Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 11. september 1995 om kvoter for fiskeri i 1995.

I medfør af §§ 4, 8, 19 og 28, i Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri som ændret ved landstingslov nr. 10 af 4. november 1991 fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Grønlands fiskeriterritorium omfatter:
1) "Nordvestgrønland11 som er den del af NAFO-underområde l, som ligger nord for 68°00'N.
2) "Vestgrønland" som er den del af NAFO-underområde l, som ligger syd for 68°00'N.
3) "Østgrønland" som er den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.
4) "Basislinjerne" er fastsat i statsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976, nr. 176 af 14. maj 1980 og nr. 637 af 6. september 1991 om fiskeriterritoriet ved Grønland .

 

Fangstmængder

§ 2. For de bestande, der er nævnt i bilaget, fastsættes de samlede fangstmængder (TAC) som anført i bilagets kolonne l.

§ 3. Af de bestande, der er nævnt i bilaget, må grønlandske fartøjer jf. § 5 i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri samt fartøjer registreret i lande, med hvilke Grønland har indgået aftale om udnyttelse af Grønlands kvoter ved Grønland, ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 2. Fiskeriet skal foregå på de dér angivne vilkår.
Stk. 2. Grønlandske fartøjer, der har licens og årskvote til fiskeri efter rejer i kvoteområdet "Nordvestgrønland" jf. § l, stk. 2, nr. l, kan tillige fiske denne årskvote af rejer i "Vestgrønland" jf. § l, stk. 2, nr. 2.

§ 4. Fartøjer registreret i EU-lande eller i lande, med hvilke EU har indgået aftale om udnyttelse af EU's kvoter ved Grønland, må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 3, og kun på de dér angivne vilkår.

§ 5. Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at revidere bilaget til denne bekendtgørelse, såfremt landsstyret ændrer den samlede fangstmængde (TAC, bilagets kolonne 1), eller der som resultat af internationale aftaler sker en omfordeling af de samlede fangstmængder (bilagets kolonne 2 og 3).

§ 6. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som landsstyremedlemmet udsteder til fartøjer nævnt i §§ 3 og 4 skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet.

 

Ophør af fiskeri

§ 7. Landsstyremedlemmet standser, som følge af udnyttelsen af de kvoter, der er angivet i bilaget, det fiskeri på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 3 og 4, idet hvert lands kvote opgøres for sig og EU i denne forbindelse betragtes som ét land.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer, jf. § 3, vil tidspunktet for standsning så vidt muligt blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For ikke-grønlandske fartøjer, jf. §§ 3 og 4, vil tidspunktet for standsning blive meddelt pr. telex eller telegram til det pågældende fartøj eller dets rederi. For EU-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EU-kommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det pågældende lands fiskerimyndighed.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af landsstyremedlemmet fastsatte tidspunkt.

 

Foranstaltninger

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. september 1995. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 61 af 29. december 1994 om kvoter for fiskeri i 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. september 1995.
Pâviâraq Heilmann

/

Jørn Birk Olsen


Bilag