Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke.

I medfør af § l og § 3 i Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske

§ 1. Ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske og betegne sig som sygeplejerske har kun den, der har modtaget autorisation i henhold til § 2 eller § 3.

§ 2. Den, der har bestået grønlandsk sygeplejerskeeksamen, har efter ansøgning ret til autorisation som sygeplejerske.
Stk. 2. Autorisationen meddeles af Landsstyret.
Stk. 3. Autorisation kan dog ikke meddeles den, der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af sit virke som sygeplejerske enten på grund af legemlige eller sjælelige mangler eller på grund af udvist grov uduelighed.
Stk. 4. Autorisation kan endvidere nægtes under de i kriminallovens § 114, stk. 2, nævnte omstændigheder.

§ 3. Landsstyret kan efter ansøgning meddele autorisation som sygeplejerske til personer, der udenfor Grønland har gennemgået en uddannelse, som kan sidestilles med den i § 2 nævnte uddannelse.
Stk 2. I autorisationen kan fastsættes begrænsning i den pågældendes udøvelse af virksomhed som sygeplejerske.
Stk. 3. Autorisationen kan tidsbegrænses.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for autorisation og virksomhed for sygeplejersker, der uden for Grønland har gennemgået uddannelse som sygeplejerske.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af denne landstingsforordning i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde overenskomster med andre stater og indgå aftaler inden for rigsfællesskabet.

 

Kapitel 2.
Fratagelse og generhvervelse af autorisation

§ 4. Må det antages, at en sygeplejerske er farlig for sine medmennesker under udøvelse af sit virke som sygeplejerske kan Landsstyret, efter indstilling fra Embedslægen, sikre at autorisation som sygeplejerske fratages vedkommende.

§ 5. I særlige tilfælde, hvor sygeplejerskens fortsatte virksomhed skønnes at frembyde overhængende fare for liv og legeme kan Embedslægen midlertidigt fratage sygeplejersken retten til at udøve virksomhed som sygeplejerske.
Stk. 2. Afgørelser, jf. stk. l, skal inden fire uger efterfølgende forelægges Landsstyret til endelig afgørelse .

§ 6. En sygeplejerske kan over for Landsstyret fraskrive sig sin autorisation som sygeplejerske for en tid eller indtil videre.
Stk. 2. Autorisation kan generhverves, når en fastsat frist for fraskrivelse er udløbet, og kan i øvrigt også inden for den fastsatte tidsfrist generhverves, efter ansøgning til Landsstyret, såfremt omstændighederne, der begrundede fraskrivelsen, ikke længere findes at være til stede.
Stk.3. Landsstyrets afgørelser af spørgsmål om fratagelse, midlertidig fratagelse, fraskrivelse og generhvervelse af autorisation kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 7. Er autorisation som sygeplejerske givet her i landet på grundlag af autorisation opnået uden for Grønland, kan Landsstyret fratage den pågældende autorisation, dersom autorisationen i det andet land fratages vedkommende eller på anden måde taber sin gyldighed.

§ 8. Oplysninger om meddelelse og fratagelse af autorisation skal gøres offentlig tilgængelig.
Stk 2. Landsstyret fører en fortegnelse over de i henhold til § 2 og § 3 autoriserede sygeplejersker.

 

Kapitel 3.
Sygeplejerskens pligter og ansvar

§ 9. En sygeplejerske er under udøvelse af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
Stk. 2. Det er sygeplejersken forbudt at ændre den af en læge ordinerede behandling.
Stk. 3. En sygeplejerske må ikke indlede, deltage i eller fortsætte en behandling, hvis patienten ikke er indforstået med den, med mindre andet er særligt hjemlet.

§ 10. En sygeplejerske er under ansvar efter krimi-nallovens § 29, forpligtet til ikke at røbe de til privatlivet hørende hemmeligheder, der er kommet til sygeplejerskens kundskab under udøvelse af sin virksomhed, medmindre sygeplejersken er forpligtet til at udtale sig eller handler i berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse af eget eller andres tarv.

§ 11. Sygeplejersker er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhedspleje afkræves dem af sundhedsmyndighederne, samt at opfylde den dem efter lovgivningen i øvrigt påhvilende oplysnings- og indberetningspligt.

§12. En sygeplejerske er forpligtet til på begæring og efter evne at yde den fornødne fødselshjælp eller nødhjælp, når hjælp efter de foreliggende forhold må anses for påtrængende nødvendig og jordemoder, læge eller anden kvalificeret sundhedsperson ikke umiddelbart kan skaffes til veje.
Stk. 2. Har sygeplejersken gyldigt forfald eller kan rettidig og kvalificeret hjælp blive ydet af en anden, som efter forholdene er nærmere dertil er vedkommende dog fritaget for denne forpligtigelse.
Stk. 3. Når en sygeplejerske har ydet fødselshjælp, ved hvilken ingen jordemoder, læge eller anden sundhedsperson har deltaget, påhviler det sygeplejersken efter nærmere af Landsstyret fastsatte regler at foretage de for jordemødre påbudte optegnelser og indberetninger.

§ 13. En sygeplejerske kan kun anvende lægemidler efter skriftlig ordination eller skriftlig bemyndigelse fra en læge eller ved lægens personlige fremmøde.
Stk. 2. I områder, hvor der ikke er bosat fast læge, skal en sygeplejerskes anvendelse af lægemidler ordineres eller bemyndiges mundtligt af en læge.
Stk. 3. Under de forhold nævnt i § 12, stk. l, kan sygeplejersken dog anvende afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering uden lægelig ordination eller bemyndigelse .
Stk. 4. Landsstyret udsteder nærmere retningslinier for under hvilke forhold og i hvilket omfang hjælp skal ydes, jf. § 12 og læger kan bemyndige sygeplejersker til at anvende lægemidler, jf. § 13.

 

Kapitel 4.
Tilsyn

§ 14. Sygeplejersken er undergivet tilsyn af Embedslægen .
Stk. 2. En sygeplejerske er forpligtet til, på begæring af Embedslægen at afgive alle de for gennemførelsen af tilsynet fornødne oplysninger.

 

Kapitel 5.
Sanktionsbestemmelser

§ 15. Den, som ved avertering, skiltning, ved anvendelse af emblem eller på anden måde uberettiget betegner sig som eller bibringer andre indtryk af at være autoriseret som sygeplejerske, kan idømmes bøde.

§ 16. En sygeplejerske, der gør sig skyldig i grov eller gentagne forsømmelser eller skødesløshed i udøvelsen af sit virke, jf. § 9, stk. 1-3, § 10, § 13 stk. 1-3, kan idømmes bøde.
Stk. 2. Den sygeplejerske, der gør sig skyldig i overtrædelse af § 11, § 12 stk. l og 3 og § 14 stk. 2 kan idømmes bøde.

§ 17. Såfremt en sygeplejerske i medfør af kriminallo-vens § 114, stk. 2, frakendes retten til at udøve virksomhed som sygeplejerske, giver anklagemyndigheden meddelelse herom til Landsstyret.

 

Kapitel 6.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 18. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1996. Stk. 2. Samtidig ophæves Lov nr. 127 af 25. maj 1956 om sygeplejersker med senere ændringer.

§ 19. Personer, der har opnået autorisation som sygeplejerske uden for Grønland, og som virker i Grønland pr. den 1. januar 1996 kan forsætte deres virksomhed som sygeplejerske på uændrede vilkår, uanset bestemmelsen i § 1.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1995
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen