Landstingsforordning nr. l af 31. oktober 1991 om andelsboliger.

I medfør af § l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

 

Kapitel l
Forordningens område

§ 1. Denne forordning finder anvendelse på
1) boliger, der opføres af en andelsboligforening med offentlig støtte, og som ejes og drives af foreningen,
2) boliger i flerfamiliehuse, herunder tæt/lavt byggede huse, som ejes af hjemmestyret eller en kommune, og som erhverves og drives af en andelsboligforening.

 

Kapitel 2
Andelsboligforeninger

§ 2. En andelsboligforening er en forening, hvis formål er at opføre eller erhverve boliger og drive dem som andelsboliger.

§ 3. En andelsboligforening skal i byer bestå af mindst 6 boliger og i bygder af mindst 4 boliger.
Stk. 2. Antallet af medlemmer i en andelsboligforening efter § l, nr. 2, skal mindst svare til 3/4 af antallet af boliger i ejendommen.

§ 4. Som medlem af er. andelsboligforening kan kun optages den, der har eller i forbindelse med optagelsen opnår brugsretten til en bolig i foreningens ejendom. Medlemsskabet kan kun vedrøre den bolig, brugsretten omfatter. Et medlem kan kun opnå brugsret til een bolig.

§ 5. Den, der finansierer en andelshavers indskud i en andelsboligforening, kan ikke betinge sig nogen indflydelse på ejendommens eller foreningens drift.
Stk. 2. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan ikke ved ydelse af støtte til opførelse eller ved overdragelse af en ejendom til en andelsboligforening betinge sig nogen indflydelse på ejendommens eller foreningens drift udover, hvad der særligt måtte være bestemt i denne forordning.
Stk. 3. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med overdragelsen betinge sig ret til at leje boliger og lokaler fra foreningen på nærmere aftalte vilkår. Ligeledes kan overdragelsen betinges af, at lejere og andre der har en brugsret, som vedrører ejendommen, bevarer denne efter overdragelsen.

§ 6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver andel een stemme. Til at forestå den daglige ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse og eventuelt en administrator. Generalforsamlingen fastsætter foreningens vedtægter. Generalforsamlingen fastsætter årligt det beløb, den enkelte bolig skal betale til drift og vedligeholdelse af ejendommen (boligafgift).

§ 7. Landsstyret udarbejder normalvedtægter for andelsboligforeninger, som opfører boliger med offentlig støtte, jf. § l, nr. l, og for foreninger, som erhverver offentlige boliger, jf. § l, nr. 2. Normalvedtægtens indhold skal som minimum være indeholdt i andelsboligforeningens vedtægt.

§ 8. En andelsboligforenings ejendom skal holdes fuld- og nyværdiforsikret, Dette gælder under opførelsen, ved renoveringsarbejde og efter færdiggørelsen.
Stk. 2. Der må ikke indrettes erhvervslokaler i en andelsboligforenings ejendom, jf. dog § 5, stk. 3.

 

Kapitel 3
Opførelse af andelsboliger

§ 9. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan yde støtte til en stiftet andelsboligforening, der udelukkende består af kommende beboere til opførelse af andelsboliger.
Stk. 2. Der kan kun ydes støtte, såfremt landsstyret og kommunalbestyrelsen er enige om at medvirke til byggeriets gennemførelse og finansiering.

§ 10. Landsstyret og kommunalbestyrelsen yder hver et rente- og afdragsfrit lån på 1/3 af de samlede opførelsesudgifter. Lånet sikres ved pant i foreningens ejendom og udbetales under opførelsen i form af a'conto beløb. Lånet reguleres efter det grønlandske byggeomkostningsindeks.
Stk. 2. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens pant har prioritet efter andelsboligforeningens lån efter stk. 4. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån efter stk. l rykker for lån til forbedringer eller ombygninger af foreningens ejendom. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån efter stk. l kan ikke rykke for lån til genopretning af manglende vedligeholdelse.
Stk. 3. Det enkelte medlem af andelsboligforeningen yder et indskud på 7% af opførelsessummen for den bolig, hvortil medlemmet får brugsret.
Stk. 4. Den resterende del af opførelsessummen finansieres ved, at andelsboligforeningen optager et lån.

§ 11. Andelsboliger opføres som etagebyggeri eller som tæt/lavt byggeri. Landsstyret kan i særlige tilfælde tillade opførelse af enkelthuse eller dobbelthuse.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om boligernes maksimale størrelse og indretning.

§ 12. Før der søges om offentlig støtte til andelsboligbyggeri, skal foreningen have arealtildeling fra kommunalbestyrelsen.

§ 13. De samlede opførelsesudgifter skal indeholde udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration samt stempelafgifter.
Stk. 2. For at opnå støtte skal andelsboligforeningen antage professionel rådgivning til at varetage de praktiske bygherrefunktioner.
Stk. 3. Der kan kun gives støtte til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning og de standarder for byggeteknik og drift, der gælder på opførelsestidspunktet.
Stk. 4. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan betinge ydelse af støtte af, at foreningen årligt henlægger et nærmere fastsat beløb til vedligeholdelse.

§ 14. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan godkende medbyggeri. Arten af medbyggeriet skal fremgå af projektmaterialet. Arbejdets værdi skal indeholdes i andelens værdi.

§ 15. Merudgifter til forsøg med nye byggemetoder, nye materialer, forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger eller andre tiltag, som ligger uden for byggeriets egentlige rammer, er støtteberettigede i samme omfang som andre dele af opførelsesudgifterne.
Stk. 2. Såfremt der søges støtte til forsøg, skal det af ansøgningen fremgå, hvem der yder støtte, hvad støtten ydes til samt eventuelt støttens størrelse.
Stk. 3. Merudgifter til forsøg indgår som en særskilt del af byggeregnskabet og dermed ikke i andelens værdi.

§ 16. Endeligt tilsagn om støtte kan først gives, når byggeprojekt og økonomi e:r vurderet og godkendt af landsstyret og kommunalbestyrelsen, og andelsboligforeningen har dokumenteret finansieringen af foreningens andel af de samlede opførelsesudgifter, jf. § 10, stk. 3 og 4.
Stk. 2. Endeligt tilsagn gives kun, såfremt der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, og byggearbejderne ikke er igangsat.
Stk. 3. Medlemmerne skal tegne sig for en andel, før der kan gives endeligt tilsagn om støtte.

§ 17. Værdien af andelsboligforeningens ejendom fastsættes efter det af landsstyret og kommunalbestyrelsen endeligt godkendte byggeregnskab for boligernes samlede opførelsesudgifter.

 

Kapitel 4
Erhvervelse af boliger som andelsboliger

§ 18. Landsstyret eller en kommunalbestyrelse kan overdrage en ejendom til en andelsboligforening til brug for foreningens medlemmer.
Stk. 2. En kommunal ejendom, hvortil hjemmestyret har ydet tilskud, kan tidligst overdrages til en andelsboligforening 5 år efter opførelsen/moderniseringen, medmindre landsstyret tillader andet.
Stk. 3. Overdrages en kommunal ejendom som nævnt i stk. 2 til en andelsboligforening, skal foreningen indbetale en forholdsmæssig del af købesummen efter § 25, stk. 3 og 4, til hjemmestyret, svarende til den procentdel af de samlede udgifter til opførelse og/eller modernisering, som staten ellar hjemmestyret har ydet som tilskud.

§ 19. En ejendom kan kun overdrages som en helhed, således at andelsboligforeningen får ejendomsret til hele ejendommen.
Stk. 2. En andelsboligforening kan kun erhverve een ejendom. Dog kan flere ejendomme erhverves af een andelsboligforening, såfremt de har fælles opvarmning, vaskeri, selskabsrum, beboerhus eller andre fælles faciliteter, eller på anden måde fremtræder som en naturlig helhed og mest hensigtsmæssigt ejes og drives af samme ejer.
Stk. 3. Ejeren kan betinge overdragelsen af, at foreningen årligt henlægger et nærmere fastsat beløb til vedligeholdelse.

§ 20. Ønsker lejere i en ejendom at stifte en andelsboligforening for at erhverve ejendommen som andelsboliger, skal samtlige lejere af boliger i ejendommen have skriftligt tilbud om medlemsskab af foreningen.
Stk. 2. Er der ikke det efter § 3, stk. 2, nødvendige antal lejere, der ønsker at overtage ejendommen på andelsbasis, skal der skriftligt tilbydes andre beboere i ejendommen medlemsskab af foreningen. Opnås der herved ikke det nødvendige antal andelshavere, kan andre end ejendommens lejere og beboere tilbydes medlemsskab af foreningen.
Stk. 3. Medlemmerne skal tegne sig for en andel, inden andelsboligforeningen indgår aftale om erhvervelse af ejendommen.
Stk. 4. Ejeren af ejendommen skal tilbyde de lejere, der ikke bliver medlemmer af andelsboligforeningen, at leje en anden bolig af lignende standard.

§ 21. Ønsker landsstyret eller en kommunalbestyrelse at overdrage en beboet ejendom til en andelsboligforening, skal landsstyret eller kommunalbestyrelsen ved henvendelse til samtlige lejere af boliger i ejendommen opfordre til, at der stiftes en andelsboligforening. Bestemmelserne i § 20, stk. 2-4 finder iøvrigt tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Ønskes en ubeboet ejendom overdraget til en andelsboligforening skal landsstyret eller kommunalbestyrelsen ved annoncering i landsdækkende aviser eller lokalblade tilbyde ejendommen til overtagelse på andelsbasis. Der skal meddeles en frist på mindst 2 måneder til stiftelse af foreningen.
Stk. 3. Ønsker flere andelsboligforeninger at erhverve en ejendom efter stk. 2, beslutter ejendommens ejer, hvilken forening ejendomnen skal overdrages til. Ved beslutningen kan der tages særligt hensyn til, hvor længe de enkelte foreninger har ansøgt om støtte til at opføre andelsboliger eller til at erhverve en ejendom.

§ 22. Før der indgås aftale med en andelsboligforening om at overtage en ejendom, skal ejeren give oplysning om ejendommens alder, tilstand, prioritering og lejeforhold samt andre sædvanlige oplysninger, som foreningen ønsker.
Stk. 2. Ejeren skal efter anmodning fra andelsboligforeningen bistå denne med at beregne de enkelte medlemmers forventede andelsindskud og boligafgift, jf. § 30.

§ 23. Købesummen for en ejendom fastsættes til et beløb svarende til ejendommens teknisk-økonomiske værdi, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Købesummen for nyopførte ejendomme, hvor overdragelsen sker inden l år efter opførelsen, fastsættes til et beløb svarende til opførelsessummen ifølge byggeregnskabet med tillæg af byggelånsrenter.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om, at en ejendom skal overdrages til anden pris end den, der er fastsat i stk. l og 2, såfremt markedsforholdene tilsiger dette.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om, hvordan den teknisk-økonomiske vurdering efter stk. l skal foretages.

§ 24. Indestår der lån i ejendommen, kan ejeren stille som vilkår for overdragelsen, at andelsboligforeningen i videst mulig omfang overtager lånet. Regler herom fastsættes af landsstyret.

§ 25. Ejendommens ejer yder støtte til erhvervelsen i form af et rente- og afdragsfrit lån på 2/3 af købesummen med tillæg af omkostninger i forbindelse med erhvervelsen. Lånet sikres ved pant i ejendommen. Lånet reguleres efter det grønlandske byggeomkostningsindeks.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Det enkelte medlem af andelsboligforeningen yder et indskud på 7% af købesummen for den bolig, hvortil medlemmet får brugsret.
Stk. 4. Den resterende del af købesummen finansieres ved, at andelsboligforeningen optager et lån.

 

Kapitel 5
Særlige regler om boliger med renoveringsbehov

§ 26. En ejendom, som tilhører hjemmestyret eller en kommune, og som har et renoveringsbehov, kan erhverves af en andelsboligforening, såfremt ejendommen renoveres i forbindelse med overdragelsen. Ejeren kan enten renovere ejendommen og efterfølgende overdrage den til andelsboligforeningen eller overdrage ejendommen til foreningen betinget af, at ejendommen renoveres inden for en fastsat frist.

§ 27. Har en andelsboligforening fået tilsagn om at erhverve en ejendom efter ejerens afsluttede renoveringsarbejde, skal andelsboligforeningen inddrages i projekteringen. Renoveringen skal i videst muligt omfang udføres under hensyntagen til foreningens særlige ønsker.

§ 28. Før der indgås aftale om at overdrage en ejendom med vilkår om renovering, skal andelsboligforeningens renoveringsprojekt godkendes af landsstyret eller kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Ved renoveringen skal de til enhver tid gældende standarder for offentligt boligbyggeri overholdes.
Stk. 3. Andelsboligforeningen skal antage professionel rådgivning til at varetage de praktiske bygherrefunktioner. Overdrageren fører overordnet tilsyn med arbejdet.

§ 29. Overdrages en ejendom med vilkår om renovering, er købesummen værdien af ejendommen før renoveringen, jf. § 23, stk. l, med tillæg af renoveringsudgifterne efter det af landsstyret eller kommunalbestyrelsen godkendte renoveringsprojekt, jf. § 28, stk. 1.
Stk. 2. Overdragelsen finansieres efter reglerne i § 25, jf. dog stk. 3 og stk. 4.
Stk. 3. Er renoveringsudgiften mindre end 1/3 af købesummen efter stk. l, anvendes medlemmernes indskud, jf. § 25, stk. 3, og det af andelsboligforeningen optagne lån, jf. § 25, stk. 4, til finansiering af renoveringen, medens det overskydende beløb indbetales kontant til overdrageren, jf. dog § 18, stk. 3.
Stk. 4. Er renoveringsudgiften større end 1/3 af købesummen efter stk. l, anvendes medlemmernes indskud, jf. § 25, stk. 3, og det af andelsboligforeningen optagne lån jf. § 25, stk. 4, fuldt ud til finansiering af renoveringen. Den yderligere renoveringsudgift finansieres af overdrageren indenfor det rente- og afdragsfrie lån, der ydes til overdragelsen, jf. § 25, stk. l, i form af a'conto beløb under renoveringen.

 

Kapitel 6
Fælles Bestemmelser


Medlemmerne

§ 30. Medlemmet skal inden tegning af en andel af foreningens bestyrelse have oplysning om andelsindskuddets og boligafgiftens forventede størrelse samt have forelagt det forventede budget.

§ 31. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages lån mod pant i ejendommen, hæfter medlemmerne personligt og solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har stillet krav herom.
Stk. 3. En andelshaver eller dennes bo hæfter efter stk. l og 2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og gældsforpligtelsen.

§ 32. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres andeles værdi. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.
Stk. 2. For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på andelshaverens navn. Bortkommer andelsbeviset, kan der udstedes et nyt, som skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne.
Stk. 3. Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller retsforfølgning.

 

Overdragelse af andele

§ 33. Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening må prisen ikke overstige andelshaverens indskud forrentet med Nationalbankens diskonto plus 3% p.a. med tillæg af:
1) værdien af forbedringer af boligen forrentet med Nationalbanken diskonto plus 3% p.a.,
2) fradrag for forringelser og manglende vedligeholdelse,
3) andelshaverens andel i betalte afdrag på lån optaget af foreningen til boligernes opførelse eller erhvervelse forrentet med Nationalbankens diskonto plus 3% p.a., og
4) en andel i ejendommens værdistigning beregnet efter det grønlandske byggeomkostningsindeks på grundlag af summen af andelshaverens indskud, betalte afdrag samt det beløb, der fremkommer efter 1) og 2).
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for beregning af den maksimale overdragelsespris i stk. 1.

§ 34. Foreningen formidler salg og anden overdragelse af en andel.
Stk. 2. Foreningen skal inden aftalens indgåelse til erhververen udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget samt opstilling af, hvorledes prisen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Foreningen skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre erhververen bekendt med medlemsforpligtelserne, jf. § 31.
Stk. 3. Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af eventuelle tilgodehavende udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver.

§ 35. Ved andelshaverens død har den efterlevende ægtefælle ret til at fortsætte medlemsskabet.
Stk. 2. Samme ret har en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
Stk. 3. Ved andelshaverens separation eller skilsmisse eller ved omstødelse af andelshaverens ægteskab afgøres det, om nødvendigt ved bevillingen eller dommen, hvilken af ægtefællerne, der har ret til at fortsætte medlemsskabet.
Stk. 4. Har andelshaveren forladt sin ægtefælle, har denne ret til at fortsætte medlemsskabet.
Stk. 5. Hvis andelshaveren på grund af alder eller sygdom flytter til et plejehjem eller lignende, finder bestemmelserne i stk. l og 2 tilsvarende anvendelse.

§ 36. Såfremt personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, og hvoraf een er andelshaver, ophæver samlivet, kan de træffe aftale om, hvem der skal have ret til at fortsætte medlemsskabet. Bestyrelsen kan modsætte sig aftalen, såfremt der er vægtige grunde hertil.

§ 37. Overdragelse af en andel ved arv til en person, der ikke bebor boligen, skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan modsætte sig overdragelsen, såfremt der er vægtige grunde hertil. I sådanne tilfælde skal bestyrelsen udbetale arvtager andelens værdi, opgjort efter reglerne i §§ 32 og 33, når en ny andelshaver har erhvervet andelen.

§ 38. Overdragelse af andele i andre situationer end de nævnte i §§ 35 - 37 sker efter regler fastsat i normalvedtægten.

 

Vedligeholdelse

§ 39. Boligerne skal holdes forsvarligt vedlige.
Stk. 2. Vedligeholdelse inde i boligen, såsom maling, hvidtning og tapetsering, udskiftning af gulve, døre, køkkenborde og lignende, påhviler andelshaveren.
Stk. 3. Al anden vedligeholdelse påhviler andelsboligforeningen.
Stk. 4. Generalforsamlingen fastsætter regler om udførelse af den vedligeholdelse, der er nævnt i stk. 3, herunder om vedligeholdelse af gård- og udenomsarealer, fælleshus og lignende.
Stk. 5. Forsømmer en andelshaver sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning, eller andelshaveren kan ekskluderes, jf. § 43.

§ 40. Andelshaveren er på eget ansvar berettiget til at foretage almindelige forandringer inde i boligen. Iværksættelse af udvendige forandringer samt indgribende forandringer inde i boligen såsom flytning af vægge eller installationer, der er fælles for hele ejendommen, skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 2. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

§ 41. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan meddele en andelsboligforening, som har opført boliger med offentlig støtte, jf. § l, nr. l, eller som har erhvervet en ejendom fra henholdsvis hjemmestyret eller kommunen, jf. § l, nr. 2, pålæg om at foretage vedligeholdelsesarbejder.

 

Udleje/fremleje

§ 42. En andelshaver kan ikke uden bestyrelsens tilladelse udleje eller udlåne boligen. Tilladelse kan kun gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte boligen. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet.
Stk. 2. Udleje eller udlån af enkelte værelser kræver tilladelse fra bestyrelsen.
Stk. 3. Udleje og udlån samt fastsættelse af lejens størrelse skal ske i overensstemmelse med reglerne i landstingsforordning om leje af boliger.
Stk. 4. Andelshaveren hæfter over for andelsboligforeningen for boligafgiftens betaling.

 

Eksklusion

§ 43. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde:
1) når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet,
2) når et medlem er i resitance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal betales sammen med denne, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet, eller
3) når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, jf. § 39.
Stk. 2. Ved eksklusion kan brugsretten til boligen tidligst bringes til ophør med 3 måneders varsel.

 

Forfald af rente- og afdragsfrie lån

§ 44. Medmindre långiver bestemmer andet, forfalder de lån, der er nævnt i §§ 10, stk. l, og 25, stk. l, til betaling, hvis der sker en væsentlig overtrædelse af vilkårene for lånet samt i følgende tilfælde:
1) Såfremt et af de offentligt ydede rente- og afdragsfrie lån til at opføre andelsboliger forfalder til betaling på grund af misligholdelse.
2) Andre lån sikret ved pant i foreningens ejendom forfalder til betaling på grund af misligholdelse.
3) Når der foretages retsforfølgning i foreningens ejendom.
4) Foreningens ejendom væsentligt forringes eller vanrøgtes.
5) Foreningen nægter långiver eller dennes repræsentant adgang til at efterse ejendommen.
6) Foreningens årsregnskab nægtes forelagt den offentlige långiver, efier at påkrav herom er fremsat efter § 45, stk. 2.
7) Andelsboligforeningen opløses, eller dens ejendom overgår til anden anvendelse end andelsbolig, jf. § 46.

 

Budget og regnskab

§ 45. Foreningens budget og årsregnskab udarbejdes efter regler fastsat af landsstyret. Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder. Dog kan foreningens første regnskabsperiode - og ved omlægning af regnskabsperioden en senere periode - omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst 18 måneder.
Stk. 2. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan kræve, at en andelsboligforening, som har opført eller erhvervet andelsboliger med støtte fra hjemmestyret eller kommunalbestyrelsen, forelægger sit årsregnskab for landsstyret eller kommunalbestyrelsen.

 

Opløsning

§ 46. Generalforsamlingens beslutning ornat opløse en andelsboligforening skal forelægges de myndigheder til godkendelse, som har ydet støtte til foreningen. Disse myndigheder bestemmer, hvilken anden boligform andelsboligerne skal overgå til, samt hvorvidt der skal ske tilbagebetaling af de offentligt ydede rente- og afdragsfrie lån, jf. § 44, nr. 7.
Stk. 2. Opløses en andelsboligforening, og overgår boligerne til almindelig udlejning, har de hidtidige andelshavere ret til at blive boende som lejere. Udlejeren kan forlange, at der indbetales 4 måneders leje, som dækker depositum og een måneds leje.

§ 47. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, som vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles en eventuel resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til de enkelte andeles størrelse.

 

Godkendelsesprocedure

§ 48. Regler om krav til godkendelsesprocedure fastsættes af landsstyret.

 

Sanktionsbestemmelser

§ 49. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 30, 33, 34 og § 41 kan der idømmes bøde.

 

Kapitel 7
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 50. Forordningen træder i kraft den 1. december 1991.
Stk. 2. Landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 om andelsboliger ophæves.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 34 af 27. august 1990 om normalvedtægt for andelsboligforeninger og bekendtgørelse nr. 35 af 27. august 1990 om godkendelsesprocedure ved andelsboligbyggeri forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved bestemmelser udfærdiget i medfør af denne forordning.
Stk. 4. I det omfang denne forordnings bestemmelser om opførelse af andelsboliger fraviger bestemmelserne i landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 om andelsboliger til ugunst for en ansøger, finder de hidtidige regler anvendelse, såfremt tilsagn om støtte er givet inden 1. december 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1991
Lars Emil Johansen

/

Kuupik Kleist