Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 1995 om fiskeriets bifangster.

I medfør af landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri § 19, stk. l, og § 28, jf. lovens § 2, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium af følgende arter:
1) Torsk (Gadus morhua)
2) Rejer (Pandalus borealis]
3) Hellefisk (Reinhardtius hippoglosoides)
4) Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus)
5) Stribet Havkat (Anarchichas lupus)
6) Plettet Havkat (Anarchichas minor)
7) Almindelig Skolæst (Coryphaenoides rupestris)
8) Nordlig Skolæst (Macrourus berglax)
9) Lodde (Mallotus villosus)
10) Krabber (Chionoecetes opilio)
11) Blåhvilling (Gadus poutassou)
12) Polartorsk (Boreogadus saida)
Stk. 2.
Bekendtgørelsen gælder endvidere for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium af rødfisk (Sebastes marinus og Sebastes mentella) uanset om de er fisket med bundtrawl eller flydetrawl.

§ 2. Bifangst er fangst af arter nævnt i § l, når disse enten ikke er omfattet af fartøjets fiskeritilladelse (licens) eller ikke opfylder mindstemålene efter § 3.
Stk. 2. Til bifangst jf. stk. l henregnes også kvalitetsudkast, dvs.fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som usælgelig. Kvalitetsudkast skal opsamles i kurve eller på anden måde og vejes og logbogsføres inden udkastet foretages.
Stk. 3. Bifangster måles som andelen i procent af vægt af al fisk på dæk efter sidste tømning af det anvendte fiskeredskab, eller af al fisk ombord eller ved landing. Bifangsten fastsættes, når der er tale om måling i forhold til al fisk på dæk, på grundlag af en prøve på mindst 300 kg tilfældigt udtaget fangst. Ved måling i forhold til al fisk ombord eller ved landing opgøres de samlede mængder med tillæg af fartøjets kvalitetsudkast ifølge logbogen.
Stk. 4. Kontrolmyndigheden afgør hvilken form for måling, som skal foretages.
Stk. 5. Bifangst registreres som træk af bådkvoten, hvis en sådan findes; ellers af den nationale kvote, hvis en sådan findes; ellers af Grønlands kvote. Undtaget herfra er genudsætninger nævnt i § 4.
Stk. 6. I fiskerier, hvor samtidig fangst af af flere kommercielt interessante arter jf. § l, stk. l, ikke kan undgås, skal et fiskefartøj, såfremt det er acceptabelt under hensyn til de enkelte arters ydeevne, tildeles kvoter af alle disse arter.

§ 3. Mindstemålet (målt fra snudespids til halefinnens spids) for torsk er 40 cm, for hellefisk 56 cm og for helleflynder 60 cm .
Stk. 2. Mindstemålet for hankrabber er 9 cm målt over rygskjoldet.

§ 4. Helleflyndere som bifangst, taget med andet redskab end trawl, må ikke beholdes ombord, men skal genudsættes, så vidt muligt levende.
Stk. 2. Hankrabber, som er mindre end mindstemålet, samt hunkrabber må ikke beholdes ombord, men skal genudsættes, så vidt muligt levende.
Stk. 3. Ved bundgarnsfiskeri må undermålsfisk jf. § 3 ikke beholdes ombord, men skal genudsættes, så vidt muligt levende. Dog accepteres, at der til privat brug tages torsk, som ikke overholder mindstemålet.

§ 5. Med de i § 2, stk. 2, og § 4 anførte undtagelser skal enhver fangst af de i § l, stk. l, nævnte arter beholdes ombord og bringes i land.

§ 6. Ved fiskeri med andre redskaber end bundgarn og krabbetejner skal fiskeriet indstilles, såfremt bifangsten i ét træk overstiger 10% i vægt af trækkets samlede fangst. Fiskeriet må ikke genoptages mindre end 5 sømil fra en linie mellem den logbogsførte start og slutposition.
Stk. 2. En trawler, som kommer i den i stk. l nævnte situation, må dog genoptage fiskeriet på samme fangstplads efter installation i trawlet af riste eller paneler, som kan forventes at nedbringe mængden af bifangst - eller udskiftning af trawlet med et andet trawl, som indeholder sådanne paneler eller riste. Såfremt bifangsten i ét træk derefter overstiger 10% i vægt aftrækkets samlede fangst, skal fiskeriet forlægges jf. stkl.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. l må fangsten af helleflynder som bifangst ikke overstige 5 tons i rund vægt under én fangsttur (logbogstur).
Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. l og 2 må beholdningen af bifangst ombord på fartøjer med tilladelse til egen produktion ombord efter 10 aktive døgn ikke overstige 10% i vægt af fartøjets samlede fangst. For fartøjer uden tilladelse til egen produktion om bord gælder dette efter 4 aktive døgn.
Stk. 5. Når en national kvote af en bestemt art i et bestemt kvoteområde er opfisket, må den pågældende art ikke fiskes som bifangst ved andet fiskeri i dette kvoteområde. Undtagelse gøres dog, hvor dette fremgår af rederiets licens som følge af internationale aftaler og forpligtelser.

§ 7. Fiskeridirektoratet kan lukke et havområde for fiskeri med bestemte redskaber, når der konstateres for store bifangster i området. Meddelelse herom gives ved offentliggørelse i pressen, ved telex eller telegram til skibene i området og for grønlandske fartøjer ved telefax til de berørte fartøjers rederier. For fartøjer registreret i et EU-land sendes meddelelsen til EU-kommissionen og for øvrige ikke-grønlandske fartøjer til den nationale fiskerimyndighed.
Stk. 2. Et lukket område genåbnes, når et kontrolleret fiskeri i området har vist, at der kan fiskes i området uden overtrædelse af bifangstreglerne

§ 8. Landstyret kan ved licens til forsøgsfiskeri eller når ganske særlige forhold taler derfor give dispensation fra de i denne bekendtgørelse foreskrevne mindstemål og begrænsningerne af bifangst.
Stk. 2. Landsstyret kan for rejetrawlere dispensere fra forbudet imod udsmid af fisk jf. § 5 indtil betingelserne for erhvervelse af autorisation til produktion af fisk ombord på en rejetrawler er fastlagt. En sådan dispensation udstedes for ét år af gangen og indskrives i rederiets årskvotemeddelelse.

 

Foranstaltninger

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 30. december 1991 om kvoter for fiskeri i 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. december 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch