Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 1. januar 1995 om licens til fiskeri

I medfør af §§ 7 - 9, 11 - 12, 18, 28 og 29 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri som ændret ved Ltl. nr. 10. af 4. november 1991, samt Ltl. nr. 24. af 30. oktober 1992 og nr. 7 af 13. maj 1993 fastsættes:

 

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelsen på erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk registreret fartøj, jf. erhvervsfiskeriloven §§ 5 og 7, og med udenlandsk fartøj på Grønlands fiskeriterritorium, jf. erhvervsfiskeriloven § 6.

§ 2. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetode, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

 

Tidsbegrænset licens

§ 3. Tidsbegrænset licens udstedes for højst ét år af gangen.

§ 4. Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri
1) efter hellefisk, helleflynder, rødfisk, torsk og lodde med fartøjer på 75 BRT/120 BT og derover,
2) efter kammuslinger og krabber uanset fartøjsstørrelse, samt
3) med grønlandsk registreret fartøj i fiskeriterritorier, hvor andre lande eller internationale organisationer har kompetance til at regulere fiskeriet.

§ 5. Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt
1) fiskeri med grønlandsk fartøj i særlige tilfælde, hvor den biologiske rådgivning ikke giver anledning til at fastsætte en højst tilladt fangstmængde for det enkelte fartøj,
2) fiskeri med udenlandsk fartøj på Grønlands fiskeriterritorium, når den kvote, som må fiskes, er fælles for det pågældende hjemlands fartøjer, og
3) forsøgsfiskeri i Grønlands fiskeriterritorium uanset fartøjets nationalitet.

 

Tidsubegrænset licens

§ 6. Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer med fartøjer på 75 BRT/120 BT og derover.
Stk. 2. En sådan licens angiver de kvoteandele, som licensen er baseret på, idet en kvoteandel er en procentdel af den TAC, som landsstyret har fastsat for det pågældende kvoteområde.
Stk. 3. I tilknytning til en sådan licens udstedes hvert år inden kvoteårets begyndelse en årskvotemeddelelse for hvert kvoteområde. Årskvotemeddelelsen angiver hvilken mængde i tons, kvoteandelen udgør dette år.

§ 7. Tidsubegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt kystnært fiskeri efter rejer.
Stk. 2. Licensen angiver, hvilke ejer-point, licensen er baseret på, idet et ejerpoint er udtryk for den fangstkapacitet, som indehaveren må indsætte i fiskeriet i et bestemt kvoteområde.

 

Generelle bestemmelser

§ 8. Licensen eller en kopi af den skal under fiskeriet opbevares ombord.

§ 9. Licensen udstedes til én bestemt ejer og skal angive de fartøjer, som fiskeriet må drives med.
Stk. 2. Ændringer i forudsætninger hvorpå licensen er udstedt, herunder ændringer i ejerkredsen jf. erhvervsfiskerilovens § 5, skal forelægges landsstyret til godkendelse.

§ 10. Der må kun anvendes fartøjer, som er godkendt af landsstyret. Stk. 2. Landsstyret kan kun godkende fartøjer
1) hvis ejerforhold er i overensstemmelse med erhvervsfiskerilovens bestemmelser, og
2) hvis fiskerikapacitet efter landsstyrets vurdering er tilpasset de givne fiskerimuligheder. Stk. 3. Ansøgning om godkendelse indgives skriftligt til landsstyret.

§ 11. Enhver der har opnået licens til erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, jf. § 4, forpligter sig til at overholde internationale aftaler og konventioner, som er gældende for Grønland på fiskepladsen.
Stk. 2. Ingen, der erhvervsmæssigt fisker i et konventionsområde, jf. stk. l, kan modsætte sig kontrol eller andre foranstaltninger, der udøves i overensstemmelse med den internationale aftale eller konvention.

§ 12. Overtrædelse af § 8, § 9, stk. 2, og § 10, stk. l samt tilsidesættelse af vilkår for licens medfører bøde.
Stk. 2. Erhvervsmæssigt fiskeri i strid med § 11 medfører bøde, uanset om den internationale aftale eller konvention indeholder nogen sanktionsbestemmelse.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 4. Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Overtrædelse af fiskerireglerne ved Grønland eller betingelser i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret.
Stk. 6. Sager om foranstaltning behandles i øvrigt efter bestemmelserne i fiskeriloven.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.
Stk. 2. Ved ikrafttrædelsen ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr.3 af 31. januar 1994 om licens til fiskeri.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Lars Emil Johansen

/

Henrik Leth