Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 8. juli 1991 om faste råd og udvalg m.v. ved Ilinniarfissuaq.

I medfør af § 34 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1.
Rektor

§ 1. Ilinniarfissuaq ledes af rektor, der har det administrative og pædagogiske ansvar for institutionen.

§ 2. Rektor træffer beslutning i sager, der ikke kan afvente behandling i rådene. Sådanne afgørelser forelægges snarest det råd, der skulle have behandlet sagen.

§ 3. Rektor deltager i fællesrådets møder og kan deltage i alle andre råd og udvalgs møder.

 

Kapitel 2.
Råd og udvalg


Fællesråd

§ 4. Fællesrådet består af studielederne, l repræsentant for de studerende fra hver uddannelse, l repræsentant for lærerne fra hver uddannelse, l repræsentant for de tekniske og administrative medarbejdere og områdelederen for socialmedhjælperuddannelsen.
Stk. 2. Repræsentanterne for studerende og lærere udpeges blandt studierådene. De studerende og lærerne udpeger hver for sig sine repræsentanter.
Stk. 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Studieråd

§ 5. For hver uddannelse, læreruddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og socialpædagoguddannelsen, nedsættes et studieråd. Hvert studieråd består af uddannelsens studieleder, l repræsentant for de studerende fra hver klasse og et tilsvarende antal repræsentanter for lærerne.
Stk. 2. Repræsentanterne udpeges af og blandt de grupper, de repræsenter.
Stk. 3. Studielederen er formand for studierådet.
Stk. 4. Rådet fastsætter selv sin forretningorden.

 

Lærerråd

§ 6. Lærerrådet består af alle fastansatte lærere, timelærere og vikarer.
Stk. 2. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Rådet kan beslutte at henlægge opgaver til et lærerråd for hver uddannelse.

 

Studerendes råd

§ 7. Der kan nedsættes et studerendes råd.
Stk. 2. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Praktikudvalg

§ 8. Der nedsættes et praktikudvalg for hver uddannelse. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked fastsætter nærmere bestemmelser om praktikudvalgets sammensætning og funktion.

 

Kapitel 3.
Rådenes opgaver


Fællesråd

§ 9. Fællesrådet indstiller til rektors beslutning i sager fælles for hele institutionen, herunder:
1) budget,
2) byggesager,
3) bygningsbrug,
4) fællesarrangementer,
5) bortvisning,
6) ordensregler,
7) fremmøderegler og
8) fagkombination hos ansøgere.

 

Studieråd

§ 10. Studierådet indstiller til rektors beslutning i sager, der vedrører den enkelte uddannelse, herunder:
1) semesterplaner,
2) studieordning,
3) temadage,
4) lejrskole,
5) ekskursioner,
6) budgetfordelingsnøgle,
7) antal klasser og hold,
8) timefordelingsplan,
9) rammeplan,
10) kurser,
11) frivillig undervisning,
12) forsøgsundervisning og
13) principper for optagelse af studerende

§ 11. Lærerrådet indstiller til rektors beslutning i pædagogiske sager, herunder:
1) læreransættelse,
2) opslag af særlige hverv,
3) fag- og timefordelingsplaner,
4) stillingsopslag,
5) oprykning,
6) indstilling til eksamen og
7) dispensationssager.

 

Kapitel 4.
Ikrafttræden m.v.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kultur- og undervisningsdirektoratets cirkulære nr. 9/81 af 30. juni 1981 om faste råd og udvalg mv. ved Grønlands Seminarium.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. juli 1991
Emil Abelsen

/

Kaj Kleist