Landstingslov nr. 11 af 4. november 1991 om en konjunkturudligningsfond for fiskeriet i Grønland.

 

§ 1. Konjunkturudligningsfonden er en selvejende institution, der skal yde grønlandske ejere af fiskefartøjer prisstabiliseringstilskud til opnåelse af mindstepriser ved indhandling af fisk, krebsdyr og bløddyr til grønlandske produktionsanlæg.

§ 2. Ved mindstepris forstås den pris differentieret på arter og størrelser, der fastsættes af fondens bestyrelse, jf. § 5.
Stk. 2. Ved kommerciel pris forstås den pris, som forhandles mellem Royal Greenland A/S og fiskeriets organisationer og beregnes ud fra et index sammensat af objektive konstaterbare prisfaktorer, eller den pris, som for visse arter fastsættes alene ved forhandling mellem de før nævnte parter.
Stk. 3. Prisstabiliseringstilskuddet pr. kilo indhandlet mængde af en given kvalitet og størrelse beregnes som det  beløb, mindsteprisen overstiger den kommercielle pris.
Stk. 4. Den bidragspligtige indbetaling til fonden beregnes som en procentsats af det beløb, den kommercielle pris overstiger mindsteprisen, jf. § 7.

§ 3. Pligt til at betale bidrag til konjunkturudligningsfonden har grønlandske ejere af fartøjer, der i henhold til fiskerilovgivningen udøver fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, og som indhandler til grønlandske produktionsanlæg, jf dog § 6, stk. 3.
Stk. 2. Landsstyret kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, foretage indskud i fonden.

§ 4. Udbetalinger af prisstabiliseringstilskud sker ved produktionsanlæggene efter regler fastsat af fondens bestyrelse, jf. dog § 6, stk. 3.
Stk. 2. Opkrævning af bidrag til fonden finder sted ved indhandling til produktionsanlæggene efter nærmere regler fastsat af fondens bestyrelse.
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte, at der kan ske udbetaling af prisstabiliseringstilskud og opkrævning af bidrag ved indhandling til indhandlingskib.

§ 5. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges af landsstyret. Tre medlemmer skal repræsentere landsstyret. To medlemmer skal repræsentere APK og KNAPK og udpeges efter indstilling fra de nævnte organisationer. Medlemmerne og stedfortræderne for disse udpeges for 2 år.
Stk. 2. Fremgår det af fondens seneste årsregnskab, at den bidragspligtige indbetaling overstiger landsstyrets indskud i regnskabsåret, skal ved udpegning af en ny bestyrelse tre medlemmer repræsentere KNAPK og APK samt 2 medlemmer repræsentere landsstyret.

§ 6. Fondens vedtægt og bestyrelsens forretningsorden og ændringer heri godkendes af landsstyret.
Stk. 2. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om anbringelse af fondens midler, kapitalforbrug samt om henlæggelser til konsolidering af fondens formue.
Stk. 3. Vedtægten skal indeholde bestemmelse om, at Royal Greenland A/S ikke er begunstiget eller bidragspligtig til fonden.

§ 7. Bestyrelsen fastsætter mindstepriser og bidragsprocentsatser under hensyntagen til fondens forventede indtægter, nødvendige henlæggelser og prognoser for indhandlede mængder.

§ 8. Bestyrelsen antager fornøden hjælp og afgiver inden 3 måneder efter et kalenderårs udløb regnskab for det forløbne år med beretning om fondens virksomhed til landsstyret.
Stk. 2. Årsregnskabet skal udarbejdes i overenstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen.
Stk. 3. Fonden er underlagt hjemmestyrets revision, der kan forlange alle oplysninger, som skønnes nødvendige for at sikre, at lovens regler, regler udstedt i medfør af loven og bestemmelser i fondens vedtægter overholdes.

§ 9. Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af oplysninger af betydning for opgørelse af indhandlingstilskud og bidrag til fonden kan medføre bøde.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskab, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

§ 10. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. november 1991
Lars Emil Johansen

/

Kaj Egede