Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 18. juli 1995 om fredning af og jagt på moskusokser.

I medfør af § 3, stk. 3, § 4, stk. l, §§ 6 og 7 samt § 9, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt som ændret ved landstingslov nr. 4 af 16. maj 1990 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt, og landstingslov nr. 10 af 29. april 1992 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt, § 5 og § 6, stk l i landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri samt § 2, stk. 3 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen rinder anvendelse på fredning af og erhvervs- samt ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt på moskusokser (Ovibus moschatus) i Grønland.

 

Fastsættelse og fordeling af kvotaer

§ 2. Landsstyret fastsætter hvert år det antal moskusokser, som må nedlægges ved jagt (kvota).
Stk. 2 Kalve og køer med kalve må ikke nedlægges. Kvotaen kan af Landsstyret begrænses yderligere til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.
Stk. 3 Den efter stk. l og stk. 2 fastsatte kvota fordeles af Landsstyret efter samråd med KNAPK og KANUKOKA efter jagtbeviskategorier til kommuner eller områder uden for kommunal inddeling samt eventuelt til nedlæggelse i forbindelse med betalingsjagt.
Stk. 4. De årlige kvotaer samt vilkårene herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagttidens begyndelse.

 

Udstedelse af licenser

§ 3. I kommunerne udsteder kommunalbestyrelsen licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i kommunen.
Stk. 2. I områder uden for den kommunale inddeling udsteder Landsstyret licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs-eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i området.
Stk. 3. Udstedelse af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis foretages i samarbejde med den lokale fisker- og fangerforening. For ansøgere med fritidsjagtbevis skal fordelingen ske efter en lodtrækning.
Stk. 4. Landsstyret kan indenfor en kvota i § 2, stk. 3 fastsat til betalingsjagt udstede licenser til personer, som deltager i betalingsjagt. Vilkårene for at få adgang til jagten er fastsat i en særskilt bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri.

 

Jagttider og -områder

§ 4. Jagt på moskusokser er kun tilladt i
1) Ittoqqortoormiit kommune, hvor der kan gives tilladelse til jagt på moskusokser i perioderne 20. august - 20. september og 20. november - 20. december,
2) Ivittuut kommune, hvor der kan gives tilladelse til jagt på moskusokser i perioderne 1. august - 20. august og 1. november - 10. december,
3) Ivittuut kommune, hvor der kan gives tilladelse til betalingsjagt på moskusokser i perioderne 1. august - 20. august og 1. november - 10. december,
4) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa og dele af Iperaarissap Nunaa jævnfør kortbilag område I og II, hvor der kan gives tilladelse til jagt på moskusokser inden for perioden 1. august - 10. september,
5) et landområde bestående af dele Perserajuut jævnfør kortbilag, hvor der kan gives tilladelse til betalings]agt på moskusokser inden for perioden 15. juli - 5. august,
6) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa og dele af Iperaarissap Nunaa, hvor der kan gives tilladelse til vinterjagt på moskusokser inden for perioden 5. februar - 14. marts, og
7) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa, hvor der kan gives tilladelse til betalingsjagt på moskusokser inden for perioden 15. marts -5. april.
Stk. 2. Landsstyret kan efter samråd med KNAPK og KANUKOKA fastsætte en præcis afgrænsning af jagtperioder og jagtområder i forbindelse med tilladelse til jagt, som er meddelt i medfør af stk. l, nr. 4 og nr. 6, og af den præcise afgrænsning af jagtområder i forbindelse med tilladelse til betalingsjagt, som er meddelt i medfør af stk. l, nr. 5 og nr. 7.
Stk. 3. I jagtperioderne medregnes begyndelses- og slutdagen.
Stk. 4. Der gælder særlige bestemmelser om fredning af moskusokser for Nationalparken i Nord- og Østgrønland. Bestemmelserne er fastsat i en særskilt bekendtgørelse om nationalparken, som er udstedt i medfør af landstingslov om naturfredning i Grønland.

 

Betingelser for jagt

§ 5. Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 3, stk. l, stk. 2 og stk. 4 må nedlægge moskusokser, og kun det antal dyr der angives i licensen.
Stk. 2. Licensen er personlig og må ikke overdrages eller sælges til andre.
Stk. 3. I licensen angives det antal moskusokser samt eventuel køns- og aldersgruppe, som den giver ret til at nedlægge, i hvilken periode samt eventuelt i hvilket område jagten må foregå.
Stk. 4. Landsstyret kan stille yderligere vilkår i forbindelse med udstedelse af licenser til moskusoksejagt herunder krav om indlevering af biologisk materiale og afgivelse af oplysninger til brug for videnskabelige formål.

 

Jagtmetoder

§ 6. Ved moskusoksejagt er det kun tilladt at bruge riffel. Mindste lovlige kaliber er 6,5 x 55. Der skal anvendes fuldkappet ammunition (hel mantel). Halv-og helautomatiske rifler må ikke anvendes. Ved betalingsjagt er mindste lovlige kaliber dog 30-06, og der kan anvendes andre ammunitionstyper end fuldkappet.
Stk. 2. Der må ikke medtages hunde ved moskusoksejagt i Vestgrønland. Dog kan Landsstyret meddele tilladelse til anvendelse af hundeslæde som transportmiddel i forbindelse med vinterjagt på moskusokser. Løst gående hunde tillades ikke i jagtområdet.
Stk. 3. Fly, helikoptere samt enhver form for motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på moskusokser eller til befordring til og fra jagtområdet. Dog kan Landsstyret meddele tilladelse til anvendelse af snescooter som transportmiddel i forbindelse med vinterjagt på moskusokser, som er meddelt i medfør af § 4, stk. l, nr. 6.
Stk. 4. Landsstyret kan meddele tilladelse til anvendelse af hundeslæde og snescooter som transportmiddel i forbindelse med betalingsjagt på moskusokser. Der kan desuden meddeles tilladelse til anvendelse af helikopter ved transport til og fra jagtområdet i forbindelse med betalingsjagt på moskusokser.

 

Anvendelse af nedlagte dyr m.v.

§ 7. Alt kød og skind fra nedlagte moskusokser skal anvendes på stedet eller tages med derfra.

 

Kontrol

§ 8. Personer, som i medfør af § 4, stk. l, nr. l, nr. 2, nr. 4 eller nr. 6, har opnået tilladelse til moskusoksejagt, vil sammen med licensen få udleveret to nummererede éngangsplomber pr. dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Hurtigst muligt efter nedlæggelse af et dyr og senest, når dyret bringes ombord i fartøjet, der bruges til transport af fangsten, skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk. 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret indtil det videresælges eller anvendes.
Stk. 4. Udleverede, men ikke anvendte éngangsplomber, skal hurtigst muligt og senest umiddelbart efter jagttidens ophør afleveres til kommunen.

§ 9. Enhver moskusoksejæger skal på forlangende fra politiet, jagtbetjente eller andre dertil bemyndigede personer kunne fremvise gyldig dokumentation for sin jagtret.
Stk. 2. Antræffes anskudte moskusokser skal underretning herom hurtigst muligt meddeles til en af de i stk. l angivne kontrolinstanser, som af Landsstyret kan bemyndiges til at nedlægge de pågældende moskusokser. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Indfangning og udsætning

§ 10. Det er forbudt at immobilisere og indfange moskusokser samt holde dem i indhegnede områder uden en forudgående tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 2. Udsætning af fritlevende moskusokser i nye områder kan kun ske efter indhentet tilladelse fra Landsstyret.

 

Dispensation

§ 11. Landsstyret kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser.
Stk 2. Landsstyret kan ligeledes meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser, hvis moskusokser er til fare for mennesker fly- og anden offentlig trafik, og give tilladelse til politiet, jagtbetjente eller bemyndige andre personer til at nedlægge de pågældende moskusokser. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Sanktioner

§ 12. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 2 og §§ 4 - 10 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Kød, skind og andre dele af moskusokser, der er nedlagt i strid med § 2, stk. 2 og §§ 4-10, kan konfiskeres til fordel for Grønlands Hjemmestyre.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft fra den 18. juli 1995. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 1995 om jagt på moskusokser i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. juli 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Petrus Biilman


Bilag