Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.14 af 29. maj 1995 om folkeskolens fritidsvirksomhed.

I medfør af § 4, stk. 4, i Landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen, fastsættes:

 

Kapitel l
Formål og begreb

§ l. Med det formål at etablere undervisning i fritiden for børn og unge i alderen 6-19 år, og med det formål at supplere de muligheder for fritidsaktiviteter, der kan iværksættes i henhold til landstingsforordning om fritidsvirksomhed, skal folkeskolen i hver enkelt by og bygd tilbyde:
1) Alle skolesøgende børn og unge fritidsundervisning, jf. kapitel 2.
2) Alle skolesøgende og ikke skolesøgende unge mellem 14-19 år ungdomsskole, jf. kapitel 3.
3) Alle ikke skolesøgende unge mellem 14-19 år specialundervisning, jf. kapitel 4.
4) Alle ikke skolesøgende unge mellem 15-19 år prøveforberedende undervisning, jf. kapitel 5.
5) Endvidere kan der efter kultur- og undervisningsudvalgets bestemmelse fremsættes tilbud om andre fritidsforanstaltninger i form af lektiehjælp, fritidstilsyn og klublignende aktiviteter, jf. kapitel 6.

 

Kapitel 2
Fritidsundervisning

§ 2. Fritidsundervisning kan omfatte områder som supplerer eller viderefører folkeskolens egentlige undervisning samt praktiske og kreative emner.
Stk. 2. Fritidsundervisning skal uafhængigt af elevernes sædvanlige skole-, klasse,- og aldersdeling tilbydes alle på stedet værende skolesøgende børn og unge.
Stk. 3. Fritidsundervisningen koordineres med kapitel 3 i denne bekendtgørelse og øvrige tilbud efter landstingsfordning om fritidsvirksomhed.

§ 3. Fritidsundervisningen skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:
1) Lærerne, der forestår undervisningen, skal have de nødvendige forudsætninger.
2) Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
3) Undervisningen skal gennemføres i dagtimerne.
4) Undervisningen skal være vederlagsfri. De fornødne læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed. De materialer eleverne forarbejder skal være elevernes ejendom.
5) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler eller udendørs anlæg med fornødent udstyr.

§ 4. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere til undervisning, skal holdet oprettes.
Stk. 2. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.
Stk. 3. De kommunale myndigheder kan dispensere fra minimum antal deltagere og fastsættelse af regler for oprettelse af parallelhold.

 

Kapitel 3
Ungdomsskolen

§ 5. Ungdomsskolen skal fæstne og uddybe elevernes kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfunds- og erhvervslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold.
Stk. 2. Ungdomsskolen skal tilbydes alle på stedet værende unge mellem 14 og 19 år.
Stk. 3. Ungdomsskolen kan etableres i hele skoleåret som et alternativ til folkeskolens almindelige undervisning. Dog skal den i medfør af kapitel 5 etablerede undervisning søges koordineret.
Stk. 4. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan fastsætte nærmere regler om indholdet i foranstaltninger i medfør af stk. 3.

§ 6. Ungdomsskolen kan omfatte undervisning inden for alle emner, hvori unge måtte ønske undervisning i deres fritid, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5. Undervisningen, der kan sammensættes af flere fag, skal strække sig over mindst 72 timer. I hvert fag skal undervisningen normalt omfatte mindst 24 timer, dog mindst 12 timer for meget begrænsede emner.
Stk. 2. I tilknytning til ungdomsskolen kan der for eleverne tilrettelægges særlig fritidsvirksomhed i form af lejrskoleophold, sportskonkurrencer, skuespil, filmarrangementer, udstillinger, underholdning og afslutningsarrangementer.
Stk. 3. I tilknytning til ungdomsskolen kan tillige etableres erhvervsintroducerende kurser samt erhvervsmæssige grunduddannelser, der kan give en grundlæggende uddannelse med sigte på specielle erhvervsområder. Den erhvervsmæssige grunduddannelse omfatter ikke erhvervsuddannelser, der henhører under anden lovgivning.

§ 7. Ungdomsskolen kan tilrettelægges med undervisning om dagen eller om aftenen eller med kombineret dag- og aftenundervisning.
Stk. 2. Såfremt undervisningen eller en del af denne gives i sammenhængende tidsrum, kan den indrettes under kostskolelignende former. Der kan lokalt i kommunen arrangeres samfunds- og erhvervsorienterende kurser for unge og ikke skolesøgende fra kommunens byer og bygder.

§ 8. Ungdomsskolen skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:
1) Lærerne, der forestår undervisningen, skal have de nødvendige forudsætninger, og medarbejderne ved den særlige fritidsvirksomhed skal have de fornødne kvalifikationer.
2) Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
3) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler eller udendørs anlæg med fornødent udstyr.
4) Undervisningen skal være vederlagsfri. De fornødne læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed. De materialer eleverne forarbejder skal være elevernes ejendom. Befordring, ophold og forplejning i forbindelse med undervisning under kostskolelignende former skal være vederlagsfri.
Stk. 2. For elever, der har gennemført undervisning, udfærdiges et bevis for deltagelse.

§ 9. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere til undervisning, skal holdet oprettes.
Stk. 2. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.
Stk. 3. De kommunale myndigheder kan dispensere fra minimum antal deltagere og fastsættelse af regler for oprettelse af parallelhold.

 

Kapitel 4
Specialundervisning

§ 10. Specialundervisning tilbydes alle ikke skolesøgende unge mellem 14-19 år med handicap.
Stk. 2. Såfremt der er tilmeldt mindst 2 deltagere, der godkendes til specialundervisning, skal holdet oprettes.
Stk. 3. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkendes eneundervisning.
Stk. 4. Undervisning skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 5. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan fastsætte nærmere regler om specialundervisning, j f. stk. 1.

 

Kapitel 5
Prøveforberedende undervisning

§ 11. Prøveforberedende undervisning med sigte mod de afsluttende prøver i folkeskolen etableres for ikke skolesøgende unge mellem 15-19 år.
Stk. 2. Tilbud om prøveforberedende undervisning skal koordineres med fritidsundervisning for voksne i henhold til landstingsforordning om fritidsvirksomhed, § 10, og med folkeskolens almindelige undervisning i prøveforberedende fag.
Stk. 3. Der kan efter de kommunale myndigheders bestemmelse afsættes et antal timer til vejledning af selvstuderende.

§ 12. Der kan tilrettelægges prøveforberedende undervisning,som kan afsluttes med enten afgangsprøve eller udvidet afgangsprøve i fagene: grønlandsk, dansk, regning/matematik, engelsk og fysik/kemi.
Stk. 2. Formålet med og indholdet af undervisningen er angivet i læseplanerne for folkeskolen.

§ 13. Undervisningen med sigte mod afgangsprøve kan tilrettelægges som 1-årigt kursus eller som 2-årigt kursus. Som 1-årigt kursus sker tilrettelæggelsen af undervisningen på et niveau svarende til undervisningen på 11. klassetrin, almen linie. Som 2-årigt kursus sker tilrettelæggelsen af undervisningen på et niveau svarende til undervisningen på 10. - 11. klassetrin, almen linie. Det samlede timetal fastsættes inden for følgende rammer:

l- årigt
2- årigt
grønglandsk 200-240 400-480
dansk 200-240 400-480
regning/matematik 200-240 400-480
engelsk 140-180 280-360
fysik/kemi 100-120 200-240

§ 14. Undervisningen med sigte mod udvidet afgangsprøve kan tilrettelægges som 1-årigt kursus eller som 2-årigt kursus. Som 1-årigt kursus sker tilrettelæggelsen af undervisningen på et niveau svarende til undervisningen på 11. klassetrin, udvidet linie. Som 2-årigt kursus sker tilrettelæggelsen af undervisningen på et niveau svarende til undervisningen på 10. - 11. klassetrin, udvidet linie. Det samlede timetal fastsættes inden for følgende rammer:

l- årigt
2- årigt
grønglandsk 200-240 400-480
dansk 200-240 400-480
regning/matematik 200-240 400-480
engelsk 140-180 280-360
fysik/kemi 100-120 200-240

§ 15. For at kunne deltage i et 1-årigt tilrettelagt kursus efter §§ 13 og 14, skal eleven have afsluttet 10. klassetrin i det pågældende fag og tilhørende niveau eller på anden måde have erhvervet sig de nødvendige forkundskaber.
Stk. 2. For at kunne deltage i et 2-årigt tilrettelagt kursus efter §§ 13 og 14, skal eleven have afsluttet 9. klassetrin i det pågældende fag eller på anden måde have erhvervet sig de nødvendige forkundskaber.

§ 16. Indstilling til prøve og prøveafholdelse foregår efter de for folkeskolen gældende bestemmelser.

§ 17. Prøveforberedende undervisning skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:
1) Lærerne, der forestår undervisningen, skal have de nødvendige forudsætninger.
2) Undervisningen skal være vederlagsfri. De fornødne læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed.
3) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler.

§ 18. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere til den pågældende undervisning, skal holdet oprettes.
Stk. 2. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger er faldet til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.
Stk. 3. Såfremt ønskede kurser ikke kan oprettes på grund af for ringe elevtilgang, kan ansøgere henvises til fritidsundervisning, jf. landstingsforordning om fritidsvirksomhed.
Stk. 4. Afgørelse af om et hold skal henregnes under folkeskolens fritidsundervisnings prøveforberedende undervisning eller fritidsundervisningens enkeltfagsundervisning sker efter flertallet af deltagernes alder på opstarttidspunktet.

 

Kapitel 6
Andre fritidsforanstaltninger

§ 19. Hvor der ikke eller ikke i tilstrækkelig grad er tilbud om andre fritidsforanstaltninger gennem landstingsforordning om fritidsvirksomhed kan folkeskolen tilbyde:
1) Læsestue til imødekommelse af behov for lektiehjælp. Deltagelse skal stå åben for alle skolesøgende elever, men der kan dog fastsættes begrænsninger i deltagertal i forhold til lokalekapaciteten.
2) Fritidstilsyn til imødekommelse af behov for anbringelse af specielt mindre skolesøgende børn uden for skoletiden, og da kun såfremt der ikke er mulighed for anbringelse i fritidsklub jf. landstingsforordning om fritidsvirksomhed eller anden offentlig fritidsanbringelse.
3) Der kan oprettes klublignende aktiviteter, men uden formel etablering af klub med bestyrelse og ledelse.

§ 20. Andre fritidsforanstaltninger skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:
1) Der skal være kvalificeret tilsyn med deltagerne til aktiviteterne, jf. § 19.
2) Foranstaltningerne skal gennemføres i egnede lokaler eller udendørs anlæg med fornødent udstyr.
3) De fornødne materialer skal stilles vederlagsfrit til rådighed. De materialer eleverne forarbejder skal være elevernes ejendom.

 

Kapitel 7
Plan for fritidsvirksomhed

§ 21. Lederen af folkeskolens fritidsvirksomhed udarbejder hvert år i samarbejde med de på stedet værende folkeskoler en plan for folkeskolens fritidsvirksomhed for det kommende skoleår. Planen sendes til høring i fritidsnævnet forinden den sendes til kultur-og undervisningsudvalget til godkendelse.

 

Kapitel 8
Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1995.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kultur- og undervisnings-direktionens cirkulære nr. 14/80 af 7. maj 1980, idet de hold, der pr. 1. august 1994 er startet på 2- årigt kursus i prøveforberedende undervisning, afslutter pr. 31. juli 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. maj 1995
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen