Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 1. januar 1995 om kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland.

I medfør af §§ 8 og 9, § 22 og § 28 i Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri som er ændret ved landstingslov nr. 10 af 4. november 1991, Ltl. nr. 24 af 30. oktober 1992, samt Ltl. nr. 7 af 13. maj 1993 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, som drives på Grønlands fiskeriterritorium vest for 44°00'W af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. fiskerilovens § 5, der er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for følgende fartøjer:
1) Tobias Noahsen/OZJO, Anáse/OUHK og Qarsaaq/OUUC samt
2) Erimaat/OZTZ, Imerigsok/OULB, Hans/OXFJ, Isaarut/OVXD, Lam-po/OWES, Qillaq/OYKA, Qavaq/OVOJ, Qingaaq/OWMZ og La-sarus/OZTJ.
Stk. 3. Basislinien for fiskeriterritoriet udgør østgrænsen for fiskeri på licens udstedt efter denne bekendtgørelse. For de i stk. 2, nr. 2) nævnte fartøjer gælder endvidere Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 1. januar 1995 om fiskeri i "rejekasserne".

§ 2. Fiskeri efter rejer er betinget af, at der til fartøjsejeren er udstedt en licens til fiskeri med et bestemt fartøj. Licensen er ikke tidsbegrænset.
Stk. 2. Licensen er betinget af, at ansøgeren opfylder fiskerilovens regler om ejerskab. I licensen kan fastsættes begrænsning i retten til
1) produktion ombord,
2) fiskeriområde og
3) fisketid.
Stk. 3. Til licensen er der knyttet en ret til at indsætte en bestemt fangstkapacitet i rejefiskeriet. Denne kapacitetsret beskrives ved "ejer-point". Antallet af ejer-point angiver, hvor stor en fangstkapacitet, licensindehaveren må indsætte i rejefiskeriet.
Stk. 4. I licensen angives hvilken fangstkapacitet fartøjet er vurderet til ved et for hjemstedet normalt helårsfiskeri. Endvidere angives hvilken fangstindsats målt i antal påbegyndte måneder, der må indsættes. Fangstindsatsen fastsættes på grundlag af antallet af ejer-point, j f. §§ 3, 6 og 8.
Stk. 5. Det er en betingelse for licensen, at det pågældende fartøjs fangstkapacitet jf. § 7, stk. l, ikke overstiger ejerens kapacitetsret (antal ejer-point i besiddelse), jf. dog §§ 3 og 10.

§ 3. Landsstyret kan efter ansøgning meddele licens til fiskeri i en del af året. Godkendelse af en sådan deltidslicens forudsætter, at ejeren skal være i besiddelse af mere end halvdelen af det antal ejer-point, som svarer til fartøjets kapacitet ved helårligt fiskeri. Ved behandlingen af ansøgninger om deltidslicens skal de økonomiske muligheder ved de givne licensbetingelser tages i betragtning.
Stk. 2. Der kan fastsættes betingelser om i hvilke måneder, fiskeriet må foregå.
Stk. 3. Opgørelse af det udførte fiskeri sker i hele måneder. Er der påbegyndt fiskeri i en måned, medregnes denne måned i opgørelsen.
Stk. 4. Ved bortsalg af et eller flere ejerpoint, som er tilknyttet en helårslicens eller en deltidslicens, bortfalder hele licensen.

§ 4. Landsstyret kan inddrage en udstedt licens i tilfælde af, at indehaveren ikke opfylder betingelserne herfor. Ejeren er da pligtig til at søge sine point solgt, jf. §9, stk 3.

§ 5. Bekendtgørelsen gør fastsættelse af den i §1 nævnte rejekutterflådes samlede fangstkapacitet til instrument for regulering af omfanget af det kystnære rejefiskeri. Bekendtgørelsen indeholder reglerne for fastsættelsen af den maximale samlede fangstkapacitet, for udskiftning af fartøjer og for udvidelse eller nedsættelse af den samlede fangstkapacitet.

§ 6. Målet for den samlede fangstkapacitet er fastsat til 628 ejer-point svarende til den afrundede fangstkapacitet, som kystflåden repræsenterede pr. l. december 1991. Hvert ejerpoint fastsættes pr. 1. januar 1995 til en fangstkapacitet på 35 tons ved helårsfiskeri, jf. § 8.

§ 7. For nyanskaffelser fastsætter Fiskeridirektoratet fangstkapaciteten på grundlag af ansøgning. Ansøgeren skal indsende alle oplysninger, som er relevante for en vurdering af fartøjets fangstkapacitet, herunder dets længde, bredde, lastekapacitet, apteringsforhold, byggeår, spilstyrke og motorkraft. Fangstkapaciteten fastsættes ved angivelse af det antal ejer-point, som kræves for opnåelse af licens til helårsfiskeri med det pågældende fartøj.
Stk. 2. Større reparationer, udskiftninger og ændringer i øvrigt af et fartøj sidestilles med anskaffelse af et nyt fartøj og må kun gennemføres, såfremt de ikke øger fartøjets fangstkapacitet eller såfremt ejeren anskaffer de nødvendige supplerende ejer-point.

§ 8. Landsstyret kan på baggrund af biologiske vurderinger af ressourcegrundlaget og efter samråd med den relevante faglige organisation udvide eller nedsætte den samlede fangstkapacitet, som må indsættes i rejefiskeriet med fartøjer omfattet af denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Udvidelse af den samlede fangstkapacitet efter stk. l sker ved at landsstyret nedsætter det antal ejer-point, som kræves til anskaffelse af et fartøj med en bestemt fangstkapacitet.
Stk. 3. Nedsættelse af den samlede fangstkapacitet efter stk. l sker ved at landsstyret forhøjer det antal ejer-point, som kræves til anskaffelse af et fartøj med en bestemt fangstkapacitet.
Stk. 4. Ændringer efter stk. 2 og 3 har virkning for enhver handel med rejekuttere omfattet af § 1. Ændringen berører ikke den aktuelle ejers licens.

§ 9. Ejer-point kan alene overdrages til eje eller sikkerhed.
Stk. 2. Enhver handel med ejer-point skal anmeldes til Fiskeridirektoratet.
Stk. 3. Ejer-point skal senest 18 måneder efter deres erhvervelse eller efter deres frigørelse fra et fartøj ved dette fartøjs salg eller forlis påny være knyttet til et bestemt fartøj ved udstedelse af licens til ejeren af dette fartøj. Sker denne tilknytning ikke, er ejeren pligtig at sætte sådanne ejer-point til salg. Hvis ejeren ikke opfylder denne forpligtelse, kan landsstyret tilbagekalde de omhandlede ejer-point.
Stk. 4. Ejer-point, som er tilbagekaldt, skal af Fiskeridirektoratet annonceres til salg igennem de landsdækkende aviser senest én måned efter den skriftlige meddelelse til ejeren om tilbagekaldelsen. Ved annonceringen gives en l måneds frist for indsendelse af skriftligt tilbud. Registrerede som uregistrerede rettighedshavere opfordres til at anmelde deres krav til Fiskeridirektoratet.
Stk. 5. Buddene sendes til Fiskeridirektoratet i lukket kuvert, tydeligt mærket: "Bud på ejer-point" med nr. angivelse.
Stk. 6. Efter fristens udløb åbnes de modtagne tilbud samlet i Fiskeridirektoratet på et i annoncen forud fastsat tidspunkt.
Stk. 7. De bydende er berettiget til at være tilstede ved åbningen af buddene og til at være bekendt med budsummene og eventuelle forbehold.
Stk. 8. Ejeren og Landsstyret eller eventuelle rettighedshavere kan vælge imellem at overdrage ejer-point'ene til højstbydende, eller at forkaste samtlige indkomne bud og herefter afholde ny udbudsrunde.
Stk. 9. Budsummen udbetales til sælger, med fradrag for rettighedshaveres krav, samt annonceringsudgifter.
Stk. 10. Opstår der tvivl om fordeling af budsum deponeres budsummen i en i Grønland hjemmehørende bank, i overensstemmelse med lov nr. 29 af 16. februar 1932 om skyldnerens ret til at frigøre sig ved deponering.
Stk. 11. Ejer-point er arvelige.

§ 10. Overtrædelse af § 2, stk. l og 2, § 7, stk. 2 jf. stk. l og § ,9 stk. l, 2 og 3, i denne bekendtgørelse kan medføre bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8 . april 1994 om kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Lars Emil Johansen

/

Henrik Leth