Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 29. december 1995 om tilskud til kommunale ungdomstjenester.

I medfør af § 19, stk. 2 i landstingsforordning nr. 11 af 16. december 1988 om arbejdsformidling fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål og generelle bestemmelser

§ 1. De kommunale ungdomstjenester har til formål at give unge ledige et opkva-lificerende beskæftigelsestilbud for derigennem:
1) at sikre, at den unge bevarer og vedligeholder allerede opnåede uddannelses- og arbejdsmarkedskvalifikationer,
2) at bibringe den unge almene arbejdsmarkedskvalifikationer, herunder tilpasnings- og samarbejdsevner, motivation og ansvarlighed, og
3) at forbedre den unges mulighed for at vælge et arbejde eller en uddannelse.

§ 2. De kommunale ungdomstjenesters målgruppe er unge i aldersgruppen 15-24 år, som efter afsluttet skolegang mangler forudsætninger for at kunne integreres på arbejdsmarkedet eller optages på en uddannelse, samt andre unge uden et arbejde.
Stk. 2. Landsstyret kan, når omstændighederne taler herfor, dispensere fra reglerne i stk. l.

§ 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ungdomstjenesternes oprettelse og drift.

§ 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den overordnede administration og for planlægningen af aktiviteter for ungdomstjenesterne.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der forefindes egnede fysiske rammer for ungdomstjenesten, og at der anskaffes de fornødne redskaber og materialer.
Stk. 2. Kommunen afholder udgifterne til anskaffelse af de fornødne redskaber og materialer og andre faciliteter, til aflønning af projektledere og eksterne undervisere, samt til driftsudgifter iøvrigt i den udstrækning disse udgifter ikke er dækket gennem tilskud.
Stk 3. Lokaler og faciliteter, der anvendes af ungdomstjenesterne skal opfylde de almindelige myndighedskrav vedrørende arbejdsmiljø, brandsikkerhed, hygiejne mv..

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal ansætte en projektleder til varetagelse af ungdomstjenestens daglige ledelse og de faglige -, pædagogiske - og vejledningsmæssige opgaver, der er knyttet hertil.
Stk. 2. Projektlederen skal som minimum have:
1) en håndværksmæssig uddannelse eller faglig baggrund i øvrigt, der har sammenhæng med den pågældende ungdomstjenestes faglige indhold,
2) pædagogiske evner, og
3) vej ledningsevner.
Stk. 3. Landsstyret afholder årlige efteruddannelseskurser for projektledere.

 

Kapitel 2.
Tilskud

§ 7. I det omfang, der er afsat midler hertil på finansloven, j f. § 19, stk. l i landstingsforordningen om arbejdsformidling, kan Landsstyret i relation til de kommunåle ungdomstjenester yde tilskud til:
1) aflønning af projektledere.
2) aflønning af ungdomstjenesternes deltagere.
3) ekstern undervisningsbistand.
Stk. 2. Tilskud til aflønning af projektledere udgør maksimalt et beløb, der svarer til skalatrin 35 i tjenestemandslønsystemet.
Stk. 3. Tilskud til aflønning af ungdomstjenestens deltagere ydes med 50 % af gældende grundløn incl. dyrtid og feriepenge, j f. SIK-overenskomsten for ikke-faglærte arbejdere. Efter aftale med kommunalbestyrelsen kan Landsstyret yde 50 % tilskud til arbejdslønnen beregnet på grundlag af produceret ydelse.
Stk 4. Tilskud til ekstern undervisningsbistand ydes med et fast beløb pr. undervisningstime i overensstemmelse med de til enhver tid gældende undervisningstak-ster.

§ 8. Landsstyrets tilskud er betinget af:
1) at ansøgning om tilskud fremsendes inden ansøgningsfristens udløb, j f. § 18, stk. 2.
2) at projektlederne opfylder betingelserne i § 6,
3) at ungdomstjenesten oprettes og drives i overensstemmelse med de krav, der er anført i kapitel 3,
4) at ansøgningen opfylder de betingelser, der er nævnt i kapitel 4,
5) at der i tilfælde af tidligere afholdte ungdomstjenesteforløb rettidigt er fremsendt en afslutningsopgørelse herom til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, j f. § 16,
6) at ungdomstjenestens virke ikke medfører, at der sker en reduktion i efterspørgslen efter produkter eller tjenesteydelser, der allerede produceres af eksisterende virksomheder, og
7) at ungdomstjenestens virke ikke medfører, at der sker en reduktion i antallet af praktikpladser til STI-elever.
Stk 2. Landsstyret kan, når omstændighederne taler herfor, dispensere fra en eller flere af betingelserne i stk. 1.

