Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 11. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om læreruddannelsens fag.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 28. august 1990 om læreruddannelsens fag foretages følgende ændringer:


1.
I § 25 indsættes efter stk. 1:
"Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan efter indstilling fra rektor tillade midlertidig fravigelse fra denne bekendtgørelse som led i forsøg eller udvikling af uddannelsen."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. august 1995 med virkning for studerende, der optages til studieåret 1995/96 og senere.
Grønlands Hjemmestyre den 11. august 1995
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen