Landstingslov nr. 9 af 30. oktober 1995 om økonomisk støtte til politisk arbejde

 

§ 1. For at styrke det politiske arbejde i Landstinget ydes økonomiske støtte til de politiske partier, der er repræsenteret i Landstinget og til medlemmer, der er valgt uden for partierne.
Stk. 2. Der kan endvidere ydes økonomisk støtte til dækning af udgifter ved deltagelse i kommune- samt landstingsvalg.

 

Tilskud til landstingsarbejdet

§ 2. Et politisk parti, der er repræsenteret i Landstinget, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde. Tilskuddet udgør årligt 210.000 kr. samt 60 kr. for hver stemme, partiet har fået ved sidst afholdte landstingsvalg.
Stk 2. Et medlem af Landstinget, som er valgt uden for partierne, har ret til tilskud til sit politiske arbejde. Tilskuddet udgør årligt 210.000 kr. samt 60 kr. for hver stemme, medlemmet opnåede ved landstingsvalget. Såfremt medlemmet opstillede i kandidatforbund med andre kandidater, ydes tilskuddet på grundlag af det antal stemmer, kandidatforbundet opnåede ved sidst afholdte landstingsvalg.
Stk. 3. Er flere medlemmer af Landstinget valgt i kandidatforbund med hinanden har de ret til et samlet tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet udgør årligt 210.000 kr. samt 60 kr. for hver stemme kandidatforbundet opnåede ved sidst afholdte landstingsvalg.

§ 3. Ansøgning om tilskud til politiske arbejde efter § 2, skal indgives senest 2 måneder efter, at der har været afholdt landstingsvalg. Tilskuddet udbetales med virkning fra den 1. januar året efter landstingsvalget blev afholdt, til den 31. december det år, hvor næste landstingsvalg afholdes, jf. dog stk. 3 og § 7, stk. 2.
Stk. 2. Tilskud udbetales én gang årligt inden l. april i det år, tilskuddet vedrører, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Tilskud til de i Landstinget repræsenterede partier og medlemmer valgt uden for partierne, der ikke var repræsenteret i det afgående Landsting, ydes med virkning fra udgangen af den måned landstingsvalget er afholdt. Tilskuddet udbetales senest to måneder efter indgivelse af ansøgning og med en forholdsmæssig del af det årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned, valget er afholdt.

 

Tilskud til valgkamp

§ 4. Et parti eller en kandidat opstillet uden for partierne, der deltager i et bygde-, kommune- eller landstingsvalg, kan modtage tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politiske arbejde forud for valget.
Stk. 2. Tilskuddets størrelse til partier og kandidater opstillet uden for partierne fastsættes på finansloven.

§ 5. Ansøgning om tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for valget skal indgives senest 2 måneder efter valgets afholdelse.

 

Ansøgning og udbetaling

§ 6. Ansøgning om tilskud efter § 2 og § 4, skal indgives til landsstyret, der afgør om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud skal indgives af og tilskud udbetales til partiets hovedbestyrelse henholdsvis et medlem af landstinget uden for partierne eller en kandidat uden for partierne.

§ 7. Tilskud efter denne landstingslov skal indsættes på en særskilt bankkonto, som ikke må benyttes til andre formål.
Stk 2. Modtagere af tilskud efter § 2 skal hvert år inden l. april indsende en erklæring til landsstyret om, at tilskudsbeløbet for det foregående kalender år er anvendt til politisk arbejde samt at dette agtes videreført. Hvis en fyldestgørende erklæring ikke indsendes, kan landsstyret bestemme, at kommende udbetalinger af tilskud skal udsættes eller bortfalde.
Stk. 3. Modtagere af tilskud efter § 4, skal 3 måneder efter valgets afholdelse indsende en erklæring til landsstyret om, at tilskud er anvendt til dækning af udgifter ved deltagelse i politiske arbejde forud for valget. Hvis en fyldestgørende erklæring ikke indsendes, kan landsstyret bestemme, at den udbetalte støtte skal tilbagebetales helt eller delvis.

§ 8. Tilskud efter denne lov medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Renteafkast af tilskud medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.
Stk 2. Udgifter til tilskud efter denne landstingslov afholdes af landskassen.

§ 9. Loven træder i kraft l. januar 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1995
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist