Landstingslov nr. 10 af 4. november 1991 om ændring af landstingsloven om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

§ 1

I landstingslov nr. 17. af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri foretages følgende ændringer:

 

1. I § 8 efter punkt 5) tilføjes:
"6) Fastsættelse af den maximale fangstkapacitet, som må indsættes i et bestemt fiskeri."

2. § 13, stk. l, affattes således:
"§ 13. Licenser og kvoteandele, som er udstedt til rejefiskeri jf. § 12, stk. 2, kan alene overdrages til eje eller sikkerhed."

3. § 13, stk. 8 ophæves.

4. I § 24, sidste punktum ændres ordet "oplysning" til ordet "oplosning".

5. § 25, stk. l, sidste punktum ophæves.

6. I § 25, stk. l, tilføjes ordet "(GFLK)" efter "Den grønlandske Fiskerilicenskontrol ".

7. § 25, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Det pågældende rederi betaler omkostningerne til ophold og forplejning i forbindelse med GFLK's rutinemæssige kontrolbesøg ombord. Landsstyret bemyndiges til at udforme regler for rederiernes yderligere dækning af omkostningerne ved kontrollen ombord. Omfanget af rederiets betaling af kontrolomkostningerne kan gøres betinget af forholdene i forbindelse med kontrollen."

8. § 25, stk. 2 og 3, bliver herefter henholdsvis stk. 3 og 4.

9. I § 28, stk. l, litra 1), erstattes "§ 17 eller § 20" med "§ 17, § 20 eller § 27".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1991
Grønlands Hjemmestyre, den 4. november 1991
Lars Emil Johansen

/

Kaj Egede