 

Kapitel 3.
Deltagerantal, varighed og fagligt indhold

§ 9. Ungdomstjenesterne skal have et deltagerantal på mindst 6 personer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, som sikkerhed for at deltagerantallet ved frafald ikke bliver mindre end 6 personer, optage et antal deltagere ud over minimumsdeltagerantallet.
Stk. 3. Landsstyret kan, når omstændighederne taler herfor, dispensere fra reglerne i stk. l og 2.

§ 10. Ungdomstjenesterne skal tilbyde hver enkelt deltager et kontinuerligt forløb på mindst 20- og højst 40 timer om ugen og af mindst 10- og højst 13 måneders varighed, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Optagelse af deltagere sker samlet een gang årligt på et af kommunalbestyrelsen forud fastsat tidspunkt i perioden fra den 1. juli til og med den l. oktober.
Stk. 3. Udslusning af deltagerne sker individuelt indenfor en periode på 10-13 måneder fra optagelsestidspunktet, dog senest den 1. oktober i året efter optagelsen.
Stk. 4. Landsstyret kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i stk. 1-3.

§ 11. Ungdomstjenesternes faglige indhold skal bestå af:
1) praktiske håndværksmæssige opgaver eller praktisk fagligt indhold iøv rigt, og
2) et teoretisk uddannelseselement bestående af:
a) et eller flere emner af betydning for eller med tilknytning til ungdomstjenestens konkrete praktiske opgaver, og
b) et eller flere emner med betydning for deltagernes fremtidige uddannelses- eller erhvervsmuligheder.
Stk. 2. Den praktiske del, j f. stk. l, nr. l, skal foregå løbende og kontinuerligt på en arbejdspladslignende måde.
Stk. 3. Den teoretiske del, jf. stk. l. nr. 2, skal af projektlederen eller af eksterne undervisere varetages som en integreret del af den praktiske del eller som et supplement hertil.
Stk. 4. Ungdomstjenesten skal tidsmæssigt være inddelt i følgende faser:
1) en introduktionsfase, der varer fra ungdomstjenestens opstartstidspunkt og op til 4 uger herefter,
2) en grundfase, der i forlængelse af introduktionsfasen varer indtil udslusningsfasen, og
3) en udslusningsfase, der i forlængelse af grundfasen kan vare op til 3 måneder.
Stk. 5. Såvel indholdet af den praktiske- som af den teoretiske del fastsættes nærmere af kommunalbestyrelsen under iagttagelse af de betingelser, der er anført i §§11-14.

§ 12. Ungdomstjenestens introduktionsfase skal udover sit normale praktiske indhold også indeholde:
1) en præsentation af ungdomstjenesten som arbejdsplads og uddannelses sted,
2) en introduktion til arbejdsmarkedet, og
3) udarbejdelse af en handlingsplan.
Stk. 2. Præsentationen af ungdomstjenesten varetages af projektlederen og foretages på deltagernes første dag i ungdomstjenesten.
Stk. 3. Introduktionen til arbejdsmarkedet skal varetages af projektlederen eller af eksterne underviser som en integreret del af ungdomstjenestens praktiske del eller som supplement dertil.
Stk 4. Projektlederen skal sammen med hver enkelt deltager udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal med udgangspunkt i deltagerens egne ønsker og forudsætninger indeholde deltagerens mål med deltagelsen i ungdomstjenesten, herunder eventuelle delmål i forløbet og mål efter forløbet. Handlingsplanen skal desuden indeholde en plan for, hvorledes disse mål skal nås.

§ 13. Ungdomstjenestens grundfase skal udover sit normale praktiske indehold også indeholde:
1) mindst 2 teoretiske emner eller emnegrupper på mindst 20 timer hver, og
2) løbende evaluering af deltagernes udbytte og opfølgning på deres handlingsplaner.

§ 14. Ungdomstjenestens udslusningsfase skal udover sit normale praktiske indhold også indeholde:
1) endelig evaluering af udbyttet af forløbet og opfølgning på handlingsplanen for hver enkelt deltager, og
2) projektlederens udarbejdelse af gennemførelsesbevis for hver enkelt deltager.
Stk. 2. Gennemførelsesbeviset, jf. stk. l, nr. 2, skal angive indholdet af forløbet, herunder hovedindholdet af det praktiske indhold samt angivelse af hvilke teoretiske emner, der er gennemgået.
Stk. 3. Afbryder en deltager sit forløb i ungdomstjenesten inden udslusningsfasens påbegyndelse, skal projektlederen udarbejde en erklæring om den pågældendes deltagelse, herunder med angivelse af varighed af det gennemgåede forløb, forløbets praktiske indhold og angivelse af gennemgåede teoretiske emner.

§ 15. Landsstyret kan, når omstændighederne taler herfor, dispensere fra en eller flere af betingelserne i §§ 12-14.

§ 16. Projektlederen skal umiddelbart efter afsluttet udslusningsfase udarbejde en opgørelse over det samlede holds forløb med angivelse af gennemførelsesprocent og udslusningsresultat med hensyn til deltagernes overgang til arbejde, uddannelse eller andet. Opgørelsen skal indsendes til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked senest den 15. oktober i det år ungdomstjenesteforløbet afsluttes.

 

Kapitel 4.
Krav til ansøgningens indhold

§ 17. Ansøgning om tilskud til de formål, der er nævnt i § 7, skal indeholde følgende materiale:
1) beskrivelse af den konkrete ungdomstjeneste, der søges om tilskud til, herunder:
a) beskrivelse af ungdomstjenestens formål og målgruppe,
b) beskrivelse af ungdomstjenestens praktiske og teoretiske del med tidsmæssig placering af teoretiske elementer,
c) beskrivelse af ungdomstjenestens fysiske rammer,
d) navn og cpr. nr. for projektlederen samt oplysninger om dennes faglige baggrund,
e) omfang og indhold af ekstern undervisning samt oplysning om undervisernes stilling og faste ansættelsessted,
f) antal deltagere, der optages, og hvor mange der søges om tilskud til,
g) den ugentlige arbejdstid for projektlederen og for deltagerne,
h) ungdomstjenestens varighed og tidmæssige placering, og
i) oplysninger om ungdomstjenestens daglige ledelse.
2) oplysning om forventet lønudgift for projektlederen og for eks terne undervisere samt antallet af ansøgte deltagertilskudstimer,
3) oplysning om ungdomstjenestens finansiering, og
4) dokumentation for, at ansøgningen er godkendt af kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 5.
Sagsbehandlingsproceduren

§ 18. Ansøgning om tilskud til de formål, der er nævnt i § 7 , indsendes til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud skal være direktoratet i hænde senest den l. september i året før det år, tilskuddet vedrører.
Stk. 3. Landsstyret kan dispensere fra fristen i stk. 2, når særlige forhold taler herfor.

§ 19. Landsstyret meddeler tilsagn henholdsvis afslag på ansøgninger, der er modtaget inden fristen i § 18, stk. 2, senest den 1. november i året før det år, tilskuddet vedrører.

 

Kapitel 6.
Administration

§ 20. Ved tilskud til aflønning af ungdomstjenestens deltagere ("mandtime-tilskud"), aflønning af projektledere og aflønning af eksterne undervisere afholder kommunen forskudsvist den fulde lønudgift til de pågældende. På baggrund af fremsendt refusionsanmodning, j f. § 21, mellemregnes det bevilgede tilskud med kommunen.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal efter hver måneds udgang fremsende oplysning om forbruget af tilskudstimer i den pågældende måned til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.
Stk. 2. Månedsopgørelsen fremsendes på særlige af Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked udarbejdede refusionsskemaer.
Stk. 3. Landsstyret kan som vilkår for refusion afkræve følgende oplysninger:
1) anførsel af den periode, som refusionsansøgningen vedrører,
2) anførsel af antal arbejdstimer eller omfanget af produceret ydelse, som der anmodes om refusion for,
3) navn og cpr. nr. for de deltagere, som tilskuddet vedrører,
4) navn og cpr. nr. for den projektleder, som tilskuddet vedrører, og
5) navn og cpr. nr. for de eksterne undervisere, som tilskuddet vedrører,

§ 22. Såfremt anmodning om refusion ikke er Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i hænde senest den 1. februar i året efter det år, som tilskuddet er bevilget for, fortaber kommunen retten til tilskuddet.

 

Kapitel 7.
Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den l. januar 1996, og har fra samme dato virkning for sagsbehandlingsproceduren og administrationen af tilskud, jf. bekendtgørelsens kapitel 5 og 6, der vedrører 1996 eller senere. Bekendtgørelsens øvrige bestemmelser finder anvendelse på ungdomstjenesteforløb, der påbegyndes i 1996 eller senere, og for så vidt angår tilskud for 1997 eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1995
Benedikte Thorsteinsson

/

Nukákuluk Kreutzmann