Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 11. oktober 1995 om fangst af hvid- og narhvaler.

I medfør af § 4, stk. l og 2, §§ 6 og 7 samt § 9, stk. 2 i Landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, som ændret ved Landstingslov nr. 4 af 16. maj 1990, og §§ 5 og 6 i Landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst jagt og fiskeri samt § 2, stk. l og 3 og § 19 i Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning, fastsættes følgende:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på al fangst og jagt af hvidhvaler (Delphinapterus leucas) og narhvaler (Monodon monoceros) i Grønland.

 

Jagtberettigede personer

§ 2. Hvidhvalen (Delphinapterus leucas) og narhvalen (Monodon monoceros) må kun fanges af personer, der har et gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis.

 

Nationalparken i Nord- og Østgrønland og Naturreservatet i Melville Bugten

§ 3. Hvid- og narhvaler er fredet i de farvande som Nationalparken i Nord-og Østgrønland samt Naturreservatet i Melville Bugten omfatter.
Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i enten Upernavik, Avanersuaq eller Ittoqqortoormiit kommune, og samtidig har fast tilknytning til det grønlandske samfund, kan dog drive fangst og jagt som beskrevet i gældende regler om ovennævnte Nationalpark og Naturreservat.

 

Generelle jagtmetoder

§ 4. Fly, helikopter samt enhver form for motordrevne køretøjer må ikke anvendes under jagt på hvid- og narhvaler eller til befordring til og fra jagtområdet, jævnfør dog § 9, stk. 2.
Stk. 2. Ved anvendelse af garn til hvid- og narhvalsfangst skal garnet røgtes indenfor 24 timer og skal placeres, således at det ikke forstyrrer trafikken.

§ 5. Ved anvendelsen af rifler er mindste lovlige kaliber 7,62 mm (kaliber .30-06), dog kan 5,64 mm. (kaliber .222) bruges til aflivning på klods hold af harpuneret, garnfanget eller på anden måde sikret hval. Kun ammunition med spidsskarp kugle (hel mantel) er tilladt i hvid- og narhvalfangsten.
Stk. 2. Det er forbudt at anvende sprængstof, harpunkanon, haglgevær og salonriffel under hvalfangsten.
Stk. 3. Aflivningen skal foregå så hurtigt og effektivt som muligt. Flænsningen skal påbegyndes så snart hvalen hales op på land eller på isen.

 

Fartøjer

§ 6. Fra fartøjer, som er på 25 BRT eller derunder er det tilladt at fange, sælge og indhandle hvid- og narhvaler.
Stk. 2. Fra fartøjer, som er 50 BRT eller derunder, men større end 25 BRT, er det tilladt at fange hvid- og narhvaler til eget forbrug. For denne kategori er det forbudt at sælge og indhandle hvid- og narhvaler.
Stk. 3. Fra fartøjer, som er 79,9 BRT eller derunder, men som er større end 50 BRT er det kun tilladt at fange maximum 2 hvidhvaler eller narhvaler til sejlad-sproviantering pr. tur. For denne kategori er det forbudt at sælge og indhandle hvid- og narhvaler.
Stk. 4. Fra fartøjer som er større end 79,9 BRT er fangst af hvid- og narhvaler ikke tilladt.
Stk. 5. En kommune kan ved kommunal vedtægt foranstalte strengere regulering end reglen nævnt i stk. 1-4.

 

Omringning

§ 7. Enhver form for fangst ved omringning, såsom fastlåsning mod kysten eller løsere spæring mod kysten eller mod iskanten er forbudt.

 

Sassat

§ 8. Når sassat lokaliseres meldes dette så hurtigt som muligt til kommunalbestyrelsen ved hjælp af radio eller telefon. Kommunalbestyrelsen underretter umiddelbart derefter Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 2. Når sassat lokaliseres meldes dette så hurtigt som muligt til relevante bygder eller byer.

§ 9. Ingen deltagende fangere må fange mere ved sassat end de med sikkerhed kan hjemtransportere hele fangsten med hundeslæde efter sassats afslutning.
Stk. 2. Aflivningen skal foregå så hurtigt og effektivt som muligt. Flænsningen skal påbegyndes, så snart hvalen hales op på isen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til anvendelse af snescootere til brug for hjemtransport af fangstbytte fra sassat til hjemstedet, når is- og vejrforhold nødvendiggør hurtig og ekstraordinær indsats for at bjerge fangsten.
Stk. 4. Fangster skal så vidt muligt flænses på fangststedet og alle spiselige dele hjemtages eller deponeres. Flænsningsområdet skal være ryddet for ubrugelige rester.
Stk. 5. Afmærkede partier af kød, mattak og spæk samt fortøjede dyr må ikke fjernes uden ejernes samtykke, med mindre kommunale myndigheder under hensyn til de vejrmæssige forhold har tilkendegivet en frist for borttransport af fangstbyttet, og denne frist er overskredet.

§ 10. En kommune eller flere kommuner i fællesskab kan ved kommunal vedtægt fastsætte yderligere reguleringer, når specielle forhold taler herfor. Den kommunale vedtægt træder først i kraft efter, at Landsstyret har godkendt vedtægten.

 

Rapportering og kontrol

§ 11. Fangst og anskydning hvid- og narhval skal meldes til hjemkommunen, jvf. stk. 5.
Stk. 2. Alle hvid- og narhvalsfangster fra sassat meldes til den lokale KNAPP straks efter fangsten. Den lokale KNAPP sender derefter fangstmeldingerne til kommunen.
Stk. 3. Fangstrapporteringen fremsendes til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest 14 dage efter modtagelse.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen modtager og indsender modtagne fangsrapporter. Stk. 5. Rapportering af fangster, anskydninger samt bifangster af hvid- og narhval skal ske så hurtigt som muligt. Art, antal, køn (evt. alderskategori, han, hun, ung, unge), fangst- eller anskydningsdato og sted angives. Ligeledes skal det meddeles, om fangsten, fangsttabet eller anskydningen er sket med riffel, håndharpun, garn eller i sassat. Fangsten eller anskydninger optegnes på et skema, jf. bilag I, med oplysning om fangerens navn, CPR.nr., hjemkommune, fangstmåned, bådtype ved angivelse af fod, jvf. § 8. Ved fællesfangst oplyses endvidere øvrige deltageres navn og CPR. nr. Skemaet kan rekvireres på kommune- eller bygdekontoret.

§ 12. Jagtbevis skal til alle tider forevises på forlangende af politiet, jagtbetjente og dertil bemyndigede personer.

 

Indsamling af underkæber

§ 13. Enhver, der nedlægger en narhval, eller en hvidhval kan af Landsstyret pålægges pligt til at medtage biologisk materiale, herunder dyrets underkæbe til videnskabelige formål.
Stk. 2. Landsstyret kan stille nærmere vilkår i forbindelse med indlevering af biologisk materiale og afgivelse af oplysninger til brug for videnskabelige formål.

 

Dispensation

§ 14. Landsstyret kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Udførsel

§ 15. Udførsel af dele fra hvid- og narhval kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre.

 

Foranstaltninger

§ 16. Bøde kan idømmes den der overtræder §§ 2 og 3, § 4, § 5, § 6, stk. l, §§7-9, §11 og §12.
Stk. 2. Kød, mattak, kranium, stødtand samt andre dele af ulovligt nedlagte eller erhvervede hvid- og narhvaler kan ved overtrædelser af de ovennævnte paragraffer konfiskeres til fordel for Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 3. Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan der idømmes bøder og konfiskation af fangsten.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft 17. oktober 1995, og samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 29. juli 1993 om fangst af hvid- og narhvaler.
Stk. 2. De i medfør af Landsrådsvedtægt af 18. januar 1958 om sassat stadfæstede kommunale vedtægter eller udsendte skrivelser forbliver i kraft i det omfang de fastlægger yderligere betingelser for fangsten.
Grønlands Hjemmestyre den 11. oktober 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch


Bilag