Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 14. december 1995 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

I medfør af landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri § 19, stk. l, og § 28 som ændret ved landstingslov nr. 24 af 29. oktober 1992 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for fiskeri efter laks og fjeldørred.
Stk. 3. Ved "basislinjer" forstås i denne bekendtgørelse de basislinjer, som er fastsat i statsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976, nr. 176 af 14. maj 1980 og nr. 637 af 6. september 1991 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 4. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetode, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

 

Mindstemål for maskestørrelser

§ 2. Maskestørrelsen i denne bekendtgørelse er angivet ved indvendigt målt helmaske. Undtaget herfra er alene masker i krabbetejner jf. stk. 9. Maskestørrelsen i trawl gælder for enhver del af trawlet. Kun masker med 4 lige lange sider i samme materiale, samlet med 4 faste knuder, må benyttes. Undtaget herfra er dog fiskeri efter lodde, hvor der kan anvendes masker med 6 lige lange sider i samme materiale.
Stk. 2. Ved fiskeri efter arter, der ikke er nævnt i stk. 3-9, gælder et mindstemål for maskestørrelsen på 140 mm.
Stk. 3. Ved fiskeri efter rejer gælder et mindstemål for maskestørrelsen på 40 mm.
Stk. 4. Ved fiskeri efter polartorsk, lodde, blåhvilling, sild, tobis og bløddyr gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 16 mm.
Stk. 5. Ved garnfiskeri efter hellefisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 220 mm .
Stk. 6. Ved garnfiskeri efter torsk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 160 mm .
Stk 7. Ved garnfiskeri efter stenbider gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 270 mm.
Stk. 8. Ved fiskeri med flydetrawl efter rødfisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen på 100 mm.
Stk. 9. Ved tejnefiskeri efter krabber gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 140 mm målt indvendigt fra knude til knude.
Stk. 10. Redskaber med mindre maskestørrelser end dem, der anvendes i overensstemmelse med stk. 2-9, må ikke findes ombord, medmindre de er fastsurret og stuvet således, at de ikke let kan tages i anvendelse.

 

Måling af maskestørrelse

§ 3. Maskestørrelsen i et net, herfra undtaget net i krabbetejner, bestemmes som angivet i bilaget.

 

Redskaber fastgjort til net

§ 4. Uanset gældende regler om maskestørrelser er det tilladt på såvel trawlets overside som underside at fæstne sådanne materialer, som er nævnt i stk. 2, 3 og 4, for at mindske slid og /eller forøge redskabets styrke.
Stk. 2. Forstærkningsnet. Det er tilladt at montere ét og kun ét forstærkningsnet (yderpose) omkring den bageste halvdel af redskabet. Maskerne i forstærkningsnettet skal være mindst dobbelt så store som maskerne i selve redskabet (inderposen). Yderposens omkreds skal være større end inderposens omkreds det pågældende sted.
Stk. 3. Undersideforstærkning (slidmåtte). Det er tilladt at montere enhver form for materiale (lærred, måtter, net) på undersiden af den bageste halvdel af redskabet. Slidmåtten må på intet sted være fastgjort over mere end 50% af redskabets omkreds det pågældende sted.
Stk. 4. Anvendes rundstropper til forstærkning omkring nogen del af trawlet, må disse ikke være kortere end 60% af redskabets største omkreds det pågældende sted (antal masker gange maskemålet). Afstanden mellem sådanne rundstropper skal være mindst én meter. Anvendes såvel rundstropper som forstærkningsnet (yderpose), må rundstropper kun monteres på selve redskabet (inderposen).
Stk. 5. Materialer som ikke er nævnt i stk. 2, 3 og 4 må ikke anvendes.

 

Fiskeriforbud indenfor 3 sømil

§ 5. I området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for basislinjerne gælder følgende forbud:
1) Bortset fra fiskeri efter kammuslinger er fiskeri forbudt for fartøjer, som ifølge deres målebrev er 75 BRT/BT 120 og derover, medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.
2) Fiskeri med vod eller trawl efter torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk og havkat er forbudt for alle fartøjer.
3) Uanset bestemmelsen i nr. 2 er fiskeri med vod eller trawl efter torsk tilladt på Sermersooq-feltet i Qaqortoq-distrikt (mellem 60°18,5'N -60°26'N - 45°26'W - 45°19'W). Det gælder dog kun på større dybder end 200 meter og med fartøjer, som ifølge deres målebrev er mindre end 50 BRT/BT 90.
Stk. 2. Landsstyret kan dispensere fra bestemmelsen i stk. l, punkt l, for områder af kysten, hvor der ikke foregår fiskeri med mindre fartøjer og hvor et fiskeri med større fartøjer ikke vil kunne være til gene for udviklingen af et lokalt kystfiskeri.

 

Forbud mod fiskeri efter visse arter i bestemte områder

§ 6. Fiskeri med bundtrawl er forbudt i et område ud for Grønlands østkyst, der afgrænses af bredde-graden 67°00'N og linjer mellem følgende punkter:
- 67°00'N, 32°00'W
- 65°40'N, 32°00'W
- 65°30'N, 33°10'W
- 65°10'N, 34°00'W
- 65°10'N, 35°00'W
- 64°20'N, 36°20'W
- 63°55'N, 36°45'W
- 63°31'N, 38°45'W
- 63°27'N, 39°30'W
- 63°45'N, 39°30'W
- et punkt på Grønlands østkyst ved 63°45'N.
Stk. 2. Fartøjer, der ved Vestgrønland har adgang til at fiske rødfisk, men ikke torsk, må ikke fange rødfisk inden for et område, der afgrænses af breddegraden 64°30'N og linjer mellem følgende punkter:
- 64°30'N, 55°00'W
- 61°30'N, 50°30'W
- et punkt på Grønlands vestkyst ved 61°30'N.

 

Forbud mod anvendelse af visse fangstmetoder

§ 7. Sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer samt skydevåben må ikke anvendes ved fiskeri. Elektrofiskeri er ikke tilladt uden særlig tilladelse.
Stk. 2. Synkegarn må ikke anvendes ved fiskeri udenfor 3 sømil fra basislinjerne.
Stk. 3. Fiskeri med trawl efter hellefisk er forbudt.
Stk. 4. Landsstyret kan dispensere fra forbudet i stk. 3, når det skønnes nødvendigt for at sikre, at TAC'erne kan opfiskes. En sådan dispensation udstedes for ét år af gangen og indskrives i rederiets licens.

 

Forbud mod anvendelse af visse typer udstyr

§ 8. Indretning af produktionsdækket med anordninger, der har til formål at styre sorteret fangst direkte fra borde, er forbudt.

 

Mærkning af redskaber

§ 9. Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale. På synkegarn fæstes mærket til overlinen. På langliner fæstes mærket til selve langlinen. På trawl fæstes mærket til hovedlinen. På skrabere og tejner fæstes mærket på redskabets øverste ramme. På alle passive redskaber skal de anvendte afmærkningsbøjer være mærket tilsvarende.

 

Foranstaltninger

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelser .nr. 17 af 23. juli 1993 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. december 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch


Bilag

1. Beskrivelse af maskemålere

a) En maskemåler til bestemmelse af maskestørrelser er 2 mm tyk, flad, af holdbart materiale og formfast. Den er udformet enten som en række af parallelle sider, som er forbundet med skrå sider med en tilspidsning på l :8 i hver side, eller blot som skrå sider med nævnte tilspidsning. Maskemåleren skal være forsynet med et hul i spidsen.

b) På maskemålerens forside skal bredden i mm være afmærket både på de parallelle sider, hvis denne udformning benyttes, og på de skrå sider. I sidstnævnte tilfælde afmærkes bredden for hver mm interval, og breddens størrelse angives med regelmæssige mellemrum.

2. Maskemålerens anvendelse

a) Fiskeredskabet holdes strakt, så maskerne strækkes diagonalt i længderetningen.

b) Spidsen af den i punkt l omhandlede maskemåler indføres i masken vinkelret på netværket og i redskabets længdeakse.

c) Maskemåleren indføres i masken enten med hånden eller ved brug af et lod eller et dynamometer, idet maskemåleren stoppes ved maskens modstand ud for de skrå sider.

3. Udvælgelse af masker til måling

a) De masker, der skal måles, udgør en række på 20 fortløbende masker, som udvælges i redskabets længdeakse.

b) Der måles ikke masker mindre en 50 cm fra sammensyninger, tovværk og bindestrikke. Denne afstand måles vinkelret på sammensyningerne, tovværket eller bindestrikken, idet redskabet holdes strakt i måleretningen. Der må ikke måles masker, der er bødet eller iturevet, eller til hvilke der er fastgjort redskabs-anordninger.

c) Som undtagelse fra afsnit a) behøver de masker, der måles, ikke at være fortløbende, hvis dette hindres gennem anvendelse af afsnit b).

d) Redskaber må kun måles, når de er våde, og de må ikke være frosne.

4. Størrelse af de enkelte masker

a) En maskes størrelse svarer til den bredde, der er afmærket på det sted, hvor maskemåleren stoppes, når den anvendes i henhold til punkt 2.

b) Maskens sider accepteres som lige lange, når, ved målingen, de 2 knuder, som samler masken i tværgående retning, øjensynligt befinder sig udfor midten af måleredskabet.

5. Bestemmelse af redskabets maskestørrelse

a) Redskabets maskestørrelse udtrykkes i mm som gennemsnit af størrelsen af det samlede antal masker, der er udvalgt og målt i henhold til punkt 3 og 4. Gennemsnittet rundes op til nærmeste hele mm.

b) Det samlede antal masker, der skal måles, er fastsat i punkt 6.

6. Fremgangsmåde ved maskemåling

a) Kontrolmyndigheden måler en række på 20 masker, der er udvalgt i henhold til punkt 3. , ved at indføre maskemåleren med hånden uden brug af lod eller dynamometer. Redskabets maskestørrelse bestemmes derefter i henhold til punkt 5.

b) Viser udregningen af maskestørrelsen, at maskestørrelsen tilsyneladende ikke er

1 overensstemmelse med gældende regler, måles yderligere 2 rækker på 20 masker, der udvælges i henhold til punkt 3.

Der foretages derefter en ny udregning af maskestørrelsen i henhold til punkt 5 på grundlag af de nu målte 60 masker. Dette er redskabets maskestørrelse, jf. dog afsnit c).

c) Bestrider fartøjets fører den i henhold til afsnit a) eller b) bestemte maskestørrelse, tages denne måling ikke i betragtning ved bestemmelse af maskestørrelsen, og redskabet skal måles igen.

Målingen foretages med et lod eller et dynamometer fastgjort til maskemåleren. Valget mellem lod og dynamometer foretages af kontrolmyndigheden.

Loddet fastgøres med en krog i hullet i maskemålerens spids. Dynamometret kan fastgøres enten i hullet i maskemålerens spids eller i maskemålerens bredeste del.

Loddets og Dynamometrets nøjagtighed skal godkendes af Dantest.

For redskaber med en maskestørrelse på 35 mm eller derunder som bestemt i henhold til afsnit a) anvendes en kraft på 19,61 newton (svarende til en masse på 2 kg), og for andre redskaber en kraft på 49,03 newton (svarende til en masse på 5 kg).

Med henblik på bestemmelse af maskestørrelsen i henhold til punkt 5 måles der ved brug af lod eller dynamometer kun én række på 20 masker.