Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 1995 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

I henhold til § 17 og § 46, stk. 4 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som senest ændret ved landstinglov nr. 16 af 3. november 1994, fastsættes:

 

§ 1. Ved indrejse kan rejsende afgiftsfrit medbringe eller indkøbe varer i følgende omfang:
1) 200 cigaretter eller 50 cigarer eller 100 cigarillos eller 250 gr røgtobak,
2) 200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre,
3) 1 liter spiritus (over 22 alkoholvolumenprocent) eller 2 liter hedvin (15-22 alkoholvolumenprocent),
4) 2,25 liter bordvin (under 15 alkoholvolumenprocent),
5) 2 liter øl,
6) 2 liter kulsyreholdige læskedrikke,
7) 50 g parfume og 0,25 liter toiletvand. Herudover kosmetik og andre toiletmidler til en samlet maksimal værdi af kr. 1.000,
8) 2 kg i alt af chokolade- og slikvarer,
9) 1 kg kaffe eller the,
10) 5 kg i alt af kød, kødvarer eller fjerkræ, og
11) Grammofonplader, ind- og uindspillede: kassettebånd, videobånd, video- og cd-plader samt videospil og andre færdighedsspil m.m. til en samlet maksimal værdi af kr. 500.
Stk. 2. Afgiftsfrihed for øl, vin og spiritus omfatter kun personer, der er fyldt 18 år.
Stk. 3. Afgiftsfrihed for tobaksvarer omfatter kun personer, der er fyldt 17 år.

§ 2. Afgiftsfrit salg af varer til indrejsende skal ske i overensstemmelse med § 1 og kan alene ske fra forretninger i lufthavne, som har tilladelse fra Skattedirektoratet til et sådant salg.

§ 3. Transportpersonale, det vil sige personale på skibe og fly, der er indsat i international trafîk, og som udfører arbejde med transportmidlets drift eller betjening om bord, kan, når indrejse sker efter mindre end 15 døgns ophold uden for Grønland, medføre:
1) 60 cigaretter eller 40 cigarer eller 50 cigarillos eller 250 g røgtobak,
2) 2 liter hedvin og 2,25 liter bordvin, men ingen spiritus,
3) 50 g parfume og 0,25 liter toiletvand, og
4) 500 g kaffe eller the.
Stk. 2. Ved indrejse efter ophold uden for Grønland i 15 døgn eller derover kan transportpersonale medføre varer efter reglerne i § 1.

§ 4. Indrømmes der under skibes ophold i grønlandske farvande afgiftsfrihed for varer medbragt ombord, udgør afgiftsfriheden pr. besætningsmedlem pr. døgn: 0,25 liter vin, 0,25 liter spiritus og 40 g tobaksvarer.
Stk. 2. Besætningsmedlemmer, der har erhvervet varer afgiftsfrit i henhold til stk. 1, kan ved afmønstring for at tiltræde rejse ud af afgiftsområdet medbringe varer i det omfang, det følger af §§ 1 og 3. Disse varer må ikke forbruges i afgiftsområdet.
Stk. 3. Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt uden for afgiftsområdet.

§ 5. Turister ombord på udenlandske passagerskibe nyder afgiftsfrihed under skibets ophold i grønlandske farvande. Afgiftsfriheden pr. person pr. døgn udgør: 0,25 liter vin, 0,25 liter spiritus og 40 g tobaksvarer.
Stk. 2. Turister, der nyder afgiftsfrihed i henhold til stk. 1, må ikke iland-bringe andre afgiftspligtige varer end tobaks-, chokolade- og slikvarer til eget forbrug. Når hjemrejse tiltrædes via Grønland, kan turisterne medtage afgiftsfri varer i henhold til § 1. Disse varer må ikke forbruges i afgiftsområdet.
Stk. 3. Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt uden for afgiftsområdet.

§ 6. Personer uden fast bopæl eller ophold i afgiftsområdet kan til personligt brug under rejser afgiftsfrit indføre parfume, kosmetik og toiletmidler, der er afgiftspligtige efter § 1, nr. 18 i landstingslov nr. 19. af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, såfremt disse efter Toldfunktionens skøn, under hensyn til deres mængde og beskaffenhed, står i rimeligt forhold til rejsetiden.

§ 7. Personer kan til personligt brug under midlertidigt ophold i Grønland afgiftsfrit indføre rejseudstyr af den i § 1, stk. 1, nr. 22 og 23 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter nævnte art, såfremt dette efter Toldfunktionens skøn, under hensyn til dets mængde og beskaffenhed, kan betragtes som sædvanligt rejseudstyr.
Stk. 2. Det er en forudsætning for afgiftsfrihed, at rejseudstyret medtages ved udrejse.

§ 8. Personer med bopæl eller fast ophold i Grønland kan ved genindrejse til Grønland, afgiftsfrit genindføre rejseudstyr af den i § 1, stk. 1 nr. 18, 22 og 23 i landstingslov nr. 19. af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter nævnte art, som har været udført til personlig brug under rejse uden for afgiftsområdet.

§ 9. Det er en forudsætning for afgiftsfrihed efter §§ 1 og 3-8, at varer-ne/rejseudstyret medbringes på personen eller i den personligt medbragte bagage, således at varerne/rejseudstyret kan fremvises for Toldfunktionen.

§ 10. For overtrædelse af §§ 1-2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2, § 5, stk. 2 og § 9 i denne bekendtgørelse kan idømmes bøde, ligesom varen eller, såfremt varen ikke forefmdes, et beløb der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. marts 1995.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 33 af 17. december 1992 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. februar 1995
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann