Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 30. december 1991 om fiskeri efter torsk og rødfisk.

I medfør af §§ 8 og 9, § 11, stk. 2, § 18 og § 28 stk.2, i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rødfisk og torsk, som drives på Grønlands fiskeriterritorium af  personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. fiskerilovens § 5.

§ 2. Fiskeri efter torske og rødfiskearter med fartøjer på eller over 75 BRT henholdsvis 120 BT (efter fartøjets målebrev) er betinget af licens.
Stk. 2. Licensen gives som en tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde.
Stk. 3. Licensen kan indeholde nærmere vilkår for fiskeriet.
Stk. 4. Licensen kan gøres betinget af, at en bestemt del af fangsten bringes til forarbejdning på landanlæg, samt vilkår hvorefter det skal ske til bestemte anlæg.

§ 3. Mindst 60% af officererne og samtlige øvrige besætningsmedlemmer ombord på ethvert fartøj skal være personer, der
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) har folkeregisteradresse i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i hele de forudgående to år, og
3) er fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår.
Stk. 2. Ved "officerer" forstås i denne sammenhæng besætningsmedlemmer af følgende kategorier:
1) Skipper,
2) styrmænd,
3) kok og hovmester,
4) trawlbas og
5) fabriksleder og -formand.
Stk. 3. Maskinchef og maskinmestre er ikke omfattet af reglerne i stk. 1.
Stk. 4. Reglerne i stk. l, nr. 2) og 3) finder dog ikke anvendelse, når vedkommende midlertidigt inden for de nævnte perioder har opholdt sig uden for Grønland med henblik på uddannelse indenfor fiskerisektoren.
Stk. 5. Landsstyret kan under særlige omstændigheder - herunder hensynet til at sikre forsyningen til landanlæg - give dispensation fra reglerne i stk. 1.

§ 4. Overtrædelse af fiskerireglerne eller af betingelserne i retten til licensen kan medføre bøde, under skærpede omstændigheder eller i gentagelsestilfælde medføre en inddragelse af licensen. E.eslutning herom træffes af landsstyret og kan inden 15 dage fra kundgørelsen ir.dbringes for Grønlands Landsret.

§ 5. Licensen kan ikke overdrages.
Stk. 2. Licensen bortfalder, hvis
1) en licenshavende person dør,
2) et licenshavende selskab opløses, eller
3) et licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis.
Stk. 3. Ændringerne i forudsætninger hvorpå licensudstedelsen er sket, herunder ændringer i ejerkredsen, skal forelægges landsstyremedlemmet til godkendelse.

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1992.
Grønlands Hjemmestyre den 30. december 1991
Kaj Egede

/

Jørn Graversen