Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. maj 1995 om erhvervsuddannelseskurser finansieret af arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag (AEB).

I medfør af § 8 i Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål og generelle bestemmelser

§ 1. Kursusstøtten har til formål, at give faglærte og ufaglærte arbejdere mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelseskurser, der vedligeholder, udbygger og forbedrer erhvervskvalifikationerne i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov, herunder til nødvendig omskoling af arbejdsledige samt at afhjælpe omstillings-og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Kurser, der afholdes med støtte efter denne bekendtgørelse, skal udbydes offentligt, så det kan tilstræbes, at der på hvert kursus bliver deltagere fra flere virksomheder.

§ 2. Kurser, der afholdes med tilskud efter denne bekendtgørelse, varetages af erhvervsuddannelsens skoler, således at skolerne afvikler kurser inden for deres respektive fagområder. Hvis erhvervsskolerne ikke dækker et særligt fagområde, kan kurser holdes i andet regi.
Stk. 2. Kurser, der afholdes med tilskud efter denne bekendtgørelse, skal i videst muligt omfang placeres geografisk, så de samlede rejse- og opholdsudgifter, jf. § 10, minimeres mest muligt. Dette skal dog ske under hensyntagen til, at kurset kan afholdes pædagogisk og fagligt forsvarligt, herunder hensynet til, hvor nødvendigt UV- og teknisk udstyr er placeret.

§ 3. Der kan ikke ydes tilskud, når der kan opnås anden økonomisk støtte, der dækker de samme udgifter som AEB-tilskuddet.
Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til omfattende kursusaktivitet, der udelukkende er nødvendiggjort af nye krav, som indføres i anden lovgivning.

§ 4. Kurser, der afholdes med tilskud efter denne bekendtgørelse, skal tilrettelægges, så eventuel ledig undervisningskapacitet i det eksisterende uddannelsessystem udnyttes bedst muligt. Dog må kursusaktiviteten ikke medføre en forringelse af eller væsentlige ændringer i eksisterende uddannelser.

 

Kapitel 2.
Betingelser for tildeling af tilskud

§ 5. Der ydes tilskud til kurser, der afholdes i Grønland, og som er godkendt af Direktoratet for Kultur Uddannelse og Kirke.
Stk. 2. Tilskud ydes inden for det til enhver tid værende akkumulerede AEB-beløb.

§ 6. Tilskud ydes, når kurset afholdes som dagskole og har mindst 6 deltagere.
Stk. 2. Tilskud ydes til landsdækkende og regionale kurser af l til 5 ugers varighed. Der ydes dog tilskud til lokale kurser ned til 3 dages varighed. Ved lokale kurser forstås kurser, hvor ingen kursister har fået tilskud til rejseudgifter, jf. § 10, stk. l, nr. 2.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan i ganske særlige tilfælde fravige bestemmelserne i stk. l og 2.

§ 7. Tilskud ydes til instruktører og kursister. Kursister kan dog kun få tilskud, når pågældende er
1) arbejdsgiver eller ansat ved en arbejdsgiver, der er bidragspligtig i henhold til § l i landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag eller
2) arbejdsledige, når den kommunale arbejdsmarkedsforvaltning kan dokumentere, at den arbejdslediges jobmuligheder vil være væsentligt forbedrede efter kursets gennemførelse.
Stk. 2. Der kan dog ikke ydes tilskud til kursister, jf. stk. l, nr. l, når pågældendes arbejdsgiver ikke har betalt forfaldne AEB-bidrag.

§ 8. Kursister skal være fyldt 18 år, have bopæl i Grønland og opfylde fastsatte faglige forudsætninger for kurset.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan i ganske særlige tilfælde fravige alderskravet i stk. 1.

§ 9. Kursistens ret til tilskud bortfalder for den resterende del af kurset, hvis pågældende afbryder kurset. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dog i særlige tilfælde fravige dette, hvis afbrydelsen sker efter skriftlig aftale med kursuslederen.
Stk. 2. Kursister, der udebliver fra mere end sammenlagt en times undervisning, kan ikke få tilskud til tabt arbejdsfortjeneste for den udeblevne tid.

 

Kapitel 3.
Tilskuddets omfang og udbetaling

§ 10. Tilskuddet til kursister ydes til fuld dækning af
1) tabt arbejdsfortjeneste,
2) rejseudgifter til og fra kursusstedet, herunder nødvendige opholdsudgifter under rejsen og
3) opholds- og forplejningsudgifter under kursusopholdet.
Stk. 2. Tabt arbejdsfortjeneste til kursister j f. stk. l, nr. l, ydes med et beløb svarende til grundløn for faglærte henholdsvis ikke-faglærte ifølge overenskomst mellem SIK og Grønlands Landsstyre. Til kursister under 18 år, der har fået dispensation jf. § 8, stk. 2, ydes der dog tilskud med et beløb svarende til grundløn for ikke-faglærte under 18 år ifølge overenskomst mellem SIK og Grønlands Landsstyre.
Stk. 3. Stk. l, nr. l, gælder dog ikke for kursister, der er ansat ved offentlige arbejdsgivere, herunder selskaber og lignede, som er mindre end 50% privat ejede.

§ 11. Tilskuddet til instruktører ydes til fuld dækning af
1) rejseudgifter til og fra kursusstedet, herunder nødvendige opholdsudgifter under rejsen og
2) opholds- og forplejningsudgifter under kursusopholdet.
Stk. 2. Rejse-, opholds- og forplejningsudgifter til instruktører, j f. stk. l, ydes med et beløb svarende til de til enhver tid gældende dagpengesatser inden for erhvervsuddannelsen.

§ 12. Der ydes ikke feriegodtgørelse af udbetalte tilskud.

§ 13. Tilskuddet ydes fra og med planlagt afrejsedato fra bopælen til og med dagen for hjemkomsten. Tilskuddet ydes for højest 6 dage pr. uge.
Stk. 2. Rejse til og fra kursusstedet skal ske i umiddelbar tilslutning til kurset. Ønsker en deltager at rejse på et andet tidspunkt, ydes tilskuddet kun i selve kursusperioden.
Stk. 3. Rejser skal tilrettelægges, så det samlede tilskud til den enkelte bliver mindst muligt.

§ 14. Tilskud udbetales ugevis bagud.

§ 15. Tilskud tilkommer den, der afholder udgifterne.
Stk. 2. Tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 10, stk. l, nr. l, kan udbetales til kursistens arbejdsgiver, når pågældende udbetaler løn til kursisten under kurset.

 

Kapitel 4.
Klage og ikrafttrædelse m.v.

§ 16. Afgørelse truffet efter denne bekendtgørelse kan inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen skriftligt klages til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

§ 17. Bekendtgørelsen skal tages op til revision i juni 1996.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1995.
Stk. 2. Samtidig ophæves kapitel 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 24. oktober 1990 om tilskud til erhvervsuddannelseskurser.
Grønlands Hjemmestyre, 26. maj 1995
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen