Manuskripter, tidsskrifter, ugeblade, aviser og lignende, der er trykt i Grønland, og som af grønlandske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere.
10) Frimærker, der sendes til udlandet til bytning med andre frimærker.
11) Kister med menneskelig og urner med aske afbrændte menneskelig.
12) Klicheer og papmatricer.
13) Sportseffekter, herunder væddeløb skøretøj er og kaproningsbåde, der udføres midlertidigt til brug ved sportskonkurrencer og lignende i udlandet, eller som genudføres efter tilsvarende brug i Grønland.
14) Pengesedler og skillemønt, veksler, checks og lignende, samt statspapirer, aktier og andre værdipapirer.

§ 36. Ved genudførsel af godsregistrerede varer, der ikke er blevet afgifts- og statistikbehandlet, afgives der ikke udførselsangivelse, hvorimod godsdeklarationens røde advistalon fremlægges for Toldfunktionen vedlagt dokumentation for genudførslen.
Stk. 2. For flyforsendelser, der er godsregistreret ved ankomst til Grønland, og som er ankommet fra og afsendt af dansk leverandør, skal udførselsangivelse, uanset det i stk. l nævnte, afgives, hvis forsendelsen genudføres.

§ 37. For vareforsendelser, hvor den samlede udførselsværdi pr. angivelse overstiger 10.000 kr., skal eksportøren afgive et eksemplar eller kopi af den til varemodtageren udfærdigede faktura til Toldfunktionen.
Stk. 2. For vareforsendelser, der udføres til midlertidig anvendelse, skal proformafaktura dog afgives, uanset udførselsværdiens størrelse.

 

Post

§ 38. Ved udførsel af pakkepost til modtagere på Færøerne eller i udlandet skal der afgives udførselsangivelse.
Stk. 2. Fritaget for udførselsangivelse er dog de i § 35, stk. l, nr. l og 2 samt stk. 2, nr. 1-4 og 8 - 14 angivne forsendelser.
Stk. 3. Udførselsangivelsen skal indleveres til Grønlands Postvæsen, samtidig med, at varerne indleveres til forsendelse.

§ 39. Der skal ikke afgives udførselsangivelse i Grønland ved udførsel til modtagere i Danmark af pakkepost.

 

Varecertifikater ved udførsel til Danmark og andre EU-lande

§ 40. For at nyde toldpræference i EU-lande skal en vare ledsages af et af Toldfunktionen attesteret og afstemplet varecertifikat EUR l.
Stk. 2. For postforsendelser, der kun indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference, og hvis vareværdi ikke overstiger den af EU fastsatte beløbsgrænse, kan eksportøren dog benytte certifikat EUR 2, der ikke skal forelægges Toldfunktionen til attestation.
Stk. 3. Varer af ikke-erhvervsmæssig karakter i småforsendelser til private modtagere i Danmark kan forsendes uden afgivelse af varecertifikat, når den samlede værdi af forsendelsen ikke overstiger den af EU fastsatte beløbsgrænse, og når afsender på forsendelsesdokumentet erklærer, at den pågældende forsendelse udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference.
Stk. 4. Oplysning om beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 kan indhentes hos Toldfunktionen.

 

Varecertifikater ved udførsel til andre lande, som Grønland har indgået handelsaftale med

§ 41. For at nyde toldpræference i et land, hvormed Grønland har indgået frihandels- eller lignende aftale, skal en vare være ledsaget af et vare- eller oprindelsescertifikat, som skal være attesteret og afstemplet af Toldfunktionen.
Stk. 2. Vare- eller oprindelsescertifikatets nærmere indhold og udformning er aftalebestemt, og vedkommende eksportør/afsender bør derfor indhente nærmere oplysning om certifikattypen hos Toldfunktionen.

 

Almindelige bestemmelser vedrørende vareudførsel

§ 42. Ved udførsel af fisk og fiskeprodukter kan Skattedirektoratet træffe nærmere bestemmelse om afgivelse af oplysninger om stedet, hvor fiskene er fanget, med hvilket fartøj de er fanget, arten, den udførte mængde, eksporttilladelsesnummer m. m.
Stk. 2. Attestering og afstempling af de i § 40 og § 41 nævnte certifikater kan betinges af korrekt og rettidig afgivelse af de i stk. l nævnte oplysninger.

§ 43. Ved afgivelse af udførselsangivelser skal man benytte de af Toldfunktionen autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
Stk. 2. Blanketterne udleveres af Toldfunktionen.
Stk. 3. Blanketterne skal ledsages af de af Toldfunktionen forlangte bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter, evt. eksporttilladelser m. m.

 

Kapitel 5
Kontrol


Kontrol med skibe

§ 44. Føreren af et skib som ikke indgår i fast rutetrafik efter en forud til Toldfunktionen opgivet fartplan, skal straks ved skibets ankomst til det grønlandske afgiftsområde anmelde ankomsten til nærmeste havnemyndighed, og senest 24 timer før anløb af grønlandsk havn meddele pågældende havnemyndighed skibets forventede anløbstidpunkt. Danske orlogsskibe skal kun anmelde sig til havnemyndigheden i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af forsvarets opgaver.
Stk. 2. Havnemyndigheden skal straks efter modtagelse af meddelelse om skibes forventede ankomsttidspunkt underrette Toldfunktionen herom samt give underretning om uanmeldte skibes ankomst. Havnemyndigheden har dog ikke meldepligt for skibe i fast rutefart, der ankommer efter en forud til Toldfunktionen opgivet fartplan.
Stk. 3. Snarest efter ankomsten skal skibets fører, eller skibets reder eller agent afgive en skriftlig angivelse til Toldfunktionen af skib, ladning og proviant samt afgive skriftlig opgørelse over skibets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer, jf. dog stk. 4, 5 og 6.
Stk. 4. Føreren af et i Grønland indregistreret skib, eller skibets reder eller agent, skal, efter sejlads i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, 24 timer før skibets forventede ankomst til afgiftsområdet afgive en skriftlig angivelse til Toldfunktionen af skib, ladning og proviant samt afgive skriftlig opgørelse over skibets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer.
Stk. 5. Snarest efter ankomsten til afgiftsområdet skal skibets fører foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtige afgiftspligtige varer, skibet medbringer og aflevere en liste til Toldfunktionen over, hvad hvert enkelt besætningsmedlem medbringer af private afgiftspligtige varer.
Stk. 6. Medbringer et i Grønland indregistreret skib, der ikke er omfattet af stk. 4, afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget, skal føreren forholde sig på samme måde som anført i stk. 4.
Stk. 7. Føreren af et skib som skal afgå fra en havn eller et anløbssted i afgiftsområdet, skal anmelde afsejlingen til Toldfunktionen og skibet må ikke afsejle, førend Toldfunktionen har givet tilladelse dertil. Anmeldelsespligten gælder ikke for skibe i fast rutefart, der sejler efter en til Toldfunktionen forud opgivet fartplan.
Stk. 8. Føreren af et skib hæfter for afgifter af varer og proviantbeholdning, som i afgiftsområdet fraføres skibet eller forbruges ombord i strid med reglerne.

 

Kontrol med fly

§ 45. Lufthavnsmyndighederne skal snarest muligt underrette Toldfunktionen om flys forventede ankomst og afgang samt om uanmeldte flys ankomst. Meldepligten omfatter ikke fly i fast rutefart, der ankommer efter en forud til Toldfunktionen opgivet fartplan.
Stk. 2. Snarest efter ankomsten til afgiftsområdet skal flyets fører meddele hvor flyet kommer fra, samt afgive en skriftlig angivelse til Toldfunktionen af fly, ladning og proviant og en skriftlig opgørelse over flyets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer.
Stk. 3. Føreren af et fly, der ikke indgår i international passager rutetrafik, skal ud over det i stk. 2 nævnte straks ved ankomsten til det afgiftspligtige område foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtigelse af afgiftspligtige varer, flyet medbringer.
Stk. 4. Føreren af et fly, der skal afgå fra en lufthavn i afgiftsområdet, skal anmelde afgangen til Toldfunktionen, og flyet må ikke afgå, førend Toldfunktionen har givet tilladelse. Anmeldelsespligten gælder ikke fly i fast rutefart, der flyver efter en til Toldfunktionen forud opgivet fartplan.
Stk. 5. Føreren af et fly hæfter for afgift af varer og proviantbeholdning, som i afgiftsområdet fraføres flyet eller forbruges ombord i strid med reglerne.

