Bilag 2

 

TEKSTANMÆRKNINGER

 

Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger -Aktivitetsområde 20 - 29

Til formålskonto 20.10 Særlige formål

Rentesatsen for anvendelse af KNI Pilersuisoq A/S1 trækningsret søges nedsat fra 11 % p.a. til 9 % p.a. Herudover søges mindre tekstmæssige rettelser, således at ordlyden herefter er:


Nr. 4.

Landsstyret bemyndiges til at give KNI Pilersuisoq A/S en trækningsret i landskassen på 160 mio. kr. til dækning af virksomhedens behov for driftskapital.

Anvendelse af trækningsretten forudsætter, at bestyrelsen i KNI-mik Piginnittut A/S retter henvendelse til Landsstyret herom, og at det ikke vurderes muligt at løse KNI-selskabernes kortsigtede likviditetsbehov på anden måde.

Anvendelse af trækningsretten forrentes fra 1. januar 1995 med 9 % p.a. Landsstyret bemyndiges til, med Landstingets Finansudvalgs tilslutning, at ændre satsen for forrentning af trækningsretten efter forhandling med KNI-mik Piginnittut A/S med henblik på en tilpasning til de gældende rentesatser på det finansielle marked for driftskreditter.


Til hovedkonto 20.95.01 Q-Data

Landsstyret bemyndiges til at give Q-Data en trækningsret i Landskassen på 2,5 mio. kr. til dækning af virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 11 % p.a.


Til formålskonto 24.10 (24.2(V) Direkte skatter.

Nr. 5.

Godtgørelse til Thulearbejdere og fangere m.fl. medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til landstingslov om indkomstskat.

Godtgørelsesbeløbet indgår heller ikke i beregningen af ydelser efter den sociale lovgivning m.m.


Til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift.

Nr. 4.

Landsstyret bemyndiges til at fritage for stempelafgift i forbindelse med stiftelse af og kapitaludvidelse i Tele Greenland A/S.


Landsstyremedlemmet for Fiskeri. Fangst og Landbrug - Aktivitetsområde 50 - 59

Til hovedkonto 50.06.15. Indhandling af sælskind, hovedkonto 50.90.11. Great Greenland A/S og hovedkonto 50.95.10. Great Greenland

Idet omdannelse af Great Greenland til aktieselskab ikke som tidligere forudset kan gennemføres i 1995, men først i 1996, søges der om bevillingsteknisk annullering af tekstanmærkning nr. l under hovedkonto 50.06.15, Indhandling af sælskind, nr. l under hovedkonto 50.90.11, Great Greenland A/S og nr. l under hovedkonto 50.95.10, Great Greenland. Samtidig søges oprettet følgende tekstanmærkninger til hovedkonto 50.95.10, Great Greenland:


Til hovedkonto 50.95.10 Great Greenland

Nr. 1.

Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder.

Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for landsstyret og Landstingets Finansudvalget, anvendes til bl.a. investeringsformål.


Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at give Great Greenland en trækningsret i Landskassen på 14,5 mio. kr. til dækning af Great Greenlands behov for driftskapital. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 11 % p.a.


Landsstyremedlemmet for Erhverv. Trafik og Forsyning - Aktivitetsområde 70 - 79

Til hovedkonto 70.90.31 KNI-Pisiffik A/S, afdrag

KNI Pisiffik A/S´s  gæld til Landskassen nedskrives med 232.600.000 kr. fra 323.142.857 kr. til 90.542.857 kr. pr. den 1. januar 1995.


Til hovedkonto 70.90.32 KNI-Pilersuisoq A/S, afdrag

Nr. 2.

KNI Pilersuisoq A/S´s gæld til Landskassen nedskrives fra 153.133.333 kr. til 0 kr. pr. den 1. januar 1995.