Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. juli 1995 om fredning af og jagt på rensdyr.

I medfør af § 3, stk. 3, § 4, stk. l, §§ 6 og 7 samt § 9, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt som ændret ved landstingslov nr. 4 af 16. maj 1990 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt, og landstingslov nr. 10 af 29. april 1992 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt, § 5 og § 6, stk l i landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri, § 2, stk 3 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning samt tekstanmærkningen til hovedkonto 50.06.22 "Betaling for rensdyrjagt" i landtingstillægsbevillingslov 2 af 9. juni 1995 fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fredning af og erhvervs- samt ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt på rensdyr (Rangifer tarandus) i Grønland bortset fra de områder, der er udlagt til tamrendrift.

 

Fredning

§ 2. Rensdyr er fredet i hele Grønland med de undtagelser, som er nævnt i § 3.

 

Fastsættelse og fordeling af kvotaer

§ 3. Landsstyret kan årligt fastsætte et antal rensdyr, som må nedlægges ved jagt (kvota).
Stk. 2 Kalve og køer med kalve må ikke nedlægges. Kvotaen kan af Landsstyret begrænses yderligere til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.
Stk. 3. Kvotaen kan af Landsstyret inddeles i mindre kvotaer, som skal nedlægges inden for begrænsede områder.
Stk. 4. Den efter stk. l -3 fastsatte kvota fordeles af Landsstyret, efter jagtbeviskate-gorier, til kommuner eller områder uden for kommunal inddeling i samarbejde med KNAPK og KANUKOKA.
Stk. 5. De årlige kvotaer samt vilkårene herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagttidens begyndelse.

 

Udstedelse af licenser

§ 4. I kommunerne udsteder kommunalbestyrelsen licenser med ret til nedlæggelse af rensdyr til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i kommunen.
Stk. 2. I områder udenfor den kommunale inddeling, udsteder Landsstyret licenser med ret til nedlæggelse af rensdyr til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i området.
Stk. 3. I forbindelse med udstedelse af licenser med ret til nedlæggelse af rensdyr efter stk. l og stk. 2 opkræves af fritidsjagtbevisindehavere en betaling på 500 kr for hvert rensdyr og af erhvervsjagtbevisindehavere en betaling på 100 kr for hvert rensdyr. Beløbet skal indbetales til Grønlands Hjemmestyre, forinden licensen kan udstedes.
Stk. 4. Udstedelse af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis foretages i samarbejde med den lokale fisker- og fangerforening. For ansøgere med fritidsjagtbevis skal fordelingen ske efter en lodtrækning.

 

Jagttider

§ 5. Jagt på rensdyr er kun tilladt i perioden 10. august - 15. september begge dage inklusive.

 

Betingelser for jagt og indsamling af vildtbiologisk materiale

§ 6. Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 4, stk. l eller stk. 2 må nedlægge rensdyr, og kun det antal dyr der angives i licensen.
Stk. 2. Licensen er personlig og må ikke overdrages eller sælges til andre.
Stk. 3. I licensen angives det antal rensdyr samt eventuel køns- og aldersgruppe, som den giver ret til at nedlægge, i hvilken periode samt i hvilket område jagten må foregå.
Stk. 4. Enhver jæger, der nedlægger et rensdyr har pligt til at medtage dyrets underkæbe, incl. tænder og oplyse om dato og lokalitet for nedlæggelsen, dyrets køn og skønnet slagtevægt samt plombenummer, jævnfør § 9, stk. 1.
Stk. 5. Oplysningerne anføres på licensen, der efter jagten afleveres til kommunen sammen med dyrets underkæbe med et påsat nummer, hvorpå det tilhørende plombenummer skal noteres til senere identifikation af dyret. Oplysningerne og kæben afleveres hurtigst muligt efter jagten, og senest 3 uger efter jagtperioden er sluttet.
Stk. 6. Oplysningerne og underkæberne videresendes efterfølgende samlet af kommunen til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk til brug for vildtbiologiske undersøgelser.

 

Jagtmetoder

§ 7. Eneste lovlige våben ved rensdyrjagt er rifler, og mindste lovlige kaliber er .222 Rem. Salonrifler, haglgeværer samt halv- og helautomatiske våben er ikke tilladt til rensdyrjagt.
Stk. 2. Løst gående hunde tillades ikke i jagtområderne i jagtperioden.
Stk. 3. Fly, helikoptere samt enhver form for motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på rensdyr eller som transportmiddel i forbindelse med jagt på rensdyr.

 

Anvendelse af nedlagte dyr m.v.

§ 8. Al kød fra nedlagte rensdyr skal anvendes på stedet eller medtages derfra.
Stk. 2. Indsamling af rensdyrgevirer er kun tilladt i jagtperioden.

 

Kontrol

§ 9. Personer, som i medfør af § 4, stk l og stk. 2 samt § 6, stk. l har opnået tilladelse til rensdyrjagt, vil sammen med licensen få udleveret to ens nummererede éngangsplomber per dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Hurtigst muligt efter nedlæggelse af et dyr og senest, når dyret bringes ombord i fartøjet, der bruges til transport af fangsten, skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk. 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret indtil det videresælges eller anvendes.
Stk. 4. Udleverede, men ikke anvendte éngangsplomber, skal hurtigst muligt og senest umiddelbart efter jagttidens ophør afleveres til kommunen.

§ 10. Enhver rensdyrjæger skal på forlangende fra politiet, jagtbetjente eller andre dertil bemyndigede personer kunne fremvise gyldig dokumentation for sin jagtret.
Stk. 2. Antræffes anskudte rensdyr skal underretning herom hurtigst muligt meddeles til en af de i stk. l angivne kontrolinstanser, som af Landsstyret kan bemyndiges til at nedlægge de pågældende rensdyr. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Dispensation

§ 11. Landsstyret kan til videnskabelige formål dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser.
Stk 2. Landsstyret kan ligeledes meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser, hvis rensdyr er til fare for mennesker fly- og anden offentlig trafik, og give tilladelse til politiet, jagtbetjente eller bemyndige andre personer til at nedlægge de pågældende rensdyr. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Foranstaltninger

§ 12. For overtrædelse af bestemmelserne i § 2, § 3, stk. 2 samt §§ 5-10 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Kød, skind og andre dele af rensdyr, der er nedlagt i strid med § 2, § 3, stk. 2 samt §§ 5 - 10 kan konfiskeres til fordel for Grønlands Hjemmestyre.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft 18. juli 1995.
Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:
1) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. juli 1993 om fredning af rensdyr i Vestgrønland.
2) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. juli 1990 om fredning af rensdyr i Grønland.
Stk. 3. Bestemmelser om oprettelse af rensdyrreservater i medfør af § 4 i den i stk. 2, nr. 2 anførte bekendtgørelse bortfalder.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. juli 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Petrus Biilman