Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 30. december 1991 om valg til borgerråd.

I medfør af § 2, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 20. oktober 1988 om borgerråd i områder uden for den kommunale inddeling fastsættes:

 

Kapitel 1.
Borgerråd, valgret og valgbarhed

§ 1. Områderne uden for den kommunale inddeling i Søndre Strømfjord og Thule Air Base udgør hvert et selvstændigt borgerrådsområde. Hvert borgerrådsområde udgør l valgkreds.

§ 2. I hvert borgerrådsområde vælges et borgerråd på 5 eller 7 medlemmer.
Stk. 2. Medlemstallet fastsættes af det afgående borgerråd for den følgende valgperiode.
Stk. 3. Borgerrådets medlemmer vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig. Valgperioden regnes fra 1. juni. Landsstyret fastsætter dagen for valgets afholdelse.

§ 3. Valgret til borgerråd har:
1) Enhver, der har dansk indfødsret, opfylder aldersbestingelserne for valgret til Folketinget og har boet i valgkredsen i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse.
2) Enhver, der har finsk, islandsk, norsk eller svensk statsborgerret, opfylder betingelserne for valgret til Folketinget og har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og har boet i valgkredsen i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse.
Stk. 2. Personer, der er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland, har ikke valgret.
Stk. 3. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

§ 4. Valgbar til borgerrådet er enhver, der i henhold til § 3 har valgrest til dette, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse eir pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør dem uværdig til at være medlem af borgerrådet. Fristerne regnes fra valgdagen.
Stk. 2. Reglerne for fortabelse af valgbarhed i §§ 31-32 i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd med senere ændringer finder tilsvarende anvendelse på medlemmer af borgerråd.

 

Kapitel 2.
Valgbestyrelser og valglister

§ 5. Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen består af borgerrådets formand samt 2 borgerrådsmedlemmer, valgt af borgerrådet selv. Borgerrådets formand er formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen udpeger en afstemningsleder. Danmarkskontorets folkeregisterleder fungerer som afstemningsleder for så vidt angår brevstemmer afgivet til dette folkeregister.

§ 6. Valgbestyrelsen udarbejder den 22. dag forud for valget en valgliste over de personer, der har valgret på den dag, da valget skal finde sted.

§ 7. Valglisten skal indeholde vælgernes navne, fødselsdag og fødselsår. Endvidere skal valglisten indeholde en rubrik til afkrydsning ved borgerrådsvalget.

§ 8. Valglisten fremlægges umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 dage på et for alle tilgængeligt sted i valgkredsen.
Stk. 2. Såfremt en person, der er opført på valglisten dør eller tager fast bopæl uden for valgkredsen efter valglistens udfærdigelse, slettes han af valglisten.

§ 9. Valgbestyrelsen bekendtgør tid og sted for fremlæggelse af valglisten.
Stk. 2. Enhver, som mener, at han eller en anden er udeladt af eller optaget på listen uden føje, kan senest 2 dage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt, skriftligt over for valgbestyrelsen fremsætte klage, ledsaget af en kort angivelse af de grunde, hvorpå klagen er bygget.
Stk. 3. De over valglisten fremkomne klager påkendes af valgbestyrelsen i et møde, som afholdes i løbet af de følgende 6 dage. De herefter berigtigede valglister underskrives af valgbestyrelsens formand.
Stk. 4. Valgbestyrelser skal give enhver, der ved det i stk. 3 nævnte møde slettes af valglisten, eller hvis klage over egen eller en andens udeladelse ikke tages til følge, skriftlig meddelse herom.
Stk. 5. Den, som er utilfreds med, at valgret er  ham nægtet, kan inden 6 dage efter valglistens berigtigelse efter stk. 3, skriftligt indbringe spørgsmålet for landsstyret, hvis afgørelse er endelig. Landsstyret underretter klageren og vedkommende valgbestyrelse om sin afgørelse, og de herefter fornødne rettelser i valglisten foretages af valgbestyrelsen.
Stk. 6. I øvrigt kan der ikke ske nogen forandring ved valglisten, når denne er berigtiget af valgbestyrelsen i overenstemmelse med stk. 3 og stk. 5.

 

Kapitel 3.
Kandidatanmeldelser

§ 10. Anmeldelse af kandidater og stedfortrædere for disse skal være indgivet til valgbestyrelsens formand i valgkredsen senest kl. 18.00 den 10. dag forud for valget.
Stk. 2. En kandidatanmeldelse skal være underskrevet af mindst 5, højst 10 af valgkredsens vælgere som stillere.
Stk. 3. For hver kandidat skal opstilles l eller 2 stedfortrædere. Såfremt der opstilles 2 stedfortrædere, skal der i anmeldelsen angives, i hvilken rækkefølge de pågældende skal træde i kandidatens sted.
Stk. 4. Såfremt der foreligger fejl ved anmeldelsen af en kandidat, skal valgbestyrelsen give de pågældende stillere en frist på 2 dage til at få fejlen rettet.
Stk. 5. Valgbestyrelsen beslutter herefter, senest 6 dage før valget, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige.

 

Kapitel 4.
Stemmeafgivning

§ 11. Landsstyret træffer bestemmelse om tilvejebringelse, udformning og fordeling af de fornødne stemmesedler, der skal være påtrykt betegnelsen "Borgerråds valgret" på grønlandsk og dansk.
Stk. 2. Vælgere, der vil være forhindret i eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for afstemningens fastsatte tidsfrister, kan afgive brevstemme til valgbestyrelsen, til afstemningslederen eller på folkeregistret på Danmarkskontor. Brevstemmeafgivningen kan tidligst ske 6 uger før valgdagen.
Stk. 3. Brevstemme kan afgives til valgbestyrelsen og afstemningslederen i valgkredsen, hvor vælgeren er opført på valglisten og til Danmarkskontorets folkeregister. Omslaget med brevstemmerne skal være afstemningslederen og Danmarkskontoret i hænde inden afstemningens påbegyndelse.
Stk. 4. De til denne form for stemmeafgivning nødvendige stemmesedler tilvejebringes af landsstyret.
Stk. 5. §§ 37 - 41 i Ic.ndstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd med senere ændringer finder i øvrigt anvendelse med de lempelser landsstyret efter forholdets natur finder fornødne.

 

Kapitel 5.
Fællesbestemmelser

§ 12. Med hensyn til valgets gennemførelse, opgørelse af og indberetning om valgets resultat i de enkelte borgerrådsområder, gælder reglerne i kapitel l i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd med senere ændringer, med mindre andet er fastsat af landsstyret.

§ 13. Afgørelser truffet af valgbestyrelsen kan indbringes for landsstyret.

§ 14. Udgifter til tryksager, bekendtgørelser og stemmesedler afholdes af landskassen. De øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelse af valg til borgerråd afholdes af vedkommende borgerråd.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1992.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 11 af 7. april 1989 om valg af borgerråd.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 1991
Emil Abelsen

/

Peter Beck