Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. maj 1995 om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, modersmålsundervisning samt modtageklasser.

I medfør af § 19, stk. 2, samt § 12, jf. § l, stk. 3, og §§ 6-8 i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen, som ændret ved Landstingsforordning nr. l af 1. marts 1994, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Supplerende undervisning

§ 1. Supplerende undervisning gives til elever, der midlertidigt har vanskeligt ved at følge den almindelige undervisning i et eller flere fag, fordi de:
1) Har været uden undervisning eller har modtaget utilstrækkelig undervisning på grund af sygdom.
2) Er tilflyttet fra en skole, hvor undervisningen i faget med hensyn til indhold, metoder eller omfang adskiller sig væsentligt fra undervisningen på den nye skole.
3) Er flyttet til Grønland og ikke har forkundskaber i det grønlandske sprog.
Stk. 2. Der kan kun i særlige tilfælde gives supplerende undervisning til elever, der har været uden undervisning i mindre end tre uger.
Stk. 3. Kommunerne kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1.

§ 2. Ved flytning af en elev til en anden skole påhviler det den modtagende skole at tage stilling til, om eleven har behov for supplerende undervisning og i bekræftende fald at indhente oplysninger fra den afgivende skole.

§ 3. Undervisningen gives fortrinsvis i fagene grønlandsk, dansk, regning/matematik, engelsk og fysik/kemi.

§ 4. Undervisningen forestås så vidt muligt af elevens lærer i faget, og tilrettelægges som ene- eller holdundervisning fortrinsvis uden for elevens normale undervisningstid.

§ 5. I tilslutning til eller i stedet for supplerende undervisning kan der ydes eleven særlig støtte eller vejledning i den almindelige undervisning i faget.

§ 6. Elever tilflyttet fra en skole, hvor folkeskolens fagkreds ikke har været tilbudt i fuldt omfang, skal sikres en undervisning, der står mål med den undervisning, klassens øvrige elever har modtaget i de enkelte fag.
Stk. 2. Denne undervisning kan tilrettelægges som intensive kurser i kortere perioder.

 

Kapitel 2.
Særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk

§ 7. Elever fra 1. til 11. klassetrin, der ikke har grønlandsk som modersmål, og som ikke behersker grønlandsk i en sådan grad, at de kan følge den normale grønlandsksprogede undervisning, skal gives særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk.
Stk. 2. Der skal løbende foretages en vurdering af hver enkelt elev med henblik på at fastslå, om eleven har tilegnet sig sådanne færdigheder i det grønlandske sprog, at eleven ikke længere har behov for særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk.

§ 8. Formålet med den særligt tilrettelagte undervisning i grønlandsk er at sikre, at eleverne tilegner sig sådanne færdigheder i at benytte det grønlandske sprog, at de kan følge klassens almindelige undervisning og deltage i skolens øvrige virksomhed.

§ 9. I 1. klasse tilrettelægges undervisningen i 3-5 timer pr. uge inden for elevernes normale undervisningstid. Undervisningen gives som støtte i klassen og tilrettelægges som sprogudviklende aktiviteter. Er der ifølge normalundervisningsplanen etableret 2-lærerordning, tilføres der dog ikke klassen ekstra lærertimer.
Stk. 2. På 2. - 11. klassetrin tilrettelægges undervisningen i 3-5 timer pr. uge i forbindelse med den almindelige grønlandskundervisning. Undervisningen gives som deletimer og/eller i form af to-lærerordning.

§ 10. For elever, der er flyttet til Grønland og ikke har forkundskaber i det grønlandske sprog, anvendes desuden bestemmelserne i kapitel l om supplerende undervisning.

 

Kapitel 3.
Særligt tilrettelagt undervisning i dansk

§ 11. Elever fra 1. til 9. klassetrin, der har dansk som modersmål, herunder elever der behersker både grønlandsk og dansk på modersmålsniveau, gives særligt tilrettelagt undervisning i dansk.

§ 12. Formålet med særligt tilrettelagt undervisning i dansk er at sikre, at eleverne løbende udvikler deres færdigheder i dansk på modersmålsniveau.

§ 13. II. klasse tilrettelægges undervisningen i 3-5 timer pr. uge inden for elevens normale undervisningstid. Undervisningen gives som støtte i klassen og tilrettelægges som sprogudviklende aktiviteter. Er der ifølge normalundervisningsplanen etableret 2-lærerordning, tilføres der dog ikke klassen ekstra lærertimer.
Stk. 2. På 2. - 9. klassetrin gives den særligt tilrettelagte undervisning i dansk i samtlige timer, der er tillagt faget dansk i henhold til normalundervisningsplanen. Undervisningen gives som deletimer og/eller i form af to-lærerordning.

§ 14. I kommuner, hvor faget dansk ikke tilbydes på 2. og 3. klassetrin tilrettelægges undervisningen i 3 timer pr. uge uden for den almindelige undervisningstid.

 

Kapitel 4.
Modtageklasser

§ 15. På skolesteder, hvor der er et forholdsmæssigt stort antal dansksprogede elever uden eller med ringe forkundskaber i grønlandsk, kan der oprettes modtageklasser for disse elever.

§ 16. Formålet med undervisningen i modtageklasser er, at eleverne
1) tilegner sig sådanne færdigheder i grønlandsk, at de kan overflyttes til en normalklasse,
2) løbende udvikler deres færdigheder i dansk på modersmålsniveau, og
3) i de øvrige fag og emner erhverver viden og udvikler færdigheder, der er i overensstemmelse med folkeskolens formål samt formålet med og læseplanerne for de enkelte fag og emner.

§ 17. Undervisningssproget i modtageklasser er dansk. Dette gælder dog ikke:
1) Undervisningen i faget grønlandsk.
2) I det omfang det med henblik på elevernes udvikling af færdigheder i grønlandsk skønnes pædagogisk hensigtsmæssigt at undervisningssproget tillige er grønlandsk.
Stk. 2. Undervisningen af elever i modtageklasser bør, når det skønnes pædagogisk forsvarligt, gives sammen med grønlandsksprogede elever således, at overførsel af de enkelte elever fra modtageklassen til normalklassen forberedes bedst muligt gennem udbygning af det sociale fællesskab mellem de to elevgrupper.

§ 18. Modtageklasser kan være årgangsdelte eller ikke-årgangsdelte.
Stk. 2. Til oprettelse af en årgangsdelt modtageklasse skal der mindst være 12 elever i klassen ved skoleårets begyndelse.
Stk. 3. Til oprettelse af en ikke- årgangsdelt modtageklasse skal der være mindst 10 elever i klassen ved skoleårets begyndelse med en aldersspredning på højst 3 år.

§ 19. I 1. klasse er undervisningssproget dansk, dog tilrettelægges 5 timer ugentligt som sprogudviklende aktiviteter i grønlandsk.
Stk. 2. I sprogfagene grønlandsk og dansk i 2. - 11. klassetrin fordeles timetallene således:

Grønlandsk Dansk
1) 2.- 3. klasse 6 6
2) 4.- 5. klasse 6 5
3) 6.- 11. klasse 5 5

Stk. 3. På 2. - 11. klassetrin fastsættes timetallene i de øvrige fag efter kommunalbestyrelsens bestemmelse, dog således at det højeste timetal for de enkelte klassetrin jf. normalundervisningsplanerne for årgangsdelte og ikke-årgangsdelte skoler fastholdes.

§ 20. Ved skoleårets slutning skal der foretages en vurdering af hver enkelt elev for at afgøre, hvorvidt eleven kan overflyttes til en normalklasse i det følgende skoleår. I særlige tilfælde kan overflytning af en elev dog ske i løbet af et skoleår.

 

Kapitel 5.
Modersmålsundervisning

§ 21. For elever, der hverken har grønlandsk eller dansk som modersmål, kan der efter omstændighederne tilrettelægges modersmålsundervisning.

 

Kapitel 6.
Andre bestemmelser

§ 22. Beslutning om iværksættelse af supplerende undervisning eller anden særlig støtte og omfanget heraf jf. kapitel l, træffes af skolens leder på grundlag af en indstilling fra elevens lærere i de enkelte fag og efter samråd med eleven og forældrene.

§ 23. Skolens leder træffer på grundlag af en indstilling fra elevens lærere og efter samråd med elever og forældre beslutning om:
1) Afgrænsning af elevgruppen, der skal modtage særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk jf. § 7.
2) Afgrænsning af elevgruppen, der skal modtage særligt tilrettelagt undervisning i dansk jf. § 11.

§ 24. Skolens leder træffer på grundlag af en indstilling fra elevens lærere og efter samråd med elever og forældre beslutning om iværksættelse af modersmålsundervisning jf. § 21.

§ 25. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse af modtageklasser jf. § 15.
Stk. 2. Beslutning om henvisning til modtageklasse træffes af skolelederen efter indstilling fra elevens lærere og efter samråd med eleven og dennes forældre.
Stk. 3. Beslutning om overflytning fra modtageklasse til en normalklasse træffes af skolelederen efter indstilling fra elevens lærere og efter samråd med eleven og dennes forældre.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1995 med virkningen fra skoleåret 1995/96.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. maj 1994 om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk samt modersmålsundervisning.
2) § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1994 om normalundervisningsplaner for årgangsdelte og ikke-årgangsdelte skoler m.v.
Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitler 2-4 har virkning for elever, for hvem undervisningspligten er indtrådt den 1. august 1994 eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. maj 1995
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen