Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 19. juli 1991 om tilladelse til laksefiskeri i Grønland.

I henhold til §§ 4, 5, 8, 11, 19, 21, 22, 28 og 29 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes følgende:

 

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som drives på Grønlands Fiskeriterritorium vest for Kap Farvel og i NAFO-område 1. Den omfatter således ikke fiskeri til eget forbrug.
Stk. 2. Fiskeri udenfor 40 sømil fra basislinien må ikke finde sted.

§ 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af tilladelse.
Stk. 2. Tilladelse til laksefiskeri kan kun gives til personer og selskaber m.v., der har indsendt ansøgning herom, og som er i  besiddelse af bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. Tilladelsen gives til det fartøj, der er ansøgt for.
Stk. 3. Tilladelse udstedes ikke til fartøjer på eller over 50 BRT/BT 50. Fartøjer, der er på eller over 30 BRT/BT 30 og har udstyr til rejefiskeri ombord må ikke fiske laks.
Stk. 4. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.
Stk. 5. Kommunerne udsteder, på landsstyremedlemmet for fiskeri og industris vegne, tilladelser til de ansøgere som opfylder følgende betingelser:
1) 60 % af ansøgerens indtægter i det foregående år skal stamme fra fiskeri med eget fartøj.
2) Ansøgeren skal selv eje laksegarn og båd til laksefiskeri.
Stk. 6. Kommunen kan i særlige tilfælde i samarbejde med KNAPP se bort fra kravet i stk. 5, 1), hvis omstændighederne viser, at der er tale om selvstændige erhvervsfiskere.
Stk. 7. De enkelte kommuner sender meddelelse til Erhvervsdirektoratet om antal tildelte licencer 14 dage efter kvotefordelingen i kommunen.
Stk. 8. Landsstyremedlemmet kan, med henblik på at opnå en passende fordeling blandt fiskerne, fastsætte bestemmelser om  forbud mod eller begrænsninger i brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder. Fastsættelsen sker efter forudgående forhandlinger med KNAPK og meddelelse herom kan gives til de enkelte kommuner, KNAPK og KANUKOKA og kan endvidere meddeles gennem nyhedsformidlingen.
Stk. 9. Afslag på ansøgninger om tilladelse til laksefiskeri kan ankes til landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, Erhvervsdirektoratet, Box 269, 3900 Nuuk.

§ 3. Fiskeri efter laks må kun foretages med kroge samt med garn, hvis maskestørrelse i strakt mål er 140 mm. For denne maskestørrelse gælder en tolerance på 8 pct.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens måleredskab indsættes løst i masken, påhæftet en vægt på 1/2 kg og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med liget. Alle masker skal opfyldekravet i stk. 1.

§ 4. Landsstyret fastsætter hvert år størrelsen af den grønlandske kvote for laks det pågældende år. Fastsættelsen sker efter gældende internationale aftaler og efter samråd med KNAPK og KANUKOKA. Samtidig fastsættes størrelsen af den frie og de kommunale kvoter samt startdatoen for laksefiskeriet. Meddelelse herom gives til de enkelte kommuner, KNAPK og KANUKOKA.
Stk. 2. Fiskeri efter laks og udsætning af redskaber til fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den fastsatte dato.
Stk. 3. Fiskeri efter laks må kun ske indenfor de fastsatte fangstmængder i hel fisk.
Stk. 4. Samtlige indehavere af tilladelse, som opfylder de i § 2, stk. 1-5 angivne betingelser, kan fiske af den frie kvote. Når fiskeriet på den frie kvote er ophørt, skal fiskeredskaberne tages op. Et døgn efter at fiskeriet på den frie kvote er ophørt, kan personer og selskaber, der fisker med fartøjer, som opfylder de i bekendtgørelsens § 2, stk. 1-5 fastsatte betingelser, fortsætte fiskeriet inden for de fastsatte kommunale kvoter, eller frem til revurderingen, som beskrevet i § 5, stk. 4. Fiskeri på de kommunale kvoter må kun finde sted med fartøjer på højst 30 fod.
Stk. 5. Fangsterne skal landes til et indhandlingssted i Grønland. Et indhandlingssted forstås som et af myndighederne godkendt autoriseret indhandler af fisk.

§ 5. Når den frie kvote nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på den frie kvote skal ophøre.
Stk. 2. Hvis den faktisk konstaterede fangst på den frie kvote er større eller mindre end den fastsatte frie kvote, foretager landsstyremedlemmet en regulering af de kommunale kvoter.
Stk. 3. Når en kommunal kvote nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på den pågældende kommunale kvote skal ophøre. Landsstyremedlemmet kan delegere den i stk. l og stk. 3 nævnte kompetence til Grønlands Fiskerilicenskontrol.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet kan, efter samråd med KNAPK, overføre uudnyttede kommunale kvoter til andre kommuner. Reguleringen kan først finde sted efter en af landsstyret fastsat dato. Når disse kvoter nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på denne kvote skal ophøre.
Stk. 5. Laksefiskeri- og indhandling er ikke tilladt i dagene, medens den i stk. 4 nævnte regulering sker.
Stk. 6. Meddelelse om de i stk. 1-5 nævnte foranstaltninger gives i nyhedsformidlingen. Efter de tidspunkter, hvor fiskeriet skal ophøre, er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

§ 6. Licensen kan fratages og der kan foretages en indskrænkning af licensen det følgende år, når det konstateres, at en licensindehaver har solgt laks til anden side end til et indhandlingssted.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri. Bøderne tilfalder statskassen.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 22. juli 1991. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 7. juni 1990 om tilladelse til laksefiskeri i 1990 samt hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 10. september 1990 om ændring af bekendtgørelse nr. 28 af 7. juni 1990 om tilladelse til laksefiskeri i 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juli 1991
Kaj Egede

/

Jakob Poulsen