Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 26. november 1991 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

I medfør af § 18, stk. 2 og 4, § 24 og § 34, stk. 2, i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed fastsættes:

 

Kapitel 1.
Tilladelse til lokal programvirksomhed

§ 1. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan, jf. forordningens kapitel 3, § 18, stk. l, give selskaber, foreninger og lignende samt kommuner tilladelse til radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af radioanlæg inden for et lokalt område.
Stk. 2. Inden en tilladelse udstedes, sendes ansøgningen til udtalelse i kommunalbestyrelsen og Grønlands Televæsen. I områder udenfor den kommunale inddeling sendes ansøgningen til udtalelse i Borgerrådet og Grønlands Televæsen. Derudover sendes ansøgningen til udtalelse i KNR.
Stk. 3. Ved behandlingen af ansøgninger skal direktoratet, jf. forordningens § 19, stk. 2, 2. punktum, søge at sikre det lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter.

§ 2. Ansøgninger om tilladelse skal udfærdiges på et skema udarbejdet af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked. Direktoratet kan fastsætte frister for indsendelse af ansøgninger.
Stk. 2. I ansøgninger om tilladelse skal der, jf. forordningens § 19, stk. 2, 1. punktum, gives en beskrivelse af programvirksomheden, herunder programfladens opbygning og indhold, sprogfordeling, dækningsområde og sendetider.
Stk. 3. Ansøgninger sxal endvidere indeholde en redegørelse for ansøgers ejerforhold, styrelse eller ledelse, eventuelle samarbejdsplaner og finansiering.
Stk. 4. Ansøgninger skal vedlægges vedtægter eller lignende, seneste regnskab, anlægs- og driftsbudget samt en teknisk beskrivelse af sende- og produktionsudstyr.

§ 3. Tilladelse udstedes, jf. forordningens § 19, stk. l, for en bestemt periode, der maksimalt kan være 3 år for radio og 5 år for fjernsyn. Fornyelse af tilladelse kan ske ved periodens udløb.

§ 4. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan betinge en tilladelse af bl.a., at programvirksomheden udøves i overensstemmelse med indholdet af ansøgningen, jf. forordningens § 19, stk. 3.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan desuden betinge tilladelsen af, at der indsendes regnskaber, vedtægter, herunder vedtægtsændringer, og dokumentation for lokalproduktionen. Direktoratet kan fastsætte frister for indsendelsen heraf.

§ 5. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked's afslag på ansøgning om tilladelse kan inden 4 uger fra meddelsen indbringes for landsstyret.

 

Kapitel 2.
Tilladelse til oprettelse og drift af sender

§ 6. Tilladelse til programspredning ved hjælp af radioanlæg er, jf. forordningens § 18, stk. 5, betinget af, at der foreligger tilladelse til radiospredning efter lov om radiokommunikation.
Stk. 2. Tilladelsen, jf. stk. l, skal være indhentet inden 6 måneder efter udstedelsen af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked's tilladelse. Direktoratet kan i særlige tilfælde forlænge denne frist. I modsat fald bortfalder tilladelsen.

 

Kapitel 3.
Programvirksomheden

§ 7. Programvirksomheden skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst. Der skal ved programlægningen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Der skal i programudbudet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.

§ 8. Programvirksomheden skal indeholde størst mulig egenproduktion eller anden grønlandsk produktion.
Stk. 2. Det skal sikres, at det grønlandske sprog benyttes i størst muligt omfang.

§ 9. Reklamer og sponsorering kan, jf. forordningens § 18, stk. 3, indgå i programvirksomheden efter reglerne i forordningens kapitel 4, samt hjemmestyrets bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio og fjernsyn. Tilladelsens indehaver skal, jf. forordningens § 21, stk. 3, påse, at reglerne om reklame og sponsorering overholdes.
Stk. 2. Indtægtsgivende spil og konkurrencer kan indgå i programvirksomheden.

