Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 30. juli 1996 om forsøg med særlig tilrettelagt uddannelse af socialpædagoger.

I medfør af § 30 i Landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser som ændret ved Landstingsforordning nr. l af 6. april 1995 fastsættes :

 

Kapitel 1.
Uddannelsens formål

§ 1. Uddannelsen har til formål at videreuddanne personer med en barnehjælperuddannelse, bosiddende i en kommune i Diskoområdet, således at de kan varetage socialpædagogiske funktioner i skoler ved dag- og døgnforanstaltninger, særforsorg og alderdomshjem m.m.
Stk. 2. Ved kommuner i Diskoområdet forstås følgende
1) Aasiaat Kommune.
2) Kangaatsiaq Kommune.
3) Qasigiannguit Kommune.
4) Qeqertarsuaq Kommune.
5) Ilulissat Kommune.
6) Uummannaq Kommune.

 

Kapitel 2.
Styrelsen af uddannelsen

§ 2. Uddannelsen varetages af Ilinniarfissuaq.

§ 3. Uddannelsen ledes af rektor for Socialpædagoguddannelsen

§ 4. Afgørelse om eventuel bortvisning af studerende træffes af rektor.
Stk. 2. Afgørelsen efter stk. l kan indankes for Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

§ 5. Uddannelsesinstitutionen udarbejder en studieordning for uddannelsen, hvori det nærmere forløb af uddannelsen fastlægges, herunder placering af tværfaglige projektarbejder og studierejser. Studieordningen skal godkendes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Kapitel 3.
Optagelse og ansøgning

§ 6. Optagelse til uddannelsen foretages af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

§ 7. Ansøgning om optagelse sker ved udfyldelse af en optagel-sesblanket som fås ved henvendelse til Socialpædagogisk Seminarium. Optagelsesblanketten udfyldes af ansøger og ansøgers ansættelsessted i fællesskab. Blanketten indsendes til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke fastsætter ansøgningsfristen.

 

Stk. 2. Blanketten udarbejdes af Socialpædagogisk Seminarium og godkendes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Kapitel 4.
Uddannelsens varighed og struktur

§ 8. Uddannelsen varer 2 år. Uddannelsen påbegyndes 1. august 1996, og slutter i eksamensterminen maj/juni 1998.
Stk. 2. Uddannelsen veksler mellem teoriundervisning, byttepraktik, jf. § 20, og arbejdspraktik, jf. § 19, og forløber således:
1) 1.- 31. august 1996: arbejdspraktik,
2) 1. september - 30. november 1996: teoriundervisning,
3) 1. december 1996 - 31. januar 1997: arbejdspraktik,
4) 1. februar - 31. marts 1997: teoriundervisning,
5) 1. april - 30. juni 1997: byttepraktik, heraf l uges teoriundervisning,
6) 1. juli - 31. august 1997: arbejdspraktik,
7) 1. september - 31. oktober 1997: teoriundervisning,
8) 1. november 1997 - 30. februar 1998: arbejdspraktik, heraf l uges teoriundervisning og
9) 1. marts - 30. april 1998: teoriundervisning.
Stk. 3. Socialpædagogisk Seminarium kan af hensyn til den øvrige undervisning på seminariet foretage mindre ændringer i periodernes placering, jf. stk. 2.

§ 9. Uddannelse, der er midlertidigt afbrudt, kan efter rektors godkendelse genoptages, når særlige forhold taler herfor.
Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1. kan indankes for Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Kapitel 5.
Uddannelsens indhold


Teoriundervisning.

§ 10. Teoriundervisningen indeholder 1020 timers undervisning og omfatter:
1)Pædagogik/psykologi ....................... 340 timer.
2)Socialfag.................................204 timer.
3)Værksted/drama/musik......................340 timer.
4)Studieteknik. .............................. 68 timer.
5)Kurser i psykiatri og socialmedicin........68 timer.
Stk. 2. Der tilbydes studie- og praktikvejledning.

§ 11. De studerende har pligt til at deltage i undervisningen.

§ 12. Undervisningen er vederlagsfri.

§ 13. Oprykning fra 1. år til 2. år kan kun finde sted, når studieaktivitet, registreret som tilstedeværelse i undervisningen, og opgaveaflevering er godkendt af rektor.

 

Formålet med de enkelte fag

§ 14. Formålet med faget pædagogik/psykologi, er at de studerende
1) vedrørende den pædagogiske del erhverver sig:
a) indsigt i pædagogisk virksomheds sammenhæng med de enkelte børns, unges og voksnes udvikling og trivsel og med de samfundsmæssige forhold,
b) indsigt i pædagogiske teorier, og deres forhold til en pædagogisk praksis, og
c) forudsætninger for at kunne analysere, vurdere og redegøre for pædagogiske og etiske spørgsmål.
2) vedrørende den psykologiske del erhverver sig:
a) indsigt i psykologiske forhold, der vedrører menneskers væremåde, virkelighedsopfattelse, selvforståelse og handlemuligheder under forskellige samfundsmæssige og kulturelle livsvilkår og
b) forudsætninger for at vurdere, planlægge og udføre pædagogisk arbejde.

§ 15. Formålet med faget socialfag er, at de studerende erhverver sig et grundlæggende kendskab til samspillet mellem den enkelte, familien og samfundet med henblik på at kunne anvende et helhedssyn i analyse og klarlægning af sociale situationer og sociale problemer. De studerende skal i tilknytning hertil kunne komme med begrundede forslag til løsning af sociale problemer i forbindelse med socialpædagogisk arbejde.

§ 16. Formålet med faget værksted/drama/musik er, at de studerende
1) erhverver sig sans for og viden om de skabende fags grundlæggende begreber, arbejdsområder og metoder samt baggrund for at bruge den i det pædagogiske arbejde,
2) oplever og erkender legen og de kreative aktiviteters betydning for egen og børns og unges åndelige, legemlige og sociale udvikling,
3) bliver i stand til at vurdere og argumentere for den kreative virksomheds betydning i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng og for omgivelsernes betydning for børns, unges og voksnes udvikling, og
4) selvstændigt og i samarbejde med andre erhverver sig teoretisk og praktisk baggrund for at kunne udvælge, tilrettelægge og udføre skabende, eksperimenterende og andre færdighedsudviklende aktiviteter i overensstemmelse med børns og unges behov og interesser,
5) trænes i at udnytte almindelige daglige handlinger i aktiviteterne, således at disse indgår i en målrettet helhed.

§ 17. Formålet med faget studieteknik er, at de studerende får kendskab til studieteknik, således at de under og efter endt uddannelse kan bruge den til at tilegne sig viden, gøre notater under oplæg og undervisning samt bearbejde læst stof.

§ 18. Formålet med faget psykiatri/socialmedicin er, at de studerende
1) vedrørende den psykiatriske del erhverver sig kendskab til psykiatri, herunder de forskellige psykiske lidelser og menneskets reaktioner i livets forskellige forhold, således at de kan bruge det, når de i deres arbejde får med psykisk syge og psykisk afvigende mennesker at gøre, og således at de kan være med til at fremme en positiv holdning til psykiske lidelser, herunder samarbejde med pårørende og professionelle.
2) vedrørende den socialmedicinske del erhverver sig
a) viden om og indsigt i sammenhænge mellem levevilkår og sundhed/sygdom og i faktorer af betydning for såvel børns og unges som egen sundhed og sygdom og
b) får kendskab til sundhedssektorens opbygning og funktion, således at de studerende kan udføre et generelt sundheds-fremmende og forebyggende arbejde blandt børn, unge og voksne, herunder også mennesker med særlige behov, og deltage i et samarbejde med andre faggrupper.

 

Arbejdspraktik

§ 19. I arbejdspraktikperioderne udfører den studerende sit ordinære arbejde for den ansættende myndighed og udarbejder mindre opgaver i tilknytning til fag på uddannelsen.
Stk. 2. Studerendes afholdelse af ferie skal ske i arbejdspraktikperioderne .

 

Byttepraktik

§ 20. I byttepraktikperioden skal den studerende i praktik på en institution eller en virksomhed inden for det sociale område.
Stk. 2. Formålet er, at de studerende individuelt og i samarbejde med andre deltager i forskellige former for socialpædagogisk arbejde, og derigennem præsenteres for forskellige former for praksis. Formålet er endvidere, at de studerende erhverver sig forudsætninger for at yde fagligt og personligt begrundede bidrag til løsning af pædagogiske opgaver.
Stk. 3. Praktikvilkår:
1) Praktikken skal foregå på et af Socialpædagogisk Seminarium godkendt praktiksted, og der indgås en praktikaftale mellem Socialpædagogisk Seminarium og praktikstedet. Ansættelsesstedet må ikke benyttes som praktiksted.
2) Praktikanten har pligt til at deltage i arbejdet i praktikinstitutionen i 35 timer pr. uge, og har tavshedspligt og andre pligter i overensstemmelse med praktikaftalen.
3) Socialpædagogisk Seminarium tildeler i samarbejde med praktikinstitutionen praktikanten en ansvarlig vejleder (praktiklærer) på praktikinstitutionen.
4) Socialpædagogisk Seminarium kan pålægge praktikanten at udarbejde og aflevere skriftlige opgaver under praktikforløbet.

 

Kapitel 6.
Prøve og bedømmelse


Teoriundervisning

§ 21. Uddannelsen dokumenteres ved afholdelse af en samlet tværfaglig og mundtlig prøve i pædagogik, psykologi samt socialfag. Prøven afholdes på baggrund af en skriftlig projektrapport.
Stk. 2. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået.
Stk. 3. Ved prøven medvirker eksterne censorer, der beskikkes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

§ 22. Rektor for uddannelsen er ansvarlig for, at afholdelse af uddannelsens prøve sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 23. Uregelmæssigheder ved prøvens afholdelse indberettes straks til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

§ 24. Eksaminationen forestås af en af de lærere, der har undervist i fagene, således at læreren er eksaminator. Den former sig så vidt muligt som en samtale mellem eksaminator og eksaminand, hvori censor kan deltage. Materiale, der kan tjene som yderligere dokumentation for den studerendes arbejde med faget, kan medinddrages i eksaminationen.
Stk.2. Censor og eksaminator er alene under bedømmelsen. Eksaminanden kan efter voteringen anmode om at få en kort mundtlig begrundelse for bedømmelsen.
Stk.3. Såfremt den studerende har forberedelsestid, sker dette under tilsyn.
Stk.4. Den mundtlige prøve er offentlig.

§ 25. Den studerende tilmelder sig prøven i kraft af optagelse på uddannelsen.
Stk. 2. Såfremt prøven ikke bestås, kan den studerende genindstille sig til prøven. Genindstilling kan dog kun ske to gange.

§ 26. Studieaktivitet registreres som tilstedeværelse i undervisningen og opgaveaflevering og skal godkendes af rektor for uddannelsen, før den studerende kan deltage i uddannelsens prøve, jf. § 21.

§ 27. For studerende der på grund af dokumenteret sygdom, graviditet eller andet lovligt fravær ikke har gennemført prøven eller dele deraf, kan der efter rektors beslutning afholdes sygeeksamen.

 

Byttepraktik

§ 28. Ved afslutningen af praktikperioden helhedsvurderes praktikperiodens forløb og bedømmes som "godkendt" eller "ikke godkendt ".
Stk. 2. I bedømmelse af den studerendes faglige og arbejdsmæssige kvalifikationer, indgår:
1) om den studerende opnåede indsigt i
a) praktikstedets formål, love og andet retsgrundlag, organisation og personalesammensætning,
b) den problem- og personkreds, som er stedets målgruppe, herunder typiske socialpædagogfunktioner,
c) sagsgange, visitationssystem, sagsstyring og beslutningsprocesser på praktikstedet,
d) praktikstedets samarbejdspartnere, såvel internt som eksternt og betydningen heraf samt
2) om den studerende opnåede færdighed i
a) anvendelse af den teoretiske viden i det praktiske socialpædagogiske arbejde ved behandling af konkrete sager,
b) tilrettelæggelse af og udførelse af sagsbehandling, udfærdigelse af journaler, ansøgninger og indstillinger mv.,
c) at kunne vise indsigt og forholde sig professionelt til vurderinger og egne holdninger i arbejdet som socialpædagog,
d) inddragelse af andre faggrupper i løsning af sociale problemer.
Stk. 3. Vurderingen foretages af Socialpædagogisk Seminarium efter indhentet udtalelse fra praktikstedet.

 

Kapitel 7.
Betingelser for at bestå

§ 29. For at bestå socialpædagoguddannelsen skal den tværfaglige prøve i pædagogik, psykologi og socialfag være bestået, og byttepraktikken skal være godkendt.

 

Kapitel 8.
Protokol og eksamensbevis

§ 30. Rektor for uddannelsen fører en protokol, hvor hver studerende har sit blad. På protokollen indføres den studerendes data, fag, attestationer, fritagelser og andre dispensationer, bedømmelsen i praktik, bedømmelse af prøven samt godkendelser af fag og arbejder.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan fastsætte regler for protokollens udformning.

§ 31. Studerende, der har bestået "Særlig tilrettelagt Socialpædagogisk Uddannelse", jf. § 29, får et eksamensbevis. Beviset skal have en standardtekst og en individuel tekst.
Stk. 2. I den individuelle tekst oplyses følgende:
1) Den studerendes data, og i hvilken eksamenstermin, der er aflagt prøve.
2) Bedømmelsen "godkendt" i praktik samt praktikstedets art.
3) Bedømmelsen "bestået" i den tværfaglige prøve i pædagogik, psykologi og socialfag.
Stk. 3. I standardteksten optages bekendtgørelsens §§ 8, 10, og 29. Endvidere anføres det, at den studerende er uddannet Socialpædagog.
Stk. 4. Eksamensbeviset udfærdiges af rektor på grundlag af den studerendes protokolblad. Rektor underskriver beviset.
Stk. 5. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan fastsætte regler for eksamensbevisets udformning.

 

Kapitel 9.
Ikrafttræden m.v.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1996, med virkning for studerende, der optages til studieåret 1996/97.
Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves automatisk når studerende, der er optaget på uddannelsen 1. august 1996 er færdiguddannet eller endeligt har afbrudt uddannelsen eller senest 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre den 30. juli 1996
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen