Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 1. august 1995 om køb og salg af laks.

I medfør af §§ 21-22 og § 28, stk. 2 i Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri, som senest ændret ved landstingslov nr. 7 af 13. maj 1993 fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelse finder anvendelse ved køb af laks samt salg af laks via det lokale "brædt".
Stk. 2. Kun fiskere/fangere med licens til erhvervsmæssigt laksefiskeri har tilladelse til salg af laks.

§ 2. Ved køb af laks skal forstås erhvervsmæssigt køb og modtagelse af laks direkte fra fiskere/fangere på det grønlandske land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Efter at årskvoten for laks, som er meddelt i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse om fangst af laks er opfisket, må køb eller salg af laks ikke ske. Stk. 3. Meddelelse om, at kvoten er opfisket gives af Direktoratet for Fiskeri, Fangst & Landbrug i radio og presse.

 

Melding om indhandling

§ 3. Indhandlingsstedet, hotellet, restauranten, slagterier samt fiskeren, der har licens til erhvervsmæssigt laksefiskeri og som har solgt laks via "brædtet" skal give oplysning til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om det daglige køb eller salg af laks. Dette sker både ved indhandlingslister, jfr. stk 2, og ved telefonindberetninger, jfr. stk. 3.
Stk. 2. Indhandlingslister (jfr. bilaget til bekendtgørelsen) sendes hver dag pr. brev til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk eller pr. fax 2 32 35.1 forbindelse med udfyldelse af indhandlingslisterne skal den samlede mængde hel laks købt fra fartøjer på højst 30 fod, og den samlede mængde hel laks købt fra fartøjer over 30 fod, beregnes. Omregning til mængde hel laks sker ved at gange mængde laks, med hoved, uden indvolde (mhui), med 1,11. Fiskeren, der har solgt til et "brædt", kan dog kun oplyse antal kg, det vil sige uden omregning med 1,11. Stk. 3. Telefonindberetninger skal gives til GFLK pr. telefon 2 32 99, eller pr. telefax 2 32 35 alle dage undtagen lørdage og søndage mellem kl. 8.00 og kl. 11.00 (indberetning for dagene fredag, lørdag og søndag afgives dog førstfølgende mandag). Der skal gives oplysning om den beregnede mængde hel laks fra fartøjer på højst 30 fod, og den beregnede mængde hel laks købt fra fartøjer over 30 fod, jfr. stk. 2.

 

Foranstaltninger

§ 4. Overtrædelse af §§ l og 2 eller undladelse af at give oplysning efter § 3 kan medføre bøde.

 

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. august 1995. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 2. juli 1986 om erhvervsmæssigt køb af laks.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. august 1995
Lars Emil Johansen

/

Petrus H. Biilmann


Bilag