§ 10. Satellitprogrammer kan indgå i programvirksomheden enten
1) i form af en udsendelse, der sker samtidig med, at overføringen via satellit finder sted, eller
2) som tidsforskudt udsendelse.
Stk. 2. En samtidig udsendelse skal ske uden ændringer af programmet.
Stk. 3. Såvel samtidig som tidsforskudt udsendelse indebærer, at programmet anses for en del af det udbud af fremmed produktion, som indgår i programvirksomheden.
Stk. 4. Modtagning af udsendelsen af satellitprogrammer skal endvidere være lovlig efter gældende bestemmelser om radiokommunikation via satellit og i forhold til vedkommende programleverandør og eventuelle andre indehavere af rettigheder over programmerne.

§ 11. Efter regler, fastsat af landsstyret, jf. forordningens § 18, stk. 6, er tilladelsens indehaver forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 12. Tilladelsens indehaver skal, jf. forordningens § 20, optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser på bånd i overensstemmelse med regler, der fastsættes af landsstyret. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden kan det pålægges indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af sager vedrørende programvirksomheden gør det nødvendigt, kan det pålægges indehaveren at opbevare bånd i mere end 3 måneder.

§ 13. Tilladelsens indehaver skal, jf. forordningens § 21, stk. l, sørge for, at der for hver udsendelse findes en programansvarlig. Den programansvarlige skal i videst muligt omfang have kendskab til, hvem der har deltaget i eller på anden måde medvirket til udsendelsen.
Stk. 2. Tilladelsens Indehaver skal, jf. forordningens § 21, stk. 2, sørge for, at der ved afslutningen af hvert program gives oplysning om, hvem der er programansvarlig.

 

Kapitel 4.
Klager og tilsyn

§ 14. Henvendelser fra Radio- og TV-klagenævnet i sager angående programmer eller reklamer skal behandles inden for den af nævnet fastsatte frist.
Stk. 2. Nævnets afgørelser skal omgående efterkommes.

§ 15. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked fører, jf. forordningens § 23, stk. l, tilsyn med programvirksomheden og påtaler overtrædelser af forordning af bestemmelser fastsat efter forordningen og vilkår for tilladelsen.
Stk. 2. Direktoratet kan, jf. forordningens § 23, stk. 2, afkræve en tilladelses indehaver oplysninger om virksomhedens drift.

§ 16. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan inddrage en tilladelse midlertidigt eller endeligt, jf. forordningens § 23, stk. 3 - 4, hvis indehaveren
1) ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af virksomheden,
2) ikke længere opfylder betingelserne for tilladelsen,
3) tilsidesætter reglerne om optagelse og opbevaring af udsendelser eller pålæg meddelt efter disse regler, jf. § 12, eller
4) overtræder bestemmelsen om den programansvarlige, jf. § 13.
Stk. 2. En tilladelse kan, jf. forordningens § 23, stk. 5, i øvrigt inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis overtrædelsen, som nævnt i § 15, stk. l, er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne.

§ 17. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarkeds afgørelse om inddragelse af en tilladelse kan, jf. forordningens § 23, stk. 6, inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen kræves indbragt for landsstyret. En klage har opsættende virkning, medmindre landsstyret bestemmer andet.

 

Kapitel 5.
Sanktioner

§ 18. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 14 kan medføre idømmelse af bøde, Endvidere kan der for tilsidesættelse af Radio- og TV-klagenævnets pålæg i medfør af forordningens § 34, stk. l, nr. 4, idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelse begået af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, foreninger eller lignende kan der efter § 34, stk. 3, i forordningen pålægges selskabet mv. som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 57 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd mv., kan der efter samme bestemmelse pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

 

Kapitel 6.
Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. januar 1981 om radio- og fjernsynskoncessioner til private eller offentlige sendeanlæg i lokale områder, som ændret ved hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 29. marts 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. november 1991
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller