Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 1995 om jagt på moskusokser i Grønland.

I medfør af § 4, § 7 og § 9 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, § 5 i landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri samt § 2, stk l, § 18 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

Jagttider og -områder

§ 1. Moskusoksen (Ovibus moschatus) er fredet i Grønland.
Stk. 2. Undtaget fra reglen i stk. l er
1) Ittoqqortoormiit kommune, hvor der kan gives tilladelse til jagt på moskusokser i perioderne 20. august - 20. september og 20. november - 20. december,
2) Angujaartorfiup Nunaa (Maniitsoq kommune), hvor der kan gives tilladelse til jagt på moskusokser i perioden 1. august - 25. september,
3) et landområde bestående af Pinguarsuk, dele af Kiinnarissut, Perserajuut og den østlige del af Akuliarusiarsuk, hvor der kan gives tilladelse til vinterjagt på moskusokser, og
4) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa, hvor der kan gives tilladelse til betalingsjagt på moskusokser inden for perioden 15. marts - 5. april.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter i samråd med KNAPK og KANUKOKA den præcise afgrænsning af jagtperioder og jagtområder i forbindelse med tilladelse til vinterjagt, som er meddelt i medfør af stk. 2, litra 3, og af den præcise afgrænsning af jagtområder i forbindelse med tilladelse til betalingsjagt, som er meddelt i medfør af stk. 2, litra 4.
Stk. 4. I jagtperioderne medregnes begyndelses- og slutdagen.
Stk. 5. Der gælder særlige bestemmelser om fredning af moskusokser for Nationalparken i Nord- og Østgrønland. Bestemmelserne er fastsat i en særskilt bekendtgørelse om nationalparken, som er udstedt i medfør af landstingslov om naturfredning i Grønland.

 

Fastsættelse af kvotaer

§ 2. Landsstyret fastsætter efter samråd med KNAPK og KANUKOKA hvert år det antal moskusokser, som må nedlægges (kvota) i henholdsvis Ittoqqortormiit kommune, i Angujaartorfiup Nunaa (Maniitsoq kommune) samt ved vinterjagten efter § l, stk. 2, litra 3.
Stk. 2. Denne kvota kan begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.

§ 3. Landsstyret kan bestemme, at de efter § 2 fastsatte kvotaer fordeles til brug for bestemte kommuner.
Stk. 2. De årlige kvotaer samt vilkårene herfor skal offentliggøres i den landsdækkende presse og i radioen før jagttidens begyndelse.

 

Betingelser for jagt

§ 4. Kun personer, som er i besiddelse af en licens dertil må nedlægge moskusokser, og kun det antal dyr der angives i licensen.
Stk. 2. Inden for rammerne af de i § 2 fastsatte kvotaer kan landsstyret udstede licenser til personer, som
1) har et gyldigt erhvervsjagtbevis, eller
2) deltager i betalingsjagt, hvor vilkårene for at få adgang til jagt er fastsat i en særskilt bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri. Stk. 3. I licensen angives det antal moskusokser, som den giver ret til at nedlægge, samt i hvilket område og i hvilken periode jagten må foregå.
Stk. 4. Landsstyret kan overdrage kompetencen til, indenfor rammerne af de efter § 3 fastsatte kvotaer, på de i stk. 2, litra l og stk. 3 angivne betingelser, at udstede licenser til den enkelte kommunalbestyrelse. Fordelingen foretages efter samråd med den lokale fisker- og fangerforening.

§ 5. Personer, som i medfør af § 4, stk. 2 eller stk. 4, har opnået tilladelse til moskusoksejagt i Angujaartorfiup Nunaa eller vinterjagt i landområdet bestående af Pinguarsuk, dele af Kiinnarissut, Perserajuut og den østlige del af Akuliarusiarsuk, vil sammen med licensen få udleveret to nummererede éngangsplomber pr. dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Umiddelbart efter nedlæggelse af et dyr skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk. 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret indtil det videresælges eller fortæres.
Stk. 4. Udleverede, men ikke anvendte éngangsplomber, skal straks efter jagttidens ophør afleveres til kommunen.

 

Jagtmetoder

§ 6. Ved moskusoksejagt er det kun tilladt at bruge riffel. Mindste lovlige kaliber er 6,5 mm. Der skal anvendes fuldkappet ammunition (hel mantel). Halv-og helautomatiske rifler må ikke anvendes. Ved betalingsjagt er mindste lovlige kaliber dog 7,62 mm, og der kan anvendes andre ammunitionstyper end fuldkappet.
Stk. 2. Der må ikke medtages hunde ved moskusoksejagt i Vestgrønland. Dog kan landsstyret meddele tilladelse til anvendelse af hundeslæde som transportmiddel i forbindelse med vinterjagt på moskusokser.
Stk. 3. Fly, helikoptere samt enhver form for motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på moskusokser eller til befordring til og fra jagtområdet. Dog kan landsstyret meddele tilladelse til anvendelse af snescooter som transportmiddel i forbindelse med vinterjagt på moskusokser, som er meddelt i medfør af § l, stk.2, litra 3.
Stk. 4. Landsstyret kan meddele tilladelse til anvendelse af hundeslæde og snescooter som transportmiddel i forbindelse med betalingsjagt på moskusokser. Der kan desuden meddeles tilladelse til anvendelse af helikopter ved transport til og fra jagtområdet i forbindelse med betalingsjagt på moskusokser.
Stk. 5. Alt kød og skind fra nedlagte moskusokser skal anvendes på stedet eller tages med derfra.

 

Indfangning og udsætning

§ 7. Det er forbudt at immobilisere og indfange moskusokser samt holde dem i indhegnede områder uden en forudgående tilladelse fra landsstyret.
Stk. 2. Udsætning af fritlevende moskusokser i nye områder kan kun ske efter indhentet tilladelse fra landsstyret.

§ 8. Det er forbudt at købe eller modtage kød og skind samt andre dele af ulovligt nedlagte moskusokser.

 

Dispensation

§ 9. Landsstyret kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Sanktioner

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i § l og §§ 4 - 8 kan straffes med bøde.
Stk. 2. Ved overtrædelse af bestemmelserne i § l og §§ 4 - 8 vil kød, skind, kranium og andre dele af ulovligt nedlagte eller erhvervede moskusokser samt ulovligt anvendte våben kunne konfiskeres.
Stk. 3. Konfiskeret udbytte vil tilfalde Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 4. For overtrædelserne i bestemmelserne i § l, 4, 6 og 7 er ikke alene den enkelte jæger ansvarlig, men også ejeren af den båd, slæde, snescooter eller andet redskab, der har været benyttet ved jagten, for så vidt vedkommende har været med på jagtturen, eller har været vidende om, at de pågældende redskaber ville blive benyttet til den ulovlige jagt.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft fra den 7. februar 1995. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 21. juli 1992 om fredning af moskusokser i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. februar 1995
Lars Emil Johansen

/

Henrik Leth