Landstingslov nr. 4 af 12. juni 1995 om anlæg af flyvepladser

 

§ 1. Med det formål at omlægge den interne grønlandske flytrafik til væsentligt at være baseret på anvendelse af fastvingede fly, bemyndiges landsstyret til at anlægge flyvepladser med evt. tilhørende tilslutningsvejanlæg til nærmeste kommunale vej ved følgende lokaliteter: Upernavik, Qaarsut, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Paamiut, Qaqortoq.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter igangsætningstidspunktet for anlægsarbejdet for hver enkelt flyveplads, når det skønnes at være samfundsøkonomisk fordelagtig og forholdene iøvrigt taler herfor.

§ 2. Flyvepladserne med tilhørende terminalanlæg anlægges med 799 meter landingsbane efter Statens Luftfartsvæsen's bestemmelser for anlæg af offentlige flyvepladser.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter den endelige placering og dimensionering af flyvepladserne med tilhørende terminalanlæg og vejføringen af tilslutningsvejene under hensyn til, hvad der er teknisk muligt og økonomisk rimeligt og således, at placeringer og dimensioner opfylder Statens Luftfartsvæsens bestemmelser.
Stk. 3. Landingsbanerne skal så vidt muligt placeres med henblik på en eventuel senere udvidelse af banelængden indtil 1199 meter.

§ 3. Flyvepladserne skal færdiggøres i en takt, så der sikres en rational og økonomisk optimal udskiftning af Grønlandsfly's flymateriel og med hensyntagen til trafikafvikling og trafikøkonomi i det samlede interne passagertrafiksystem.

§ 4. Landsstyret fastsætter efter reglerne i landstingslov om licitation udbudsform og vilkår i udbudsmaterialet. Der fastsættes prioriterede krav til tilbudsgivere til sikring af grønlandsk deltagelse i anlægsarbejdets udførelse herunder krav om grønlandsk næringsbrev, grønlandsk arbejdskraft og uddannelse af arbejdskraft. Som lavestbydende anses herefter den, der efter en i udbudsmaterialet på forhånd fastsat vægtning af pris og grønlandsk deltagelse har afgivet laveste tilbud.

§ 5. Landsstyret kan om nødvendigt ved ekspropriation erhverve fast ejendom, der er nødvendig til gennemførsel af de i denne lov omhandlede anlæg. Ekspropriation sker efter reglerne i landstingslov om ekspropriation.

§ 6. Hjemmestyrets udgifter ved denne lov afholdes på de årlige landstingsfinanslove med et rammebeløb. Mindreforbrug på grund af afvigelser i byggetakten genbevilges ved en udvidelse af næste års bevillingsramme.
Stk 2. Landsstyret fastsætter fordeling af anlægsudgifter, der kan henregnes til opfyldelse af anlægsloven og udgifter, der kan henregnes til opfyldelse af andre formål herunder udgifter til kommunal byudvikling.

§ 7. Loven træder i kraft den 12. juni 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 12 juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen