Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. april 1995 om fangst af store hvaler.

I medfør af §§ 4, 6, 7 og 9 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt som ændret ved landstingslov nr. 4 af 16. maj 1990 og ændret ved landstingslov nr. 7 af 30. oktober 1991 samt § 2, stk. l, § 18 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes:

 

§ 1. Ved "store hvaler" forstås i denne bekendtgørelse sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, der er større end sildepiskere.

§ 2. Det er forbudt på Grønlands fiskeriterritorium at beskyde eller fange store hvaler.
Stk. 2. Finhvaler og sildepiskere er undtaget fra forbudet i stk. l efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Efter forudgående tilladelse fra Landsstyret kan der ske aflivning af hårdt sårede døende hvaler samt hvaler i sassat/sassaq. Sildepiskere i sassat/sassaq omfattes dog af § 7, stk. 1.
Stk. 4. Vilkår for anvendelse af hvaler, der er aflivet efter stk. 3, fastsættes af Landsstyret.

 

Finhvaler

§ 3. Landsstyret meddeler hvert år i samråd med KNAPK og KANUKO-KA, hvor mange finhvaler der i kalenderåret højst må fanges i hver kommune i Vestgrønland.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i licensen det pågældende år, blandt andet med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 4. Finhvaler, som er længere end 15,2 meter, må fanges af personer, der har licens hertil. Når finhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.
Stk. 2. Kun personer med licens må fange finhvaler.

 

Udstyr til fangst af finhvaler

§ 5. Licensberettigede fartøjer til fangst af finhvaler er
1) et fartøj på mindst 36 fod eller
2) to fartøjer på mindst 30 fod pr. finhval.
Stk. 2. Til at fange finhvaler må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm eller derover med harpungranater, som er godkendt af Landsstyret.
Stk. 3. De i stk. l nævnte fartøjer skal være udstyret med harpunkanon og line- eller trawlspil. Hver båd skal være udstyret med liner på mindst 20 mm og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker.
Stk. 4. Ved hver finhvalfangst skal der være klargjort en ekstra harpungranat.
Stk. 5. Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af harpungranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 6. Salg af harpungranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 5.

 

Sildepiskere

§ 6. Landsstyret meddeler hvert år, hvor mange sildepiskere der i kalenderåret højst må fanges ved henholdsvis Vestgrønland og Østgrønland.
Stk. 2. Landsstyret meddeler i samråd med KNAPK og KANUKOKA ligeledes hvert år, hvor mange sildepiskere, der i kalenderåret højst må fanges i hver enkelt kommune i Vestgrønland og Østgrønland.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i licensen det pågældende år, herunder med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 7. Sildepiskere (vågehvaler) må kun fanges på Grønlands fiskeriterritorium i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive. Når sildepiskere ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges. Sildepiskere, der optræder i sassat/sassaq, må dog fanges hele året.
Stk. 2. Kun personer med licens må fange sildepiskere.

 

Udstyr til fangst af sildepiskere

§ 8. Fartøjer med harpunkanon, der deltager i fangst af sildepiskere, skal være under 70 fod og være forsynet med line- eller trawlspil.
Stk. 2. Til at fange sildepiskere må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm eller derover med harpungranater, som er godkendt af Landsstyret.
Stk. 3. Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af harpungranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 4. Salg af harpungranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 3.
Stk. 5. En hval, som er anskudt, men ikke dræbt, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i hovedregionen, enten med harpungranat eller med rifler med en kaliber på mindst 7,62 mm (30.06) eller 9 mm med spidskappet kugle (helmantel).

 

Generelt om harpunkanoner

§ 9. Harpunkanoner, der anvendes i finhval- og sildepiskerfangsten skal være i teknisk og funktionel god stand, således at der ikke er risiko for personskader. Ligeledes skal fangstudstyret være så effektivt, at aflivningen af hvalen sker hurtigst muligt.
Stk. 2. Montering af en harpunkanon på et fartøj skal i hvert enkelt tilfælde være godkendt af KIS (fartøjskonsulenttjenesten) eller en anden af Landsstyret godkendt institution.

§ 10. Samtlige harpunkanoner skal synes og godkendes af KIS (fartøjskonsulenttjenesten) eller en anden af Landsstyret godkendt institution hvert andet år gældende fra terminen for den første registrering og syn den 31. marts 1994.
Stk. 2. Effektivisering og sikkerhedsmæssig renovering af harpunkanoner på baggrund af første syn i henhold til stk. l skal ske ved indkaldelse senest den 31. december 1995.
Stk. 3. Harpunkanoner, der ikke er synet og godkendt i henhold til stk. l, kan ikke forvente tilladelse til hvalfangst.

 

Fællesfangst af sildepiskere

§ 11. Landsstyret kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale kuttere med harpunkanon.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for fællesfangsten i licensen det pågældende år, herunder med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.
Stk. 3. Landsstyret fordeler de fastsatte dispensationer til fællesfangst på sildepiskere til kommunerne i samråd med KNAPK og KANUKOKA samtidig med fordelingen af den samlede nationale kvote.
Stk. 4. Ved fordeling af licenserne til fællesfangst inden for en kommune skal bygder og i anden række byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest.
Stk. 5. Landsstyrets tilladelse betinges af, at
1) fangsten organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 joller ved hver fangst. Kuttere uden harpunkanon på op til 30 fod kan deltage i fællesfangst, dog ikke som den ledende båd. Kaptajnen skal være ombord i en hurtiggående båd,
2) fangsten foregår med rifler med en kaliber på mindst 7,62 mm (30.06) eller 9 mm med spidskappet kugle (helmantel),
3) hver jolle er udstyret med håndharpuner monteret med liner på mindst 12 mm og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker. Kuttere, der deltager i fællesfangst, skal endvidere være forsynet med line- eller trawlspil,
4) fangsten foregår under ledelse af kaptajnen, der udpeges af KNAPP og kommunen i forbindelse med fordelingen således, at alle medejere er bekendt med vedkommende,
5) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten/medejere af licensen er varskoet om fangstens påbegyndelse. Medejerne skal inddrages i fordelingen af fangsten, og
6) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren.

 

Udnyttelse af fangsten

§ 12. Enhver der fanger en sildepisker eller finhval har pligt til at udnytte alle spiselige dele fra fangsten. Hvis hele fangsten ikke kan bruges eller sælges af licensejeren, har fangeren pligt til at give de resterende dele til lokalbefolkningen.
Stk. 2. Dumpning af hvalrester skal ske således, at det ikke forstyrrer trafikken, fiskeriet eller fangsten i området samt således, at tilsmudsning/forurening fra dumpningen begrænses mest muligt.

 

Licenser og kontrol

§ 13. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for en af Landsstyret fastsat kvote nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til med et navngivet eller nærmere specificeret fartøj at fange én finhval eller én sildepisker for hvert licensnummer.
Stk. 2. Licenser udstedes efter ansøgning i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug sender til kommunen.
Stk. 3. I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års fangst samt ikke anvendte licenser.

§ 14. Den samlede kommunekvote fordeles på én gang.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan udstede licenser til personer, der
1) har erhvervsjagtbevis, og
2) a) har et fartøj med harpunkanon; ejeren selv eller et besætningsmedlem skal være i besiddelse af et gyldigt bevis for at have deltaget på kursus om brugen af harpungranater eller
b) har dispensation til fællesfangst, jf. § 11.
Stk. 3. Ved fællesfangst udstedes licens til den, som er udpeget til ansvarshavende kaptajn for fangsten. Navnene på de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på bagsiden af licensen.
Stk. 4. Licenser gælder for ét kalenderår, dog jf. § 15, stk. 4.

§ 15. Når kommunalbestyrelsen har udstedt det antal licenser, kvoten tillader, indsender kommunalbestyrelsen oplysninger om licens-indehavernes navne, cpr-numre, licensnumre og GR-numre til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest l måned efter kommunens modtagelse af licensblanketterne fra direktoratet.
Stk. 2. En licens til fangst af en sildepisker ved Vestgrønland er udnyttet, når hvalen er fanget eller anskudt.
Stk. 3. En licens til fangst af en sildepisker i Østgrønland eller en finhval i Vestgrønland er udnyttet, når hvalen er fanget.
Stk. 4. En udstedt licens, som ikke er blevet anvendt inden genfordeling af restkvoter i efteråret, indgår automatisk i genfordelingskvoten, og kan derefter ikke bruges af den tidligere licensejer.
Stk. 5. Landsstyret kan for det pågældende eller for det efterfølgende år nedsætte kommunens kvote såfremt det konstateres, at der i kommunen er fanget finhvaler uden licens, er fanget eller anskudt sildepiskere uden licens, er fanget eller anskudt flere sildepiskere eller er fanget flere finhvaler end tilladt i et kalenderår. Nedsættelsen kan ske på såvel sildepisker- som på finhvalkvoten, uanset for hvilken art, der er overskredet.
Stk. 6. Fangst eller anskydning af fredede hvalarter kan medføre kvotereduktion samme år eller det følgende år for vedkommende kommune, hvor ulovligheden er sket.

 

Omfordeling af licenser

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med KNAPP-afdelingerne bestemme, at en udstedt licens eller udstedte licenser flyttes indenfor kommunen eller bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse herom er udsendt pr. brev eller telefax, i radio, i aviser og blade eller på anden lignende måde. Der skal gives særskilt meddelelse til Landsstyret.
Stk. 2. Når meddelelse er givet, skal licensindehaveren eller licensindehaverne aflevere licensen eller licenserne til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser bortfalde i henhold til stk. l, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til Landsstyret om nedlagte og anskudte hvaler efter reglerne i hjemmestyrebekendtgørelsen om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Stk. 4. Landsstyret kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANU-KOKA gennem radio eller øvrige presse meddele, at udstedte licenser er flyttet til en anden kommune eller bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres jf. stk. 2.

 

Genfordeling af kvoter

§ 17. Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug genfordeler i samarbejde med KNAPK og KANUKOKA den eventuelle resterende kvote på finhvaler og sildepiskere. Der skal tages skridt til en sådan genfordeling senest den 15. oktober. Fangst er forbudt fra dagen før genfordelingsdagen og kan først genoptages, når kommunen i samråd med KNAPP har foretaget og offentliggjort en ny fordeling. Restkvoten genfordeles kun til kommunerne fra Sisimiut til Nanortalik.
Stk. 2. Meddelelse om genfordeling og vilkårene herfor offentliggøres såvidt muligt gennem radio og den øvrige presse.
Stk. 3. Med henblik på fangst i perioden 1. september og frem til genfordelingen kan kommunerne Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat og Qeqertarsuaq foretage en indbyrdes fordeling af deres restkvoter. Genfordelingen skal foretages i samråd med KNAPP-afdelingerne i de respektive kommuner.
Stk. 4. Ammassalik og Ittoqqortoormiit Kommuner skal drøfte genfordeling af kvoter i Østgrønland umiddelbart efter den 15. august.
Stk. 5. Eventuelle beslutninger om genfordeling i de i stk. 3 eller stk. 4 nævnte kommuner, meddeles skriftligt til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest l uge før genfordeling. Ligeledes meddeles resultatet fra fordelingen af restkvoten.

 

Salg af fangst

§ 18. Fangede finhvaler eller sildepiskere må ikke sælges førend kommunekontoret eller filialkontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.
Stk. 2. Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet.
Stk. 3. Licensindehaveren kan ved påtegning på en kopi af licensen give tilladelse til salg af fangsten eller dele af den. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.

 

Vævsprøver

§ 19. Enhver fanger, som har fanget en hval, har pligt til at aflevere en vævsprøve bestående af et mindre stykke mattak og kød fra fangsten til kommunen med oplysning om art, dato og lokalitet for fangsten, snarest efter flænsningen. Vævsprøverne lægges i den af Naturinstituttet udleverede plastbeholder med konserveringsvæske.
Stk. 2. Kommunen videresender den indleverede vævsprøve og oplysninger til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk straks efter modtagelsen.

 

Dispensation

§ 20. Landsstyret kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra denne bekendtgørelses bestemmelser.

 

Udførsel og sanktioner

§ 21. Det er forbudt at udføre hvalkød i kommercielt øjemed. Det er tilladt at udføre dele fra fangede hvaler i henhold til § 20.

§ 22. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, §§ 4 og 5, §§ 7, 8, 9 og 10, § 11, stk. 5, § 12, § 15, § 16, stk. 2, §§ 18 og 19 samt § 21.
Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre konfiskation.
Stk. 3. Sager om bøde og sager om konfiskation behandles efter landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 1995.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 20 af 29. juli 1993 om fangst af store hvaler.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. april 1995
Pâviâraq Heilmann

/

Jørn Birk Olsen