Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. august 1995 om fangst af laks.

I medfør af § 8, § 11, stk. 3, § 19, §§ 21-22, § 28, stk. 2 og § 29 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri, som senest ændret ved landstingslov nr. 7 af 13. maj 1993, §§ 2-5 i landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangstjagt og fiskeri, og § 2, stk.l, § 18 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved såvel erhvervsmæssigt som ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som drives på grønlandsk fiskeriterritorium vest for Kap Farvel i NAFO-område 1. Fiskeri udenfor 40 sømil fra basislinien må ikke finde sted.
Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri i de østgrønlandske fiskeriområder, gælder samme regler som nævnt i bekendtgørelsens §§ 5, 8, 9, 11 og § 12. Fiskeri udenfor 12 sømil fra basislinien må ikke finde sted.

 

Fastsættelse af laksekvoter for Vestgrønland

§ 2. Landsstyret fastsætter hvert år størrelsen af den vestgrønlandske erhvervsmæssige kvote for laks (vestkvoten). Fastsættelsen sker på baggrund af internationale aftaler.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter efter samråd med KNAPK og KANUKOKA, hvordan vestkvoten skal fiskes eller fordeles samt startdatoen for det erhvervsmæssige laksefiskeri. Meddelelse herom gives til de enkelte kommuner, KNAPK og KANUKOKA samt gennem den landsdækkende presse.

 

Betingelser for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

§ 3. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af tilladelse.
Stk. 2. På vegne af Landsstyret udsteder kommunen tilladelser (licenser) til de ansøgere som opfylder følgende betingelser:
1) a) hovedsageligt, og i mindst 125 dage, i det forudgående kalenderår har ernæret sig ved fangst, jagt og fiskeri eller b) ikke har haft fast erhvervsindtægt i mindst 125 dage i det forudgående kalender år.
2) Ansøgeren skal selv eje laksegarn og båd til laksefiskeri;
3) Ansøgeren skal have givet oplysninger om antal laksegarn samt type eller mærke på de garn, han er i besiddelse af.
Stk. 3. Tilladelse gives til ansøgere, der ejer fartøjer op til og med 42 fod. Fartøjer med point til rejefiskeri må ikke tildeles tilladelse til erhvervsmæssigt laksefiskeri.
Stk. 4. Landsstyret kan med henblik på at opnå en passende fordeling blandt fiskerne fastsætte nærmere vilkår for laksefiskeriet. Fastsættelsen sker efter forudgående forhandlinger med KNAPK og KANUKOKA. Meddelelse herom gives til de enkelte kommuner, KNAPK og KANUKOKA og meddeles gennem den landsdækkende presse.
Stk. 5. Når parterne nævnt i stk. 4 har besluttet sig for en fordeling af årskvoten til de enkelte kommuner, fordeles denne til enkelte fiskere i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, bygderåd og den lokale fisker- og fangerforening.

§ 4. Afslag på ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks kan klages til landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Box 269, 3900 Nuuk, eller via fax 2 47 04 med en begrundelse for klagen.
Stk. 2. De enkelte kommuner sender meddelelse til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om antal tildelte licenser hurtigst muligt - dog senest 14 dage efter en evt. kvotefordeling med oplysninger om de enkelte licensejeres navne, personnummer, fartøjsstørrelse, antal laksegarn og type eller mærke.

 

Redskaber til laksefiskeri

§ 5. Fiskeri efter laks må kun foretages med kroge eller med garn, hvis maskestørrelse i strakt mål er 140 mm. For denne maskestørrelse gælder en tolerance på 8 %.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens måleredskab indsættes løst i masken, påhæftet en vægt på ¥2 kg og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med liget. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.
Stk. 3. Alle benyttede laksegarn skal være mærket med ejerens navn eller fartøjsnummer.

 

Fangsten og regulering af kvoterne samt indhandling

§ 6. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den fastsatte dato, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun ske indenfor de fastsatte mængder i hel fisk, j f. § 2.
Stk. 3. Fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri skal landes til et indhand-lingssted i Grønland. Ved et indhandlingssted forstås en af myndighederne godkendt autoriseret indhandler af fisk. Derudover kan fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri sælges til det lokale brædt, slagterier, hoteller samt restauranter eller offentlige spisesteder. Indhandling, salg og køb af laks fanget 1 erhvervsmæssigt fiskeri sker i henhold til hjemmestyrets bekendtgørelse om køb og salg af laks.

§ 7. Når vestkvoten for erhvervsmæssigt fiskeri nærmer sig opfiskning, giver Landsstyret meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis erhvervsfiskeri, indhandling, køb og salg fra erhvervsfiskerne, der har fået licens til laksefiskeri skal ophøre.
Stk. 2. Hvis den faktiske konstaterede fangst er større eller mindre end den fastsatte kvote, foretager Landsstyret efter samråd med KNAPK og KANUKO-KA en regulering af de kommunale kvoter, når der er lavet kommunalfordeling af den samlede årskvote.
Stk. 3. Laksefiskeri og -indhandling er ikke tilladt i dagene, medens den i stk. 2 nævnte regulering sker.
Stk. 4. Meddelelse om de i stk. l og stk. 2 nævnte foranstaltninger gives i pressen.
Stk. 5. Efter de tidspunkter, hvor fiskeriet skal ophøre, er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

 

Fangst af laks til egetforbrug

§ 8. Fiskeri efter laks til eget forbrug er tilladt for alle fastboende borgere i Grønland.
Stk. 2. Fiskeri til eget forbrug må kun foregå fra fartøjer op til 42 fod. Fiskeri til eget forbrug må kun ske fra startdatoen for det erhvervsmæssige laksefiskeri (jf. § 2, stk. 2) til den 15. oktober.
Stk. 3. Det er tilladt at bruge krog til laksefiskeri samt l (et) 2000 knuders standgarn, som beskrevet i § 5, pr. fartøj ved fiskeri efter laks til eget forbrug. I stedet for standgarn kan anvendes l (en) længde almindeligt drivgarn, som beskrevet i § 5, pr. fartøj ved fiskeri efter laks til eget forbrug.
Stk. 4. Laksegarnet skal mærkes med ejerens navn. Laksegarnet skal røgtes indenfor 24 timer. Laks fanget i medfør af stk. l må ikke være genstand for salg i eller udenfor Grønland.

 

Laksefiskeri for turister

§ 9. Laksefiskeri for turister tillades kun i henhold til bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri.
Stk. 2. Kun kroge må bruges i forbindelse med laksefiskeri for turister.
Stk. 3. Laks fanget i medfør af stk. l må ikke være genstand for salg i eller udenfor Grønland.

§ 10. Kommunerne kan ved kommunal vedtægt fastsætte strengere regler om laksefiskeri i deres område.
Stk. 2. Kommunen kan dog ikke udelukke personer fra andre kommuner i at drive laksefiskeri i sit område, når det sker i hht. den kommunale vedtægt.

 

Rapportering af fangster fra laksefiskeri

§ 11. Laksefangster fra erhvervsmæssigt laksefiskeri skal meldes i henhold til lov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Foranstaltninger

§ 12. Overtrædelse af §§ 3-8 og § 11 kan medføre bøde og konfiskation af fangst. Overtrædelse af §§ 8 og 9 kan medføre bøde og konfiskation af fangst og redskaber.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. august 1995. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 19. juli 1991 om tilladelse til laksefiskeri i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. august 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Petrus Biilman