Landstingsforordning nr. 5 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om pensioner og ældreinstitutioner m.v med senere ændringer foretages følgende ændringer:

 

1. § 8, stk. l og 2 affattes således:
" § 8. Pension udbetales med et højeste grundbeløb, jf. stk. 2 om indkomstregulering og stk. 3 om mindste grundbeløb til førtidspensionister, med et beløb, der årligt fastsættes i finansloven.
Stk. 2. Grundbeløbet indkomstreguleres på grundlag af den skattepligtige indkomst udover pension (skattepligtig biindkomst) for det senest kendte skatteår således:
1) For en enlig starter reguleringen ved en skattepligtig biindkomst på et beløb der fastsættes i finansloven, og grundbeløb bortfalder ved en indtægtsgrænse der fastsættes i finansloven.
2) For et par starter reguleringen ved et beløb for de samlede skattepligtige biindkomster der fastsættes i finansloven, og grundbeløb bortfalder ved en indtægtsgrænse der fastsættes i finansloven. Indkomstreguleringen sker på følgende måde: Grundbeløb = Højeste grundbeløb minus (højeste grundbeløb divideret med (den skattepligtige indkomstgrænse minus det i stk. 2, nr. l og 2 nævnte reguleringsbeløb der fastsættes i finansloven)) ganget med (den skattepligtige biindkomst minus det i stk. 2, nr. l og 2 nævnte reguleringsbeløb). Den skattepligtige indkomst udover pension afrundes til nærmeste med 1.000 delelige beløb. De herved fremkomne grundbeløb afrundes til nærmeste med 12 delelige beløb i hele kroner."

2. § 11 ophæves.

 

§ 2

Denne landstingsforordning træder i kraft med virkning fra den 1. juli 1995.
Stk. 2. Gældende takster er fortsat gældende til den 31. december 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Benedikte Thorsteinsson