Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. februar 1996 om ændring af bekendtgørelse nr. 30 af 11. oktober 1995 om fangst af hvid- og narhvaler.

 

§ 1.

§ 6 ændres således:
"§ 6. For anvendelse af fartøjer til fangst af hvid- og narhvaler gælder for følgende:
1) Fra fartøjer, som er på 25 BRT/18 BT eller derunder er det tilladt at fange, sælge og indhandle hvid- og narhvaler.
2) Fra fartøjer, som er på 50 BRT/50 BT, men større end 25 BRT/18 BT, er det tilladt at fange hvid- og narhvaler til eget forbrug. For denne kategori er det forbudt at sælge og indhandle hvid- og narhvaler.
3) Fra fartøjer, som er på 79,9 BRT/210 BT eller derunder, men som er større end 50 BRT/50 BT, er det kun tilladt at fange maximum 2 hvidhvaler eller narhvaler til sejladsproviantering pr. tur. For denne kategori er det forbudt at sælge og indhandle hvid- og narhvaler.
4) Fra fartøjer som er større end 79,9 BRT/210 BT er fangst af hvid- og narhvaler ikke tilladt.
5) Fartøjer større end 25 BRT/18 BT må ikke anvendes som moderskibe for fartøjer der er 25 BRT/18 BT eller derunder i forbindelse med fangst og jagt på hvid- og narhvaler. Det er ligeledes forbudt at anvende fartøjer større end 25 BRT/18 BT som moderskibe i forbindelse med flænsning og transport af fangster på hvid- og narhvaler.
6) Ved moderskibe forståes i denne bekendtgørelse, fartøjer større end 25 BRT/18 BT, der anvendes som slæbebåde, udgangspunkt for fangst af hvid- og narhvaler, flænseskib for fangster af hvid- og narhvaler eller transportskib for fangster for fartøjer på 25 BRT/18BT eller derunder.
Stk. 2. Afgørende for om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målerbrev uanset hvilke regler om målermetode, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målerbrevet.
Stk. 3. En kommune kan ved kommunal vedtægt foretage strengere regulering end nævnt i stk. 1."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. februar 1996
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch