Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 18. september 1995 om kommunernes budgetlægning, regnskab, revision og kasse- og regnskabsvæsen.

l medfør af landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m. v., § 39, stk. 5, § 40, stk. 3, § 45, stk. 1 og stk. 3 og § 48 fastsættes:

 

Budgetlægningen

§ 1. Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat.
Stk. 2. Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist.
Stk. 3. Mindretalsindstillinger i økonomiudvalget til budgetforslaget skal opfylde kravene i §§ 2, 3 og 4.

§ 2. Økonomiudvalgets budgetforslag skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.
Stk. 2. Økonomiudvalgets budgetforslag skal være ledsaget af en redegørelse for valget af budgetmetode og budgetspecifikationsniveau, jf. den autoriserede kontoplan.
Stk. 3. Budgetforslaget skal tillige være ledsaget af forklarende bemærkninger til de enkelte bevillingsforslag således, at det ved rammebevillinger angives, på hvilke betingelser bevillingen kan disponeres, og ved andre bevillinger, såvel indtægts- og udgiftsbevillinger som statusbevillinger, skal den aktivitet, som bevillingen forudsætter, fyldestgørende beskrives.
Stk. 4. Budgetforslaget skal for hvert bevillingsforslag være ledsaget af mindst 3 budgetoverslagsår, som skal angive kommunens forventninger til udviklingen på det pågældende område. Budgetbemærkningerne skal i fornødent omfang tillige beskrive udviklingen i budgetoverslagsårene.

§ 3. Kommunernes budgettering af forskydninger i de likvide aktiver skal ske i form af et likviditetsbudget, som vedtages som en del af det samlede budget.
Stk. 2. Likviditetsbudgettet skal angive kommunens forventninger til det månedlige forbrug af samtlige bevillinger på budgettet, herunder statusbevillinger og finansforskydninger.
Stk. 3. Likviditetsbudgettet skal i fornødent omfang være ledsaget af forklarende noter eller bemærkninger.

§ 4. Kommunernes budgettering af statusposter skal som minimum angive kommunens forventning til udviklingen i kortfristede tilgodehavender og gæld, langfristede tilgodehavender og gæld samt til uomsættelige aktiver og passiver.
Stk. 2. § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på budgetteringen af statusposter.

§ 5. Forslag til en tillægsbevilling skal angive forslag til tillægsbevillingens finansiering og tillægsbevillingens finansielle konsekvenser. § 2, stk. 3, og stk.4, finder tilsvarende anvendelse på tillægsbevillinger.
Stk. 2. Budgetrokeringer foretaget af økonomiudvalget med hjemmel i styrelseslovens § 42, stk. 2, skal forelægges kommunalbestyrelsen til orientering.
Stk. 3. Forslag til tillægsbevillinger skal ved forelæggelsen for kommunalbestyrelsen være ledsaget af en indstilling fra økonomiudvalget, og idet omfang tillægsbevillingen vedrører et stående udvalgs område, tillige fra vedkommende udvalg.

 

Regnskab

§ 6. Kommuneregnskabet skal aflægges af økonomiudvalget inden udgangen af april måned i året efter regnskabsåret.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskabet, jf. styrelseslovens § 45, stk. 2, skal senest finde sted på det først kommende ordinære kommunalbestyrelsesmøde efter regnskabet er aflagt af økonomiudvalget.
Stk. 3. Kommuneregnskabet skal omfatte samtlige forbrug og indtægter vedrørende regnskabsåret frem til udgangen af februar måned i året efter regnskabsåret.
Stk. 4. For så vidt angår flerårige anlægsopgaver skal der i bemærkningerne til regnskabet redegøres for forbruget fra budgettet, herunder evt. hjemtagelse af refusion, i forhold til tidsplanen for projektets færdiggørelse, ligesom forventninger til merudgifter eller mindreforbrug i forhold til kommunens samlede udgiftsramme til projektet skal angives således, at bemærkningerne kan danne grundlag for nødvendige budgetmæssige justeringer.
Stk. 5. Uforbrugte midler kan ikke udgiftsføres i regnskabet, uanset beløbet genbevilges i det kommende regnskabsår.
Stk. 6. Regnskabsbemærkningerne skal endvidere omfatte væsentlige bevægelser på kommunens statuskonti.

§ 7. Regnskabet skal forefindes i en form, så det umiddelbart kan udleveres til de borgere og virksomheder m.v., som anmoder herom.

§ 8. Regnskabet med kommunalbestyrelsens bemærkninger, jf, styrelseslovens § 45, stk. 2, skal tilsendes Landsstyret og Tilsynsrådet senest en måned efter kommunalbestyrelsens behandling.

 

Revision

§ 9. Revision af kommuneregnskabet skal forestås af en af Landsstyret godkendt revision.
Stk. 2. Afskedigelse af revisionen, jf. styrelseslovens § 46, stk. 1, kan alene ske med virkning fra et kommende regnskabsår.

§ 10. Revisionen afgiveren årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det nødvendigt (delberetninger).
Stk. 2. I delberetninger redegøres for den udførte revision samt for forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger eller der er handlet i strid med gældende regler.

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal senest behandle en revisionsberetning 3 måneder efter, at den grønlandsksprogede version af revisionsberetningen er modtaget i kommunen.
Stk. 2. Senest 14 dage efter kommunalbestyrelsens behandling af en revisionsberetning fremsendes kommunalbestyrelsens besvarelse af revisionsbemærkninger til Tilsynsrådet.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal ved besvarelse af revisionsberetninger, som kræver kommunalbestyrelsens stillingtagen, iagttage følgende:
1) Har revisionen anbefalet ændringer eller forbedringer i sagsbehandling og forretningsgange, skal kommunalbestyrelsen angive på hvilken måde, og inden for hvilken tidshorisont ændringerne eller forbedringerne vil blive gennemført,
2) har revisionen påpeget konkrete fejl i kommunens sagsbehandling, skal kommunalbestyrelsen oplyse, hvornår fejlen rettes og angive, hvorvidt fejlen giver anledning til ændringer i forretningsgange eller andre initiativer til at forhindre fremtidige fejl,
3) en besvarelse gående ud på, at en revisionsbemærkning er taget til efterretning er alene fyldestgørende, såfremt revisionen udtrykkeligt har anført, at der ikke kræves særskilt opfølgning på bemærkningen, eller at revisionen selv vil foretage den fornødne opfølgning, og
4) kan kommunalbestyrelsen ikke tilslutte sig en revisionsbemærkning, skal årsagen hertil klart angives i besvarelsen.

 

Kasse- og regnskabsvæsen

§ 13. De nærmere regler for tilrettelæggelsen af og forretningsgange for kommunens kasse- og regnskabsvæsen fastsættes af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med styrelseslovens § 47.
Stk. 2. l tilfælde af uenighed mellem revisionen og kommunalbestyrelsen om indholdet af de i stk 1, omtalte regler, træffer Landsstyret afgørelse.

 

Ikrafttrædelse

§ 14. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. oktober 1995 således:
1) §§ 1-4 har virkning for budgetlægningen for 1996,
2) §§ 6-8 har virkning for regnskabsaflæggelsen for 1995 og
3) §§ 10-12 har virkning for alle revisionsberetninger, som afgives efter ikrafttrædelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. september 1995
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist