Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 25. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 19 af 18. juli 1995 om fredning af og jagt på moskusokser foretages følgende ændring:

§ 4, stk. 1, nr. 4, affattes således:
" 4) et landområde bestående af dele af Angujaartorfiup Nunaa jævnfør kortbilag område I, II og III, hvor der kan gives tilladelse til jagt på moskusokser inden for perioden 1. august - 10. september."

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. august 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. august 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Petrus Biilmann


Bilag 1 (område I-II)

Bilag 2 (område III)