Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 16. februar 1995 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq.

I henhold til § 19, stk. 2 og 3 og § 46, stk. 4 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som senest ændret ved landstinglov nr. 16 af 3. november 1994, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter det område ved lufthavnen i Kangerlussuaq, som indtil 1. oktober 1992 var omfattet af traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.
Stk. 2. Varer indført til det i stk. l nævnte område med henblik på erhvervsmæssig benyttelse eller videresalg dér og varer indført af privatpersoner med fast bopæl eller fast ophold i området til privat brug dér samt varer indført af videnskabelige selskaber og ekspeditioner, jf. § 4, fritages for indførselsafgift.

§ 2. Indførsel til Kangerlussuaq af varer henhørende under § l, stk. l, nr. 3 og nr. 7 - 10 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter må kun finde sted efter tilladelse fra Toldfunktionen.
Stk. 2. Tilladelse kan alene udstedes for varer, der indføres med henblik på erhvervsmæssigt videresalg i Kangerlussuaq.
Stk. 3. Der kræves ikke tilladelse efter stk. l til indførsel af varer i henhold til hjemmestyrets bekendtgørelse om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

§ 3. Afgiftsfritagne varer må ikke udføres, herunder medbringes, til det af-giftspligtige område, medmindre der indhentes tilladelse hertil fra Skattedirektoratet.
Stk. 2. Tilladelsen betinges af, at der svares afgift i henhold til landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter.
Stk. 3. Fra bestemmelserne i stk. l og 2 undtages flytte- og rejsegods af den i § l, stk. l, nr. 22 og 23 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter nævnte art, der har været indført i ikke-erhvervsmæssigt øjemed og som har været benyttet af ejeren i mindst 6 måneder samt varer medbragt til eller indkøbt i Kangerlussuaq i henhold til hjemmestyrets bekendtgørelse om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

§ 4. Uanset bestemmelserne i § 2 og § 3 kan varer indføres til og udføres fra Kangerlussuaq med henblik på fortæring og forbrug af deltagerne i videnskabelige selskabers og ekspeditioners ikke-erhvervsmæssige videnskabelige aktiviteter på indlandsisen eller i terrænet omkring Kangerlussuaq.
Stk. 2. Toldfunktionen kan træffe bestemmelse om, at afgiftsfrie varer indført af videnskabelige selskaber og ekspeditioner til Kangerlussuaq skal opbevares efter Toldfunktionens nærmere anvisninger.

§ 5. Personer med fast bopæl eller fast ophold i Kangerlussuaq kan til egen og familiens fortæring og forbrug i området og i terrænet omkring Kangerlussuaq indkøbe afgiftsfrie varer i Kangerlussuaqs restaurationer og forretninger.
Stk. 2. Personer uden fast bopæl eller fast ophold i Kangerlussuaq kan til egen fortæring og forbrug i området, jf. dog § 6, indkøbe afgiftsfrie varer i Kangerlussuaqs restaurationer samt afgiftsfrie varer, bortset fra alkoholholdige drikkevarer, i andre forretninger i Kangerlussuaq end personaleforretningen.
Stk. 3. Turister, kursister og konferencedeltagere, der opholder sig i mindst to sammenhængende døgn i Kangerlussuaq og i terrænet omkring Kangerlussuaq, kan til egen fortæring og forbrug under opholdet, jf. dog § 6, indkøbe afgiftsfrie varer i Kangerlussuaqs restaurationer og i andre forretninger i Kangerlussuaq end personaleforretningen.
Stk. 4. Indkøb af varer efter stk. 1-3 omfatter ligeledes varer fremstillet på basis af afgiftsfrie varer.

§ 6. Kangerlussuaqs restaurationer og forretninger kan til personer uden fast bopæl eller fast ophold i Kangerlussuaq sælge tobaksvarer i følgende mængder pr. døgn: 40 cigaretter eller 10 cigarer eller 20 cigarillos eller 50 g røgtobak.

§ 7. Til fortæring og forbrug af deltagerne i fangst- og jagtture i fangst- og jagtområderne ved Kangerlussuaq kan forretninger, jf. dog § 6, samt restaurationer i Kangerlussuaq under hensyn til antallet af deltagere og forventede døgn i områderne, bortset fra alkoholholdige drikkevarer, sælge afgiftsfrie varer, herunder varer fremstillet af disse.

§ 8. Skattedirektoratet kan meddele forretninger i Kangerlussuaqs lufthavn tilladelse til afgiftsfrit salg af varer til ind- eller udrejsende personer.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan meddele tilladelse til, at der kan foretages afgiftsfrit salg af varer til proviantering afskibe og fly, der fra Kangerlussuaq skal afgå med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination.

§ 9. Med de i §§ 4 - 8 nævnte undtagelser må der i Kangerlussuaq ikke finde salg, udlån eller anden overdragelse sted af afgiftsfritagne varer til personer bosat uden for området.
Stk. 2. Med de i §§ 4 - 5, § 7 og § 8, stk. 2 nævnte undtagelser må der i Kangerlussuaq ikke finde salg, udlån eller anden overdragelse sted af afgiftsfritagne varer til virksomheder uden fast tilknytning til området.

§ 10. Skattedirektoratet kan bemyndige anden offentlig myndighed til at udøve kontrol med reglernes overholdelse.

§ 11. For overtrædelse af § 2, stk. l, § 3, stk. l og § 9 kan der idømmes bøde ligesom varen, eller såfremt denne ikke forefindes, et beløb der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.
Stk. 2. Har nogen på vegne af en restauration, forretning eller lignende overtrådt de i §§ 5 - 8 fastsatte bestemmelser, kan der pålægges ejeren, forpagteren, den ansvarlige leder eller lignende af restaurationen, forretningen m. m. bødeansvar, såfremt overtrædelsen kan tilregnes ejeren, forpagteren m.v. som forsætlig eller groft uagtsom.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1995.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 38 af 17. december 1992 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. februar 1995
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann