Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 22. november 1991 om adgang med uddannelsesstøtte til videregående uddannelse uden for Grønland.

I medfør af § l, stk. 3 og § 7, stk. 2 i landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

 

Forskellige bestemmelser

§ 1. Med en videregående uddannelse menes i denne bekendtgørelse en uddannelse, hvor en GU- eller HF- eksamen eller en tilsvarende eksamen er en adgangsbetingelse fra uddannelsesinstitutionens side.

§ 2. For at kunne modtage uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre til en videregående uddannelse uden for Grønland, skal en ansøger, ud over de i landstingsforordningen anførte betingelser:
1) opfylde de nedenfor nævnte adgangskrav og
2) lade sig optage gennem Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Der kan kun i ekstraordinære tilfælde ydes støtte til uddannelsessøgende, der uden Hjemmestyrets medvirken er blevet optaget på en uddannelse uden for Grønland. Dette gælder uanset, om en ansøger i øvrigtopfylder adgangskravene til uddannelsen.

§ 3. Landsstyreområdet kan fastsætte, at en bestemt videregående uddannelse kun kan tages med uddannelsesstøtte fra Hjemmestyret på en eller flere uddannelsesinstitutioner i Danmark eller andre lande.

§ 4. Antallet af uddannelsessøgende, der kan optages på en bestemt uddannelse med støtte fra Hjemmestyret, fastsættes af Landsstyret.

 

Adgangskrav til videregående uddannelser i Danmark.

§ 5. For at kunne optages gennem Hjemmestyret på en videregående uddannelse i Danmark skal en ansøger have gennemført Grønlands Gymnasiale Uddannelse og bestået den tilhørende eksamen samt opnået
1) et gennemsnit på mindst 8,0,
2) mindst gennemsnitskarakteren 8 i hvert af de særlige tilvalgsfag, jf. stk. 2, samt opnået mindst 6 i de karakterer, der indgår i beregningen af gennemsnitskarakteren for det særlige tilvalgsfag.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked fastsætter, hvilke særlige tilvalgsfag, der kræves til en bestemt videregående uddannelse. Særlige tilvalgsfag kan være skønnet nødvendige af uddannelsesinstitutionen eller af direktoratet.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet kan fastsætte, at ansøgere til bestemte uddannelser skal have opnået mindst karakteren 6 i faget Grønlandsk på A-niveau.
Stk. 4. Direktoratet kan lade optagelse ske på baggrund af en anden gymnasial uddannelse, hvis resultatet modsvarer de i stk. l nævnte krav.
Stk. 5. Direktoratet kan i konkrete sager fravige et eller flere af kravene i stk. l, nr. 1-2, hvis en ansøger ad anden vej har opnået de tilsvarende kvalifikationer.

§ 6. Ud over de i § 5 nævnte eksamenskrav kræves en erklæring om den uddannelsessøgendes studieegnethed, herunder den uddannelsessøgendes:
1) hidtidige studieindsats på en gymnasial uddannelse eller en tilsvarende eller højere uddannelse,
2) modenhed til at kunne klare et selvstændigt studium og opholde sig uden for Grønland og
3) evne til at omstille sig til nye sociale sammenhænge.
Stk. 2. Direktoratet fastsætter regler for erklæringens udformning.
Stk. 3. Erklæringen afgives inden 15. januar i ansøgningsåret og afgives af den institution, hvor uddannelsen, jf. stk. l, nr. l, gennemføres.
Stk. 4. Erklæringen kan efter omstændighederne afgives af en anden uddannelsesinstitution.

§ 7. Direktoratet kan fravige kravet om en erklæring om studieegnethed, hvis den uddannelsessøgende ikke er tilknyttet en uddannelsesinstitution på ansøgningstidspunktet, eller hvis en uddannelsesinstitution uden for Grønland nægter at afgive erklæringen. Direktoratet bedømmer da studieegnetheden.

§ 8. Direktoratet kan i konkrete sager fravige kravet om en adgangsgivende gymnasial uddannelse, hvis der til den søgte uddannelse er fastsat regler om, at en erhvervsfaglig uddannelse er adgangsgivende.

§ 9. I direktoratets vurderinger efter § 5, stk. 5 og § 7 indgår en uddannelsessøgendes hidtidige erhvervserfaring.

 

Adgangskrav til videregående uddannelser i andre lande

§ 10. Optagelse på videregående uddannelser i andre nordiske lande sker som udgangspunkt ud fra de samme kriterier som til uddannelser i Danmark.
Stk. 2. Direktoratet kan fastsætte andre krav.

§ 11. Kravene til optagelse på videregående uddannelser uden for Norden fastsættes af landsstyremedlemmet.
Stk. 2. Kravene efter stk. l, fastsættes ud fra, hvad der i den konkrete situation skønnes nødvendigt for, at de uddannelsessøgende kan gennemføre uddannelsen.

 

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1992 med virkning for optagelser, der sker efter denne dato.
Stk. 2. For ansøgere, der før ikrafttræden, har gennemført en gymnasial eller anden adgangsgivende uddannelse og bestået den tilhørende eksamen, sker optagelse under hensyntagen til ansøgerens i øvrigt opnåede kvalifikationer og erhvervserfaring, jf. § 5, stk. 5, § 7 samt § 9.
Stk. 3. Punkt 6 vedrørende tilvalgsfag i Direktoratet for Erhvervsuddannelsens cirkulære 3/90 af 10. januar 1990 om adgangskrav ved optagelse på støtteberettigende videregående uddannelser i Danmark forbliver i kraft, indtil det ophæves af et nyt cirkulære.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. november 1991
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller