Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1995 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

 

§ 1 .

I landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri foretages følgende ændringer:

 

1. I § 2 indsættes efter stk. l som nyt stykke:
"Stk. 2. Støtte efter kapitel 4, 5 og 6 ydes efter ansøgning. Ansøgere om opførelse eller erhvervelse af en bolig optages på en venteliste. Landsstyret fastsætter nærmere regler for opkrævning af gebyrer for optagelse på ventelisten." Stk. 2 bliver herefter stk. 3

2. § 12, stk. l, affattes således:
"§ 12. Lånet tilbagebetales med en samlet årlig ydelse på 7% af lånets oprindelige hovedstol, hvoraf renten er 6% af den til enhver tid værende restgæld, medens resten er afdrag, j f. dog stk. 2. Långiver fastsætter, om den årlige ydelse skal erlægges i månedlige, kvartalsvise eller halvårlige afdrag."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 15. november 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1995
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte