Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 21. december 1995 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre.

l medfør af § 17, stk. 6 og stk. 7 og § 37, i landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. (styrelsesloven) fastsættes:

 

Vederlæggelse af kommunal-og bygdebestyrelsesmedlemmer m. v.

§ 1. Kommunalbestyrelsen yder et fast vederlag til kommunalbestyrelsens og bygdebestyrelsernes medlemmer på maksimalt 40.000 kr. årligt.
Stk. 2. Vederlaget dækker for kommunalbestyrelsesmedlemmers vedkommende medlemskab af kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, kommunalbestyrelsens stående udvalg og en bygdebestyrelse.
Stk. 3. Vederlaget ydes med samme beløb til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og med samme beløb til alle bygdebestyrelsesmedlemmer, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke tillige er medlemmer af udvalg eller af en bygdebestyrelse samt bygdebestyrelsesmedlemmer, som ikke tillige er medlemmer af kommunalbestyrelsen vederlægges med maksimalt 30.000 kr. årligt.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et tillægsvederlag til formændene for kommunalbestyrelsens stående udvalg og til formændene for bygdebestyrelserne.
Stk. 2. Kommunens udgifter til tillægsvederlag til udvalgsformænd må maksimalt udgøre 200.000 kr. årligt. bestyrelserne.
Stk. 2. Kommunens udgifter til tillægsvederlag til udvalgsformænd må maksimalt udgøre 200.000 kr. årligt.
Stk. 3. Tillægsvederlaget må for hver bygdebestyrelsesformand maksimalt udgøre 40.000 kr. årligt.
Stk. 4. Et kommunalbestyrelsesmedlem må maksimalt oppebære 80.000 kr. årligt i tillægsvederlag efter stk. 2 og stk. 3.

§ 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med budgettet for det kommende år størrelsen af vederlag efter §§ 1 og 2.

§ 4. Når et kommunal- eller bygdebestyrelsesmedlem har forfald i en forventet periode af mindst to måneder, og den pågældendes stedfortræder som følge heraf er indkaldt, jf. styrelseslovens § 16, stk. 2, ydes der stedfortræderen vederlag for denne periode.
Stk. 2. Når stedfortræderen har været indkaldt uden for de tilfælde, som omtales i styrelseslovens § 16, stk. 2, ydes der stedfortræderen fast vederlag eller tillægsvederlag
1) for funktionsperioden ud over 2 måneder, eller
2) for hele funktionsperioden, såfremt denne strækker sig ud over 2 måneder, og kommunalbestyrelsen skønner, at stedfortræderen burde have været indkaldt i henhold til styrelseslovens § 16, stk. 2, og dette tiltrædes af Tilsynsrådet.
Stk. 3. Midlertidig varetagelse af hverv for en kortere periode end 2 måneder, vederlægges uanset stk. 1 og stk. 2 med 400 kr. pr. mødedag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 7. Vederlæggelse efter § 7 for midlertidig varetagelse af hverv, kan dog ikke overstige det faste vederlag eller tillægsvederlag for samme periode.

§ 5. l de i § 4, stk. 1 og stk. 2 omhandlede tilfælde bortfalder det ordinære medlems vederlag eller den valgte formands tillægsvederlag fra det tidspunkt, hvor et andet medlem midlertidigt oppebærer sådant vederlag.
Stk. 2. Beslutter kommunalbestyrelsen at yde et vederlag i overensstemmelse med § 4, stk. 2, nr. 2, skal det ordinære medlem eller den valgte formand tilbagebetale sit vederlag fra første fraværsdag.

§ 6. Faste vederlag efter §§ 1 og 2 ydes bagud ved udgangen af hver kalendermåned for den periode, hvor den pågældende har været berettiget til at oppebære vederlaget.
Stk. 2. Tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag, jf. § 5, kan maksimalt ske over 3 måneder.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde dagpenge og nattillæg og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmers rejser og ophold uden for hjemmet i forbindelse med, at de af kommunalbestyrelsen udpeges til
1) at deltage i kurser eller lignende, der må anses af betydning for udøvelsen af hvervet som kommunalbestyrelses, bygdebestyrelses- eller udvalgsmedlem, eller
2) hverv i henhold til særlovgivningen, som ikke vederlægges fra anden side.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde dagpenge og nattillæg og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til andre end kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer, som af kommunalbestyrelsen udpeges til kommunale hverv, jf. styrelseslovens § 18, stk. 8. Kommunalt ansatte, som udpeges til varetagelse af hverv som led i deres ansættelse, kan ikke oppebære vederlag i henhold til denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Dagpenge og nattillæg ydes efter de til en hver tid gældende regler for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser til tjenestemænd m.v. under staten, Grønlands Hjemmestyre, og kommunerne i Grønland.

§ 8. Kommunalbestyrelsens beslutning om dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan maksimalt omfatte:
1) Dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for lønmodtagere, eller -
2) 600 kr. pr. rejsedag og pr. dag den pågældende opholder sig uden for hjemmet i forbindelse med rejser for personer, hvis indkomst på mødetidspunktet hovedsagelig ikke hidrører fra lønindkomst eller overførselsindkomster fra det offentlige, medmindre et større indtægtstab kan sandsynliggøres.

§ 9. Kommunalbestyrelsen yder kompensation for eller dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i kommunal- eller bygdebestyrelsen, de stående udvalg og økonomiudvalget, og kan beslutte at kompensere for eller at dække rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med mødeaktivitet omfattet af § 7.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens dækning af rejseudgifter ved leje af befordringsmidler kan ikke overstige de satser som følger af gældende overenskomst mellem hjemmestyret og KNAPK.
Stk. 3. Øvrige rejser godtgøres svarende til de faktiske rejseudgifter, dog maksimalt svarende til normal-billetprisen ved benyttelse af offentlige transportmidler.

 

Vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre

§ 10. Borgmesterens vederlag fastsættes af kommunalbestyrelsen for dennes funktionsperiode eller for resten af funktionsperioden.

§ 11. Vederlaget kan maksimalt udgøre et beløb svarende til den til enhver tid fastsatte løn for tjenestemænd i lønramme 36, incl. generelle tillæg og særlig feriegodtgørelse efter ferielovgivningen. Borgmestre i kommuner med mindst 5.000 folkeregistrerede indbyggere pr. 1. januar i det år, hvor vederlaget fastsættes, kan dog maksimalt ydes et vederlag svarende til lønnen for tjenestemænd i lønramme 37, incl. samtlige generelle tillæg og særlig feriegodtgørelse efter ferielovgivningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter regler fastsat ved aftale mellem De grønlandske kommuners Landsforening og Landsstyret beslutte at yde tillæg til borgmestervederlaget.
Stk. 3. Borgmestervederlaget udbetales på samme måde som løn til månedslønnede tjenestemænd.
Stk. 4. Borgmestre kan ikke uden Landsstyrets tilladelse, samtidig med borgmestervederlaget oppebære vederlag for andet kommunalt hverv.

§ 12. Viceborgmestre i kommuner med en enkelt viceborgmester og 1. viceborgmester i kommuner med to viceborgmestre kan efter kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år vederlægges med et fast vederlag på maksimalt 15 pct. af borgmestervederlaget ud over vederlag i henhold til §§ 1 og 2.
Stk. 2. Viceborgmestre, som oppebærer fast vederlag i henhold til stk. 1, kan ikke oppebære særskilt vederlag for den tid, de pågældende fungerer i borgmesterens forfald.
Stk. 3. En viceborgmester, som ikke oppebærer fast vederlag i henhold til stk. 1, vederlægges for den tid, pågældende fungerer som borgmester, såfremt den pågældende af kommunalbestyrelsen er pålagt at varetage samtlige borgmesterens opgaver og rettigheder, jf. styrelseslovens § 36, stk. 2, og forhindringen varer eller skønnes at vare i mindst 15 dage.
Stk. 4. Funktionsvederlag efter stk. 3, beregnes og udbetales efter tilsvarende regler som for vederlag for funktion i tjenestemandsstillinger.

§ 13. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som i henhold til styrelseslovens § 16, stk. 5, er pålagt at fungere som borgmester oppebærer borgmestervederlag i overensstemmelse med §11.
Stk. 2. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som i henhold til styrelseslovens § 16, stk. 5, er pålagt at fungere som 1. viceborgmester eller eneste viceborgmester, oppebærer vederlag i henhold til § 12, stk. 1 og stk. 2. Reglerne § 5, stk. 1, om fradrag i vederlaget finder tilsvarende anvendelse på den viceborgmester, som har forfald i mindst 4 måneder.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 21. december 1995 med virkning fra den 1. april 1995.
Stk. 2. Samtidig hermed ophæves cirkulære af 24. oktober 1983 med senere ændringer fra Tilsynsrådet for De Grønlandske Kommuner og forsøgsordninger med fast vederlæggelse gennemført med hjemmel i landstingslov nr. 19 af 23. oktober 1990 samt cirkulære af 21. november 1988 fra Tilsynsrådet for De Grønlandske Kommuner om vederlag til borgmestre.
Stk. 3. Vederlag efter §§ 1 og 2, ydes første gang, uanset § 3, fra kommunalbestyrelsens beslutning om fastsættelse af vederlagssatserne.
Stk. 4. Udvalgsformænd, som efter de hidtil gældende regler oppebærer højere vederlag, end de kan ydes i henhold til denne bekendtgørelses §§ 1 og 2, stk. 4, kan efter beslutning herom i kommunalbestyrelsen og med Landsstyrets tilladelse, oppebære det hidtidige vederlag i resten af kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Landsstyret kan i forbindelse med en sådan tilladelse, efter ansøgning herom fra kommunalbestyrelsen, tillige dispensere fra den i § 2, stk. 2, angivne øvre grænse for ydelse af tillægsvederlag til udvalgsformænd.
Stk. 5. Bekendtgørelsens §§ 10 og 11, træder i kraft den 1. april 1997. Indtil dette tidspunkt vederlægges borgmestre efter de hidtil gældende regler.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1995
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist