Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 30. december 1991 om licens til fiskeri i Nordøstatlanten og Nordsøen i 1992.

I medfør af § 7, §§ 18 og 19 samt § 28 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk indregistrerede fartøjer efter nordøstarktisk torsk som drives i det nordøstlige Atlanterhav (nord for 62°N) samt fiskeri efter torsk, sej og kuller, som drives i norsk kystzone i Nordsøen (syd for 62°N).

§ 2. Landsstyret fastsætter hvert år de højst tilladte fangstmængder for grønlandsk indregistrede fartøjer.

§ 3. Inden for fiskerværnszonen ved Svalbard er kun fiskeri efter rejer tilladt i 1992.

§ 4. Fiskeri må kun drives med fartøjer, hvis ejere har licens hertil. Licensen kan angive størrelsen af rederiets kvote.
Stk. 2. Licens søges og meddeles for højst et kalenderår ad gangen.
Stk. 3. Det er en betingelse for licensen, at der ved fiskeri uden for norsk kystzone ikke fiskes med maskevidder under 135 mm, og at internationalt fastsatte regler om anvendelse af redskaber overholdes. Ved fiskeri inden for norsk kystzone finder de norske regler anvendelse med hensyn til tekniske bevaringsforanstaltninger.
Stk. 4. Licensen er endvidere betinget af, at det pågældende rederi har licens til fiskeri efter torsk ved Grønland med de: pågældende fartøj.
Stk. 5. Der kan fastsættes nærmere vilkår for fiskeriet i licensen.
Stk. 6. Landsstyret kan efter ansøgning og under særlige omstændigheder fravigebetingelserne i stk. 5.

§ 5. Mindst 60% af officererne og samtlige øvrige besætningsmedlemmer ombord på ethvert fartøj skal være personer, der
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) har folkeregisteradresse i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i hele de forudgående to år, og
3) er fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår.
Stk. 2. Ved "officerer" forstås i denne sammenhæng besætningsmedlemmer af følgende kategorier:
1) Skipper,
2) styrmænd,
3) kok og hovmester,
4) trawlbas og
5) fabriksleder og -formand.
Stk. 3. Maskinchef og maskinmestre (ir ikke omfattet af reglerne i stk. 1.
Stk. 4. Reglerne i stk. l, nr. 2) og 3) finder dog ikke anvendelse, når vedkommende midlertidigt inden for den nævnte periode har opholdt sig uden for Grønland med henblik på uddannelse inden for fiskerisektoren.
Stk. 5. Landsstyret kan under særlige; omstændigheder - herunder hensynet til at sikre forsyningen til landanlæg - give dispensation fra reglerne i stk. 1.

§ 6. I fiskeriet efter nord-øst-arktisk torsk må der tages op til 10% bifangst af andre arter.
Stk. 2. Med undtagelse af rejer skal fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav efter andre arter end nord-øst-arktisk torsk være begrænset til de i stk. l nævnte mængder.

§ 7. Landsstyret kan i løbet af året andre størrelsen af den højst tilladte fangstmængde, jf. § 2, stk. 1. Landsstyret kan endvidere begrænse adgangen til fiskeri inden for de omhandlede områder.
Stk. 2. Ændringer og begrænsninger efter stk. l kan først sættes i værk efter høring af de involverede organisationer.

§ 8. Licensen eller en kopi af den skal opbevares ombord.

§ 9. Fiskeriet skal ophøre
1) når den samlede grønlandske kvote, jf. § 2, stk. l og § 6, stk. l, er opfisket og
2) når de fangstmængder, der er fastsat efter § 4, stk. l, er opfisket.
Stk. 2. Landsstyret giver meddelelse om fiskeriets ophør. En sådan meddelelse kan ske direkte til rederiet, fartøjet eller gennem nyhedsmedierne.

§ 10. Ved fiskeri uden for norsk kystzone anvendes reglerne i bekendtgørelse nr. 32 af 10. december 1987.
Stk. 2. Ved fiskeri inden for norsk kystzone anvendes de norske regler om kontrol med fiskeriet. § 3, stk. l i bekendtgørelse nr. 32 af 10. december 1987 finder tilsvarende anvendelse for dette fiskeri.

§ 11. Overtrædelse af fiskerireglerne eller af betingelserne i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte denne, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret.

§ 12. Licensen kan ikke overdrages.
Stk. 2. Licensen bortfalder, hvis
1) en licenshavende person dør,
2) et licenshavende selskab opløses, eller
3) det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis.
Stk. 3. Ændringer i forudsætningerne hvorpå licensudstedelsen er sket, herunder ændringer i ejerkredsen, skal forelægges landsstyret til godkendelse.

§ 13. Overtrædelse af § 2, § 4, stk. l, §§7-9 samt tilsidesættelse af vilkår for licens kan medføre bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1992.
Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 30 af 24. september 1991 om licens til fiskeri efter nordøst-arktisk torsk i Nordøstatlanten i 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 1991
Kaj Egede

/

Jørn Graversen