 

Toldfunktionens pligter og kompetence m.v.

§ 46. Skattedirektoratet kan indgå aftale med Politimesteren i Grønland om, at politiet bemyndiges til at varetage kontrolopgaver på samme måde som Toldfunktionen, jf. § 38 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer.

§ 47. Toldfunktionen kan forlange godsforsendelser åbnet for kontrol.
Stk. 2. Det påhviler varemodtagere og vareafsendere at foretage det nødvendige arbejde (ud-og indpakning, opvejning, opmåling m.v.) i forbindelse med undersøgelse af varer. Varer, der ved åbning af emballagen vil blive beskadiget eller ødelagt, eller som vil kunne forvolde skade på ting eller personer, må dog ikke åbnes ved godsregistreringen. Dette gælder for eksempel: natrium, gasser i trykbeholdere, radioaktive stoffer, smitstoffer, lysfølsomme film og plastsprøjtepulver i hermetisk lukkede beholdere.
Stk. 3. Såfremt forsendelser indeholdende de i stk. 2 nævnte varer ønskes åbnet, underrettes modtageren af Toldfunktionen, således at denne kan instruere om, hvorledes varerne kan åbnes på forsvarlig måde.
Stk. 4. Toldfunktionen er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Toldfunktionen kan give tilladelse til at erstatte de varemængder, der er udtaget som prøve, med identiske varer, for at gøre forsendelsen komplet.
Stk. 5. Vareafsenderen er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at fa de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået til undersøgelsen.
Stk. 6. Det påhviler vedkommende vareafsender, varemodtager eller eksportør at frembyde varerne for Toldfunktionen i så god tid, at de nødvendige kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

§ 48. Postpakker, som Grønlands Postvæsen ikke selv er bemyndiget til at udlevere i henhold til Toldfunktionens instruks, skal af postvæsenet frembydes til visitation for Toldfunktionen ved forelæggelse af adressekort og tilhørende deklaration.
Stk. 2. Uregistrerede pakker visiteres på grundlag af selve pakken og den derpå hæftede deklaration.
Stk. 3. Visitation skal foretages i postvæsenets lokaler, og Toldfunktionen er berettiget til at foretage enhver undersøgelse, der er nødvendig for kontrollens udøvelse. Ved undersøgelsen foretages ud og indpakning af postvæsenet.
Stk. 4. Lukkede brevforsendelser må ikke åbnes. Modtageren skal i disse tilfælde indfinde sig på postkontoret og foretage den nødvendige åbning m.v. af forsendelserne.

 

Kapitel 6
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 49. Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed vægrer sig ved at efterkomme bestemmelserne i § l, stk. l, § 2, stk. l og 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, stk. l - 3, § 10, stk. 2, § 34, § 36, § 37, § 38, stk. l, § 43, stk. l og 3 og § 47, stk. 2 kan idømmes bøde.
Stk. 2. På samme måde kan den, som overtræder bestemmelserne i § 11, § 44, stk. l og 3 -7, § 45, stk. 2 - 4 og § 47, stk. 6, idømmes bøde.
Stk. 3. På samme måde kan den, som overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i § 3, § 28, stk. 2, § 29, stk. 2, 4 og 6 og § 33, idømmes bøde.
Stk. 4. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse som nævnt i stk. 3 kan der, hvad enten bøde idømmes eller ej, ske konfiskation af varen, eller, såfremt varen ikke forefindes, et beløb, der svarer til dens værdi.

§ 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1996.
Stk. 2. Tilladelse efter § 24, stk. 2 kan dog meddeles fra og med datoen den 28. oktober 1996 med virkning for varer, der afsejler med skib fra Aalborg fra og med den 1. november 1996 eller senere.
Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 35 af 17. december 1992 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer og bekendtgørelse nr. 40 af 29. september 1994 om indførselsafgifter m. m.
Stk. 4. Forlængelse af fristen for afgifternes afregning, der er meddelt i medfør af § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 40 af 29. september 1994 om indførselsafgifter m.m., forbliver i kraft indtil forlængelsens udløb.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. oktober 1996
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann