Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 11. juli 1991 om licens til fiskeri efter nordarktisk torsk i Nordøstatlanten i 1991.

I medfør af § 7, § 11, stk. 2 og 3, § 19 og § 28 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fisken efter nordarktisk torsk som drives i det nordøstlige Atlanterhav af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. fiskerilovens § 5.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alene internationalt farvand.

§ 2. Grønlandske fartøjer må i alt højst fiske 8.600 tons nordarktisk torsk i det nordøstlige Atlanterhav.
Stk. 2. Fiskeri inden for fiskeværnszonen ved Svalbard er ikke tilladt.

§ 3. Fiskeri må kun drives med fartøjer, hvis ejere har licens hertil. Licensen kan angive størrelsen af rederiets kvote.
Stk. 2. Licens søges og meddeles for højst et kalenderår ad gangen.
Stk. 3. Det er en betingelse for licensen, at der ikke fiskes med maskevidder under 135 mm. og at internationalt fastsatte regler om anvendelse af redskaber efterleves.
Stk. 4. Licensen er endvidere betinget af, at minimum 70 % af fartøjets besætning består af personer, der har og til stadighed har haft fast bopæl i Grønland i de sidste to år og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, og som er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. Dokumentation for at kravet er opfyldt fremsendes til Grønlands Fiskerilicens-
kontrol ved hver afgang fra havn i form af udfyldt bemandingsliste hvorpå der også anføres fiskeribevisnumre.
Stk. 5. Licensen er endelig betinget af, at det pågældende rederi har licens til fiskeri efter torsk ved Grønland med det pågældende fartøj.
Stk. 6. Der kan fastsættes nærmere vilkår for fiskeriet i licensen.
Stk. 7. Landsstyret kan efter ansøgning og under særlige omstændigheder fravige betingelserne i stk. 4.

§ 4. Landsstyret kan i løbet af året ændre størrelsen af den højst tilladte fangstmængde, jf. § 2, stk. 1. Landsstyret kan endvidere begrænse adgangen til fiskeri inden for området.
Stk. 2. Ændringer og begrænsninger efter stk. l kan først sættes i værk efter konsultation af de involverede organisationer.

§ 5. Licensen eller en kopi af den skal opbevares ombord.

§ 6. Fiskeriet skal ophøre
1) når den samlede grønlandske kvote, jf. § 2, stk. l og § 4, stk. l, er opfisket og
2) når de fangstmængder, der er fastsat efter § 3, stk. l, er opfisket.
Stk. 2. Fiskeriet skal dog senest ophøre, når landsstyret giver meddelelse herom. En sådan meddelelse kan ske direkte til rederiet, fartøjet eller gennem nyhedsmedierne.

§ 7. Overtrædelse af fiskerireglerne eller af betingelserne i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte denne, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret.

§ 8. Licensen kan ikke overdrages.
Stk. 2. Licensen bortfalder, hvis
1) en licenshavende person dør,
2) et licenshavende selskab opløses, og hvis
3) det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis.
Stk. 3. Ændringer i forudsætningerne hvorpå licensudstedelsen er sket, herunder ændringer i ejerkredsen, skal forelægges landsstyret til godkendelse.

§ 9. Overtrædelse af § 2, § 3, stk. l, § 5 og § 6 samt tilsidesættelse af vilkår for licens kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juli 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. juli 1991
Emil Abelsen

/

Jacob Poulsen