Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 15. juni 1995 om skatternes afregning mellem kommuner og landskasse.

I henhold til § 85 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest ændret ved landstingslov nr. 2 af 12. juni 1995, fastsættes følgende:

 

Kommuneskat og særlig landsskat

§ 1. Senest med udgangen af måneden efter redegørelsernes indsendelse foretager arbejdsgiverkommunen henholdsvis Skattedirektoratet foreløbig afregning til andre skattekommuner af A-skat, som tilkommer disse ifølge redegørelsernes udvisende.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan dog efter forhandling med de grønlandske kommuners landsforening fastsætte længere frister for foreløbig afregning af A-skat.

§ 2. Den endelige afregning af A-skat, som tilkommer en skattekommune ifølge lønsedler oversendt fra en anden kommune eller fra Skattedirektoratet som arbejdsgiverkommune, skal ske inden 1. april efter indkomstårets udløb. For lønsedler, der indkommer til arbejdsgiverkommunen henholdsvis Skattedirektoratet efter l. marts, skal endelig afregning ske senest med udgangen af måneden efter lønsedlernes modtagelse.

 

Landsskat og fælleskommunal skat

§ 3. Senest med udgangen af måneden for A- og B-skatternes indbetaling foretager skattekommunen foreløbig afregning af landsskat og fælleskommunal skat til landskassen.
Stk. 2. Indbetales skat vedrørende forudgående indkomstår den l. april eller senere foretages afregning efter § 4.

§ 4. Den endelige afregning af landsskat og fælleskomunal skat foretages senest med udgangen af året efter indkomståret.

§ 5. Landsskattens og den fælleskommunale skats andel af de til skattekommunen indbetalte skatter beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det pågældende indkomstår udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat.

 

Selskabsskat

§ 6. Senest ved udgangen af året efter indkomståret foretager skattekommunen afregning til landskassen af den del af selskabsskatten, som tilfalder landskassen. Den fælleskommunale andel af selskabsskatten afregnes på samme måde til landskassen.
Stk. 2. De andele af selskabsskatten, som afregnes til landskassen efter stk. l, beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det pågældende indkomstår udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og vægtede kommuneskat, jf. § 82, stk. 7 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat med senere ændringer.
Stk. 3. Skal hele den indbetalte selskabsskat afregnes til landskassen, foretages afregning dog senest med udgangen af måneden efter selskabsskattens indbetaling.

 

Udbytteskat

§ 7. Ved udgangen af januar måned foretager skattekommunen afregning af de foregående 12 måneders indbetalte udbytteskatter af den del af udbytteskatten, som tilfalder landskassen. Den fælleskommunale andel af udbytteskatten afregnes på samme måde til landskassen.
Stk. 2. De andele af udbytteskatten, som afregnes til landskassen efter stk. l, beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det foregående års udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat.
Stk. 3. Skal hele den indbetalte udbytteskat afregnes til landskassen, foretages afregning dog senest med udgangen af måneden efter udbytteskattens indbetaling.

 

Fordeling af tab på A-skatter

§ 8. Arbejdsgiverkommunen bærer tab opstået ved en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skat. Anses Skattedirektoratet for arbejdsgiverkommune, bærer landskassen tabet.
Stk. 2. Udgør tabet ved en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skat kr. 50.000 eller mere, og har arbejdsgiverkommunen forudgående forgæves søgt at begrænse tabet i overensstemmelse med de af Skattedirektoratet fastsatte forskrifter, bærer landskassen dog tillige den andel af tabet, der vedrører landsskat.
Stk. 3. Fordeling af tab efter stk. 2 kan kun ske, såfremt kommunen har afskrevet fordringen som følge af reglerne om forældelse, præklusion, tvangsakkord, selskabers konkurs, dødsboer behandlet efter reglerne om gældsfragåelse o.lign. Tilsvarende gælder for tab, der afskrives som følge af forventet uerholdelighed, såfremt Skattedirektoratet efterfølgende godkender tabet.
Stk. 4. Skattedirektoratet fastsætter forskrifter om indberetning af afskrivningsgrundlaget for tab efter stk. 3, herunder om godkendelse af tab afskrevet som følge af forventet uerholdelighed.

§ 9. Fordeling af tab efter § 8, stk. 2 beregnes på grundlag af forholdet mellem den udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat for det indkomstår skatten vedrører.
Stk. 2. Den endelige afregning af landskassens andel af tabet foretages senest med udgangen af det indkomstår, hvori tabet endeligt er konstateret.

 

Fordeling af tab på restskatter og selskabsskatter

§ 10. Skattekommunen bærer tab opstået ved en skattepligtigs manglende indbetaling af restskat og selskabsskat. Anses Skattedirektoratet for skattekommune, bærer landskassen tabet.
Stk. 2. Landskassen bærer dog tillige den andel af tabet, der vedrører landsskat, såfremt kommunen har afskrevet fordringen som følge af reglerne om forældelse, præklusion, tvangsakkord, selskabers konkurs, dødsboer behandlet efter reglerne om gældsfragåelse o.lign. eller som følge af forventet uerholdelighed.
Stk. 3. Ved tab på restskatter bærer landskassen endvidere den andel af tabet, der vedrører landsskat, såfremt fordringen afskrives efter Skatterådets afgørelse om hel eller delvis eftergivelse, jf. § 115, stk. 7 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat med senere ændringer.

§ 11. Fordeling af tab på restskat efter § 10, stk. 2 og 3 beregnes på grundlag af forholdet mellem den udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat for det indkomstår skatten vedrører.
Stk. 2. Fordeling af tab på selskabsskat efter § 10, stk.. 2 beregnes på grundlag af forholdet mellem den udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og vægtede kommuneskat, jf. § 82, stk. 7 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat med senere ændringer, for det indkomstår skatten vedrører.
Stk. 3. Den endelige afregning af landskassens andel af tabet foretages senest med udgangen af det indkomstår, hvori tabet endeligt er konstateret.

 

Fordeling af tab på udbytte skatter

§ 12. Skattekommunen bærer tab opstået ved en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af udbytteskat. Anses Skattedirektoratet for skattekommune, bærer landskassen tabet.

 

Andre bestemmelser

§ 13. Skattedirektoratet kan fastsætte yderligere forskrifter for afregning af skatterne.

§ 14. Denne bekendtgørelsen træder i kraft l. juli 1995.
Stk. 2. § 8, stk. 2 har dog alene virkning for tab på A-skatter, såfremt den pågældende skatterestance er opstået 1. januar 1994 eller senere. Fordeling af tab efter § 8, stk. 2 kan endvidere ikke finde sted, såfremt tabet på grund af reglerne om forældelse, præklusion, tvangsakkord, dødsboer behandlet efter reglerne om gældsfragåelse o.lign. er eller burde være afskrevet 30. juni 1995 eller tidligere.
Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 11 af 26. juni 1979 om skatternes afregning mellem kommuner og landskasse.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. juni 1995
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann